Przesłuchanie Pawła, Czas na Biblię

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Czas na Bibliê
Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Gimnazjalny
Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Seria
Oceny
(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)
A11
Wiek..................................Data urodzenia.........................................
................................
................................
................................
................................
Nazwisko i imiê....................................................................................
Adres (kod pocztowy)...............................................................................
Studium biblijne w
..............................................................................................................
Dziejach
Apostolskich
..............................................................................................................
Suma ...........................
Ogó³em ........................
Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................
Lekcja 1: Przes³uchanie Paw³a -
Jeruzalem i t³um
Przeczytaj
Dz.Ap. 21,17-40
22,1-30
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Rzymian 1,16 2 Tymoteusz 1,8 i 12
Z³oty wiersz
Dz.Ap. 22,14 i 15
Nasza lekcja rozpoczyna siê, gdy Pawe³ przyby³ do wielkiego miasta i spotka³ siê ze starszymi z lokalnego
zboru
.
Wpisz nazwê miasta i imiê cz³owieka, z którym siê Pawe³ spotka³ najpierw.
1
Pawe³ opowiedzia³ im wszystko, co Bóg uczyni³ pomiêdzy poganami, a oni opowiedzieli mu o tym, ¿e
wielka liczba ¯ydów uwierzy³a w Ewangeliê. Zastanawiali siê jednak jak rozwi¹zaæ problem zwi¹zany
z tym, co rzekomo powiedzia³ Pawe³.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co rzekomo powiedzia³ Pawe³.
2
Postanowiono, ¿e Pawe³ do³¹czy do grupy mê¿czyzn, którzy maj¹ odbyæ pewne obrzêdy w œwi¹tyni,
aby udowodniæ, ¿e to, co mówiono, to nieprawda.
ROZSYPANKA
Rozwi¹¿ poni¿sze has³a, aby odkryæ, co zdarzy³o siê, gdy Pawe³ przebywa³ w œwi¹tyni, a potem
zakreœl odpowiedzi w rozsypance (Dz. Ap. 21,17-40).
1. Tyle mê¿czyzn uczyni³o œlub. .............
2. Oni stale stwarzali problemy Paw³owi. ...............
3. Grecy w odró¿nieniu od ¯ydów to .................... .
4. Miejsce oddawania czci Bogu.
5. ¯ydzi oskar¿yli Paw³a, ¿e zbezczeœci³ .................. miejsce.
6. T³um próbowa³ Paw³a ..................... .
7. Miasto w Cylicji, sk¹d pochodzi³ Pawe³. ..................
8. Liczba ³añcuchów, którymi ¿o³nierze zwi¹zali Paw³a. .............
9. Pawe³ prosi³, aby móg³ ...................................... do ludu.
Æ
I
W
Ó
M
E
Z
R
P
I
R
Z
Z
X
X
F
O
E
B
O
X
D
X
E
G
X
T
A
F
X
W
Y
A
E
A
Ê
Z
I
X
A
N
¯
R
X
I
T
M
X
I
X
S
Z
X
W
Y
R
E
T
Z
C
U
X
Œ
Œ
W
I
¥
T
Y
N
I
A
G A11/1
Pozosta³e litery z rozsypanki wpisz obok, aby
dowiedzieæ siê, kto, wed³ug ¯ydów, by³ z Paw³em.
Pawe³ dos³ownie zosta³ zbawiony (uratowany) od pobicia na œmieræ przez rozwœcieczony t³um. Kiedy
poprosi³ dowódcê kohorty (oddzia³u ¿o³nierzy rzymskich), aby móg³ przemówiæ, okaza³o siê, ¿e zosta³
wziêty za kogoœ innego.
Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
5
Dowódca myœla³, ¿e by³
EGIPCJANINEM / RZYMIANINEM / SYRYJCZYKIEM
, który wznieci³
powstanie razem z
40 / 400 / 4000
ludzi. Pawe³ powiedzia³ mu, ¿e by³
GREKIEM / ¯YDEM / RZYMIANINEM
z
TYRU / TROADY / TARSU
2
Pawe³ otrzyma³ pozwolenie, aby przemówi³ do t³umu. Powiedzia³, ¿e nawróci³ siê i sta³ siê naœladowc¹
Jezusa Chrystusa.
Napisz PRAWDA lub FA£SZ obok poni¿szych zdañ podaj¹c numer jako potwierdzenie odpowiedzi.
