Przesłanie Dzieci Indygo cz.2, Poczytaj o Indygo

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
LISTY DO AUTORA KSI��KIA oto fragmenty list�w jakie autor zacz�� otrzymywa� po opublikowaniu tej historii:�M�j syn, Jason, ma 7 lat. Zawsze by� bardzo wra�liwy na uczucia innych i ma w sobie m�dro�� niespotykan� w jego wieku. Trzy razy otrzyma� niezwykle wyra�ne informacje/symbole/przes�ania z Wy�szego �r�d�a. Ostatnio zdarzy�o si� to 31 marca 2001, ponad rok temu. Mia� wtedy sze�� lat. Otula�am go ko�dr� na noc, kiedy powiedzia� mi, �e �znowu ich s�yszy�. Zaproponowa�am, �e wezm� kartk� i tym razem zapisz�, co powiedzieli. Najpierw przekaza� mi bardzo osobiste informacje dotycz�ce mojego �ycia. Potem doda�: �Mamo, teraz m�wi� o staro�ytnych tajemnicach dotycz�cych Boga i mi�o�ci�. Kiedy zada�am pytanie, kim �oni� s�, powiedzia�, �e to grupa, kt�ra m�wi jednym g�osem. I �e w wi�kszo�ci sami mogliby odpowiedzie� na moje pytania, ale gdyby nie mogli, to jest �szef�, do kt�rego mog� si� zwr�ci�, tylko musia�abym poczeka� d�u�ej na odpowied�. Zapyta�am go o te staro�ytne tajemnice i odpar�: �Staro�ytni je ukryli, ale odkryjesz je w moim umy�le�. Zapyta�am, kiedy to nast�pi, a odpowied� brzmia�a: �Za trzy lata, b�d� cierpliwa�. (teraz to tylko dwa lata �) Potem powiedzia� mi, �e wyjawiaj� mu niekt�re tajemnice� i powiedzia� nast�puj�ce zdania jedno za drugim: �Mi�o�� Boga jest wsz�dzie � nie ma miejsca, w kt�rym by jej nie by�o. W ca�ym Wszech�wiecie nie ma zupe�nie niczego, w czym nie by�oby mi�o�ci Boga�. ��wi�ta mi�o�� to jedyna prawdziwa mi�o��. �Mi�o�� Boga zawsze Ci� chroni�. �Twoja rado�� ro�nie z sekundy na sekund�. �Boga nie mo�na zrani�, poniewa� B�g jest mi�o�ci�, a mi�o�ci nie da si� zrani�. Na tym zako�czy� i powiedzia�, �e chce mu si� spa慔S�owa pi�tnastoletniego Stevena: �Gdybym mia� powiedzie� ludziom jedn� rzecz, to powiedzia�bym, �e je�li co� udajesz i wierzysz w to, w�a�nie to si� wydarzy. Je�li po prostu udajesz, �e co� si� stanie, a w to nie wierzysz, to nie zadzia�a. Musisz mie� WIAR� w co�, a nie po prostu mie� nadziej�, �e to si� stanie�.�Wczoraj wieczorem bawi�am si� ze swoim synem Maxem (prawie sze�cioletnim) w UDAWANIE, zada�am mu pytanie: �Gdyby� m�g� doros�ym co� powiedzie�, to co by to by�o?�. Odpowiedzia�: �Liczy si� tylko Mi�o��, wszystko inne jest niewa�ne. Mi�o�� jest najwa�niejsza�. Potem zada�am dwa pytania od siebie: �Kim jeste�my naprawd�?� Max odpowiedzia�: �Anio�ami�. Ja: �Po co tu jeste�my, jakie jest nasze zadanie?� Max: �By dzieli� si� Mi�o�ci���Chcia�abym si� podzieli� tym, co zdarzy�o si� w �wi�ta Bo�ego Narodzenia. By�am z moim dziewi�cioletnim wnukiem Haydenem i czteromiesi�cznym dzieckiem mojej siostrzenicy Lukiem. Zebrali�my si� wszyscy w domu mojej te�ciowej, jak zwykle na Bo�e Narodzenie. Siedzia�am na pod�odze, bawi�c si� z Lukiem, kiedy Hayden podszed� i ukl�kn�� przy nas. Tak�e zacz�� si� bawi� z Lukiem, ale wci�� przeciera� oczy i patrzy� na Luka z wyrazem zdziwienia. Po kilku minutach Hayden powiedzia�: �Babuniu, kiedy patrz� mu w oczy co� widz�. Odpar�am: �Naprawd� kochanie? Co takiego?�. Hayden odpowiedzia�: �Nie wiem jak to powiedzie�, ale z oczu wychodz� mu strumienie �wiat�a�. Powiedzia�am: �To bardzo interesuj�ce kochanie. M�wisz o wszystkich dzieciach czy tylko o Luku?