Przesłuchanie sądowe (przygotowanie dziecka do udziału w przesłuchaniu), PSYCHOLOGIA, Materiały dla ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRZESŁUCHANIE SĄDOWE
PRZYCZYNA SPOTKANIA, np.:
WYPADEK
KRADZIEŻ
oraz inne wykroczenia...
CEL SPOTKANIA
PRAWA...
a) prawo odmowy zeznań –jeśli świadek jest osobą najbliższą dla
oskarżonego
b) prawo uchylenia się od odpowiedzi –jeżeli udzielenie odpowiedzi
mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na
odpowiedzialność za przestępstwo
c) prawo do przesłuchania z wyłączeniem jawności na rozprawie (jeżeli
treści jego zeznań mogłyby narazić na hańbę ego lub jego osobę
najbliższą)
d) prawo do zachowania w tajemnicy swoich danych osobowych
I OBOWIĄZKI
e) obowiązek stawiennictwa –świadek musi stawić się na rozprawę
sądową
f) obowiązek pozostawania do dyspozycji organu procesowego –
świadek nie może iść do domu dopóki sąd nie wyrazi na to zgody
g) obowiązek zeznania –świadek ma obowiązek przekazać sądowi
posiadane informacje na temat sprawy
h) obowiązek mówienia prawdy i nie zatajania jej
[ Pobierz całość w formacie PDF ]