1. Pawe³ uczy³ siê u Gamaliela. ..................... wiersz .......
2. Poszed³ do Damaszku, aby aresztowaæ wierz¹cych. ..................... wiersz .......
3. W czasie drogi, o pó³nocy, olœni³a go œwiat³oœæ z nieba. ..................... wiersz .......
4. Us³ysza³ g³os mówi¹cy: „Ja jestem Jezus Nazareñski”. ..................... wiersz .......
5. Zada³ pytanie: „Co mam czyniæ, Panie?”
..................... wiersz .......
5
Czym stanie siê Pawe³ zgodnie ze s³owami Paw³a? (Zobacz z³oty wiersz).
1
Pawe³ podsumowa³ swoje œwiadectwo wyjaœniaj¹c, ¿e Bóg powiedzia³ mu, ¿e musi opuœciæ
Jerozolimê.
Co z przemowy Paw³a spowodowa³o, ¿e
t³um wybuchn¹³ gniewem?
1
Dowódca kaza³ przes³uchaæ Paw³a z zastosowaniem biczowania, aby dowiedzieæ siê, dlaczego t³um tak
siê rozz³oœci³.
Jakie pytanie zada³ Pawe³ rzymskiemu
setnikowi, który mia³ go ch³ostaæ?
1
Jakie podobieñstwa mo¿esz znaleŸæ pomiêdzy doœwiadczeniami Paw³a i przes³uchaniem Pana
Jezusa?
2
¯ycie Paw³a zmieni³o siê tak bardzo, ¿e zawsze by³ gotowy, aby powiedzieæ ka¿demu cz³owiekowi, co
Pan Jezus dla niego zrobi³. Jeœli jesteœ prawdziwym chrzeœcijaninem, czy opowiadasz twoim
przyjacio³om o Panu Jezusie i o tym, co On mo¿e zrobiæ dla nich?
Uwagi prowadz¹cego
Razem
20
Czas na Bibliê
Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Gimnazjalny - Seria A11
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:
Lekcja 2: Przes³uchanie Paw³a -
Cezarea i namiestnicy
Przeczytaj
Dz.Ap. 23,23-26;
24,1-27; 25,1-12;
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
2 Tymoteusza 2,1-7 1 Piotra 4,12-19
Z³oty wiersz
1 Piotra 3,15
Pawe³ po uratowaniu przez rzymskich ¿o³nierzy zosta³ postawiony przed arcykap³anem. Tej nocy Bóg
mu objawi³, ¿e bêdzie o Nim œwiadczy³ w Rzymie (Dz.Ap. 23,11). Gdy Pawe³, g³ównie dla swojego
bezpieczeñstwa, przebywa³ w wiêzieniu, jego siostrzeniec odkry³ spisek maj¹cy na celu zabicie go.
W rezultacie Pawe³ zosta³ przewieziony z Jerozolimy do Cezarei, aby mia³ zapewnione bezpieczeñstwo
u rzymskiego namiestnika.
Wpisz w kratkach sk³ad oddzia³u eskortuj¹cego Paw³a w czasie podró¿y.
¯o³nierzy JeŸdŸców Oszczepników
1
Dowódca pos³a³ list do
namiestnika wyjaœniaj¹c, co siê
zdarzy³o.
Napisz ich imiona na zwoju.
Parê dni póŸniej Pawe³ stan¹³
przed namiestnikiem, stawiaj¹c
czo³a dalszym oskar¿eniom.
1
Wpisz imiê arcykap³ana i jego prawnika (rzecznik prawny).
1
Pawe³ broni³ siebie samego. Uzupe³nij krzy¿ówkê, aby odkryæ, co siê zdarzy³o.
1. Tyle dni przebywa³ Pawe³ w Jerozolimie.
.............
2. Problemy Paw³a zaczê³y siê,
gdy spotkali go w œwi¹tyni
........................ z Azji.
3. Pawe³ wierzy³ we wszystko,
co by³o napisane w nim (w. 14).
4. Wierzy³ równie¿ w to, co
oni napisali.
5. Pawe³ pok³ada³ j¹ w Bogu.
6. Powód, dla którego zosta³ postawiony
przed s¹dem
7. Pawe³ stara³ siê, aby je mieæ czyste przed
Bogiem i ludŸmi.