� Hayden powiedzia�: �Nie Babuniu, o WSZYTKICH dzieciach. Je�li maj� mniej ni� 3 lata, wszystkim im wychodz� strumienie �wiat�a z oczu�.Pragn� przytoczy� jeszcze jedn� histori�, kt�ra opisana by�a w li�cie, przytocz� j� jednak z pami�ci, poniewa� nie mam jej tre�ci. Postaram si� zrobi� to jak najwierniej. By� to list od kobiety, kt�ra niedawno urodzi�a dziecko. Kiedy by�a jeszcze w ci��y, jej ma�a c�reczka bardzo cz�sto prosi�a j�, by zaraz po urodzeniu dziecka pozwolono jej zosta� z nim sam na sam. Mimo �e kobieta wielokrotnie obiecywa�a, �e tak si� stanie, c�reczka nalega�a, by by�o to natychmiast po tym, jak dziecko zostanie przywiezione do domu i by mog�a z noworodkiem zosta� sama. Cho� kobieta mia�a zaufanie do c�reczki uzna�a, �e pro�ba jest tak nietypowa, �e chcia�a mie� jak�� kontrol� nad tym wydarzeniem. Poniewa� posiada�a w domu interkom, w��czy�a go zanim wysz�a z pokoju dziecka i w innym pomieszczeniu s�ucha�a tego, co dzieje si� w pokoju dziecinnym. Po jej wyj�ciu c�reczka natychmiast podbieg�a do dziecka i p�acz�c zacz�a je b�aga�: �Prosz�, prosz�, opowiedz mi o Bogu, bo zaczynam ju� zapomina�.KOCHANI PRZYJACIELE!Wiele miesi�cy min�o, odk�d przes�ali�my wiadomo�ci od Thomasa, ma�ego ch�opca o niezwyk�ych zdolno�ciach, kt�rego pozna�em rok temu w Bu�garii. Wielu z was pisa�o, dopytuj�c si� czy b�dzie wi�cej wiadomo�ci. Chocia� Thomas komunikuje si� co tydzie� w ramach spotka� The Emissary of Love Study Group, nie by�o takich wiadomo�ci, kt�re moim zdaniem mo�na by wys�a� na list�. Oko�o tygodnia temu to si� zmieni�o.Thomas przes�a� trzy wiadomo�ci, kt�rymi wiedzia�em, �e nale�y podzieli� si� z lud�mi na ca�ym �wiecie. S� one zwi�zane z trzema wiadomo�ciami, kt�re rozes�ali�my na pocz�tku tego roku, ale ich ton jest du�o powa�niejszy i krytyczny. Wydaje si�, �e stoimy na kraw�dzi albo niesamowitego prze�omu, albo katastrofalnego odwrotu, a Dzieci apeluj� do nas. Potrzebuj� naszej pomocy i prosz� nas wszystkich, aby�my po�wi�cili si� i robili co� na rzecz pokoju oraz stali si� Wys�annikami Mi�o�ci.Potraktujcie te wiadomo�ci powa�nie, bo stawka jest bardzo du�a.Przesy�am wam r�wnie� fragmenty z dw�ch lekcji The Emissary of Love Study Group, kt�re bezpo�rednio odnosz� si� do nowych przekaz�w. Przeczytajcie je i zachowajcie te s�owa w swoich sercach. Pochodz� bezpo�rednio od Thomasa. A kiedy przeczytacie nowe wiadomo�ci, b�dziecie wiedzieli co robi�, jak zareagowa� i jak mo�ecie pom�c uzdrowi� nasz� planet�.Pok�j,James TwymanFRAGMENTY LEKCJI 10A co by by�o, gdybym powiedzia� wam, �e pami�tanie kim si� jest, jest tak proste jak spojrzenie komu� w oczy. Bo jest! W�a�nie dlatego Dzieci zawsze Was tego uczy�y. S� na tym �wiecie zbyt kr�tko, by poj��, jakie s� �koszty� tego, by dostrzec pi�kno w innych. Tak wi�c patrz�, u�miechaj� si� i zachwycaj� si� jasno�ci�, kt�r� WY jeste�cie. By� mo�e i wy jeste�cie gotowi, by zrobi� to samo.To jest chwila, w kt�rej dokonali�cie wyboru, otw�rzcie wi�c oczy i ZOBACZCIE, co na was czeka. To B�g! A kt�by inny?B�g stoi przed wami teraz. A gdzie indziej m�g�by by� B�g? Czy ci�gle wierzycie w to, �e B�g jest tam, gdzie was nie ma, albo tam, gdzie nie ma waszych braci lub si�str? To chory pogl�d ego, ale ju� wam nie wystarcza. Zaszli�cie za daleko i czas by�cie zaakceptowali Prawd�, kt�ra jest wasz� Prawd�, odk�d zaistnia� czas. Musicie jedynie spojrze�, a rzeczywisto�� si� objawi.Jak to