Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, asystentka stomatologiczna, Asystentka ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ
Agnieszka Mąkosa
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
322[01].O1.01
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
Recenzenci:
mgr Katarzyna Zarębska
lekarz dentysta Alicja Jędrzejczyk
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Agnieszka Mąkosa
Konsultacja:
dr inż. Zbigniew Kramek
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 322[01].O1.01
„Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska”, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu asystentka
stomatologiczna.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie
4
2.
Wymagania wstępne
6
3.
Cele kształcenia
7
4.
Materiał nauczania
8
4.1.
Prawna ochrona pracy
4.1.1.
Materiał nauczania
4.1.2.
Pytania sprawdzające
4.1.3.
Ćwiczenia
4.1.4.
Sprawdzian postępów
8
8
10
10
12
4.2.
Higiena pracy
4.2.1.
Materiał nauczania
4.2.2.
Pytania sprawdzające
4.2.3.
Ćwiczenia
4.2.4.
Sprawdzian postępów
13
13
17
18
20
4.3.
Klasyfikacja czynników szkodliwych w środowisku pracy
4.3.1.
Materiał nauczania
4.3.2.
Pytania sprawdzające
4.3.3.
Ćwiczenia
4.3.4.
Sprawdzian postępów
21
22
23
23
24
4.4. Zagrożenia życia i zdrowia pracowników
4.4.1
Materiał nauczania
4.4.2. Pytania sprawdzające
4.4.3 Ćwiczenia
4.4.4 Sprawdzian postępów
24
24
31
32
38
4.5.
Metody i środki zapobiegania czynnikom szkodliwym
4.5.1
Materiał nauczania
4.5.2
Pytania sprawdzające
4.5.3
Ćwiczenia
4.5.4
Sprawdzian postępów
39
39
42
42
45
4.6.
Środki ochrony osobistej
4.6.1.
Materiał nauczania
4.6.2.
Pytania sprawdzające
4.6.3.
Ćwiczenia
4.6.4.
Sprawdzian postępów
46
46
47
47
48
4.7.
Pierwsza pomoc
4.7.1.
Materiał nauczania
4.7.2.
Pytania sprawdzające
4.7.3.
Ćwiczenia
4.7.4.
Sprawdzian postępów
49
49
57
57
59
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
4.8.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
4.8.1.
Materiał nauczania
4.8.2.
Pytania sprawdzające
4.8.3.
Ćwiczenia
4.7.4.
Sprawdzian postępów
60
60
70
70
72
5. Sprawdzian osiągnięć
73
6 Literatura
78
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
1. WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w stosowaniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w pracy asystentki stomatologicznej.
W poradniku zamieszczono:
-
wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś
bez problemów mógł korzystać z poradnika,
-
cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,
-
materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
treści jednostki modułowej,
-
zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści,
-
ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować
umiejętności praktyczne,
-
sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań, pozytywny wynik sprawdzianu
potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabrałeś wiedzy i umiejętności
z zakresu tej jednostki modułowej,
-
literaturę uzupełniającą.
W podrozdziałach Materiał nauczania treści kształcenia zostały zaprezentowane
w sposób ogólny. Podany zakres wiadomości powinien być wystarczający do osiągnięcia
celów kształcenia niniejszej jednostki modułowej, ale możesz poszerzyć wiadomości
o wskazaną literaturę.
Z podrozdziałem Pytania sprawdzające możesz zapoznać się przed przystąpieniem do
poznawania treści materiału, poznając wymagania wynikające z potrzeb zawodu, a po
przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania sprawdzisz stan swojej gotowości
do wykonywania ćwiczeń. Możesz także sprawdzić stan swojej wiedzy, która będzie Ci
potrzebna do wykonywania ćwiczeń po zapoznaniu się z materiałem nauczania.
Zamieszczone w poradniku ćwiczenia mają na celu wyrobienie nawyku rzetelności,
dokładności i systematyczności w pracy – umiejętności niezbędnych podczas pracy
w zawodzie asystentki stomatologicznej.
Po wykonaniu ćwiczeń masz możliwość sprawdzenia poziomu swoich postępów
odpowiadając na pytania podane w podrozdziale Sprawdzian postępów. W tym celu
powinieneś zakreślić odpowiedzi, wstawiając X w miejscu pod słowem:
TAK – jeżeli twoja odpowiedź na pytanie jest pozytywną,
NIE – jeżeli twoja odpowiedź na pytanie jest negatywną.
Zakreślenia pod NIE wskazują luki w Twojej wiedzy i zarazem informują jakich treści
jeszcze nie poznałeś. Musisz do nich powrócić.
Poznanie przez Ciebie wszystkich wiadomości o bezpieczeństwie w zakładzie pracy będą
stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych
wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się zestawem
zadań testowych zawierającym różnego rodzaju ćwiczenia.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]