8. Przyszed³ do Jerozolimy, aby je z³o¿yæ.
5
3
4
1
8
6
Krzy¿ówka
2
7
8
Sprawa zosta³a zatem od³o¿ona na potem. W miêdzyczasie przyjaciele mogli odwiedzaæ Paw³a i nie raz
proszono go, aby wyjaœnia³ to w co wierzy³ namiestnikowi i jego ¿onie, ¯ydówce.
Krzy¿ówka
G A11/2
Uzupe³nij krzy¿ówkê.
1. Zast¹pi³ namiestnika Feliksa.
2. Feliks chcia³ to dostaæ od Paw³a.
3. Imiê ¿ony Feliksa.
4. Pawe³ mówi³ Feliksowi o .................. w
Chrystusa.
5. ¯ona Feliksa by³a ................................ .
6. Feliks mia³ os¹dzi³ Paw³a po przybyciu tego
dowódcy.
1
2
3
4
5
6
2
Gdy Pawe³ opowiada³ im dobr¹ nowinê o Panu Jezusie, podkreœla³ trzy rzeczy. Co to by³o?
1) 2) 3)
1
Feliks, gdy s³ucha³ Paw³a, zaniepokoi³ siê.
Co jednak odpowiedzia³ Paw³owi?
Jakie to tragiczne. S³ucha³ Ewangelii,
s³ysza³, ¿e musi zaufaæ Panu Jezusowi
jako swojemu Zbawicielowi, a podjêcie
decyzji zostawi³ na póŸniej! O ile wiemy, nigdy nie sta³ siê chrzeœcijaninem. My tak¿e musimy byæ
ostro¿ni z odk³adaniem tej decyzji. To co zrobimy z Panem Jezusem jest dla ka¿dego z nas najwa¿niejsz¹
decyzj¹ w ¿yciu.
Pawe³ ponownie wiernie sk³ada³ œwiadectwo a jednak przez dwa lata niesprawiedliwie pozosta³ jako
wiêzieñ. Sprawa zosta³a nie wyjaœniona a¿ po Festusie nasta³ nowy namiestnik.
1
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego przywódcy ¿ydowscy chcieli, aby Pawe³ wróci³ do
Jerozolimy (25,1-3).
1
Bóg ponownie okaza³ swoje panowanie ochraniaj¹c Paw³a i jeszcze raz Pawe³ musia³ siê wyt³umaczyæ.
Do kogo Pawe³ siê odwo³a³ i dlaczego?
2
Bóg powiedzia³, ¿e Pawe³ bêdzie jego œwiadkiem w Rymie - to by³o teraz dla niego nowe przeznaczenie!
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz, który by³ z pewnoœci¹ prawdziwy w stosunku do Paw³a a powienien byæ
prawdziwy w stosunku do tych wszystkich, którzy znaj¹ Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Czy jest to
prawda o tobie?
2
Uwagi prowadz¹cego
Razem
20
Czas na Bibliê
Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Gimnazjalny - Seria A11
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:
Lekcja 3: Przes³uchanie Paw³a -
Cezarea i Król
Przeczytaj
Dz.Ap. 25,13-27
26,1-32
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
£ukasza 21,12-15 Dz.Ap. 22,3-16
Z³oty wiersz
Dz.Ap. 26,28
Zanim Pawe³ zosta³ odes³any do Rzymu, aby
byæ przes³uchanym przez cesarza, do
namiestnika przyby³o dwóch goœci.
Jakie by³y ich imiona?
1
Kim by³ namiestnik i gdzie mieszka³?
1
Namiestnik powiedzia³ królowi o dyskusji pomiêdzy Paw³em i ¿ydowskiemu przywódcy.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, o czym oni dyskutowali.
2
Do kogo Pawe³ siê odwo³a³? Zakreœl poprawn¹ odpowiedŸ.
Cezar Król Herod Aleksander Wielki
1
Dlaczego namiestnik przykaza³, aby Pawe³ stan¹³ przed królem, dowódcami wojskowymi
i prze³o¿onymi miasta? (25,23-27)
1
Pawe³ wtedy zacz¹³ mówiæ o tym, jak sta³ siê wierz¹cym w Pana Jezusa.
Przeczytaj Dz.Ap. 9,15 i wpisz poni¿ej tê czêœæ wypowiedzi Pana do Ananiasza, która siê w³aœnie
wype³nia³a.
2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]