si� dzieje, �e Dzieci wzywaj� was do miejsca duchowej dojrza�o�ci? Czy dziecko mo�e pokaza� wam, jak zrealizowa� swoje najskrytsze marzenia, rzeczywisto��, kt�r� zawsze czuli�cie w sobie, ale kt�rej bali�cie si� stawi� czo�o samemu? Lecz nie byli�cie sami, nawet przez chwil�. Byli�my przy was, a w tym tygodniu zrozumiecie, jaki dar wam ofiarowali�my.B�dziecie wiedzieli co robi�. Otw�rzcie swoje serca i pozw�lcie, by wasza dusza prowadzi�a was. Pami�tajcie, �e jeste�my z wami i �e was nie opu�cimy. Przygl�dnijcie si� dzieciom w tym tygodniu i sprawd�cie jak na was patrz�, a potem patrzcie w ten spos�b na innych. Mo�e wtedy pojmiecie, a te lekcje nie b�d� potrzebne.FRAGMENTY LEKCJI 11Uzdrowienie przychodzi, kiedy WIDZI SI� to, co jest prawdziwe. Wielu z was uczono, by uzdrawiaj�c� energi� przekazywa� poprzez d�onie lub w inny spos�b. Dzieci wiedz�, �e najlepiej przekazywa� to �wiat�o przez oczy, ale nie z tego powodu, z kt�rego mog�oby si� wam wydawa�. Wasze oczy s� NIE po to, by widzie� lub by, innymi s�owy, ogl�da� �wiat stworzony przez wasze ego, �wiat cielesny, �wiat oddzielenia. Co by si� sta�o, gdyby�cie pos�u�yli si� tym narz�dziem, by osi�gn�� cel Ducha zamiast celu ego? Wasza Dusza pragnie widzie� wszystko takie, jakie jest, jako jedno�� ze Stw�rc�. Kiedy w ko�cu nauczycie si� WIDZIE� to, co istnieje naprawd�, wasze oczy zaczn� si� zmienia�, poniewa� teraz u�ywacie ich w celu dok�adnie odwrotnym od tego, do kt�rego zosta�y przeznaczone. Rozumiecie?By� mo�e trudno to zaakceptowa�, ale mam nadziej�, �e zaszli�cie ju� wystarczaj�co daleko, by si� o tym przekona�, a nast�pnie zacz�� to stosowa�. Kiedy u�ywacie oczu fizycznych, aby ujrze� to, co tylko Duch mo�e ujrze�, to mo�ecie czyni� cuda, a Dar uaktywnia si�.Powt�rz� to, poniewa� jest to niezwykle wa�ne: kiedy u�ywacie oczu fizycznych, aby ujrze� to, co tylko Duch mo�e ujrze�, to mo�ecie czyni� cuda, a Dar uaktywnia si�. To pocz�tek i koniec tego kursu. Po to tu jeste�cie.Kiedy patrzycie innej osobie w oczy i WIDZICIE kim naprawd� jest, lub widzicie j� tak, jak WIDZI j� B�g, jej doskona�o��, to ofiarujecie jej drogocenny Podarunek. A poniewa� stanowicie jedno��, ten sam podarunek ofiarujecie sobie. Kiedy u�ywacie oczu, by zobaczy� Prawd� w innej osobie, tworzycie wz�r pokoju, kt�ry rezonuje, a inni ��cz� si� z nim bez wysi�ku, a nawet nie�wiadomie. W�a�nie tak dziej� si� cuda, poprzez Boski Rezonans. Otwieraj� si� drzwi, przez kt�re wchodzicie razem z osob�, kt�r� WIDZICIE. To s� w�a�nie drzwi nazywane Drzwiami Wieczno�ci. WIDZ�C Prawd�, a nast�pnie tworz�c rezonuj�cy wzorzec, sprawiacie, �e inni mog� dos�ownie wibrowa� w rytmie rzeczywisto�ci, kt�r� postrzegacie. Mog� tego nie odczuwa� �wiadomie, ale ich dusze wiedz� co si� dzieje i nie da si� ju� unikn�� zmiany.W�a�nie w taki spos�b Dzieci akceptuj� i czyni� cuda. Jeste�cie gotowi, by robi� to samo. Wzywamy was, by�cie rezonowali z Prawd� i dawali to jako Dar ka�demu. Wtedy pojmiecie, �e to wy jeste�cie tym Darem i �e wype�ni on ka�d� sfer� waszego �ycia. W�wczas prawa �wiata nie mog� was w �aden spos�b zrani�, poniewa� wasz WZROK B�DZIE SKIEROWANY poza �wiat, ku Niebu jakie postrzega B�g.KOCHANI PRZYJACIELE!W zesz�ym tygodniu dosta�em od przyjaciela e-mail dotycz�cy propozycji rz�du USA odno�nie sonaru wykorzystuj�cego niskie cz�stotliwo... [ Pobierz całość w formacie PDF ]