Przetarg Publiczny GSM, PNJA, tłumaczenie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Przetarg Publiczny zostaje zamknięty pozłożeniu trzech ofertPublic Tender is to be closed/closes afterfiling 3 tender offersPolska zaprosiła do składania ofert w przetargu, w którym Poland has invited to tender, in which 2 companiesmiano wybrać dwie firmy obsługujące GSM ( Global System servicing GSM (Global System Mobiles) – telephoneMobiles) sieć telefonii komórkowej.networks were to be chosen.Zgodnie z warunkami przetargu 51% konsorcjum ma być According to the tender rules 51% of the consortiumwłasnością polskiej firmy.should be owned by a polish company.Zagraniczni licytanci uczestniczący w przetargu poszukiwali Foreign tenderers were searching for Polish partners, whopolskich partnerów , którzy mają odpowiednie zasoby have sufficient financial resources (at their disposal.)finansowe.Przetarg przyciągnął uwagę tylko trzech oferentów, czyli The tender attracted the attention of only three bidders,połowę tego czego się spodziewano.that is the half of what was expected.Bardzo wysoka opłata za koncesję, wynosząca 50 mln Eurooraz brak jasności co do warunków współpracy pomiędzyzwycięzcą przetargu na licencję GSM i telekomunikacją PolskąS.A zwiększyły czynnik ryzyka.Jedno z konsorcjów, które planowało wziąć udział w przetarguoznajmiło, że głównym powodem ich decyzji o nieskładaniuoferty był fakt, iż nie byli w stanie opracować biznes planuponieważ nie poinformowano ich o kosztach leasingu liniitelefonicznych.A very high concession fee, equaling 50 mln Euro, and thelack of clarity as to the conditions’ cooperation betweenthe winner of the GSM license and the telekomunikacjaPolska S.A. increased the risk factor.One of the consortia, that was planning to take part in atender claimed that the main reason they decided not totake a part in a tender was the fact that they weren’t ableto prepare a business plan because they hadn’t beeninformed about the costs of the leasing telephone linesleasing.Brak tych danych spowodował, że ryzyko budowy tego The lack of those data caused the bigger risk of buildingsystemu było większe niż spodziewany dochód.that system than the expected revenue.Without these data the risk of the system constructionexceeded the expected returns.Niektóre z konsorcjów wycofały się zaledwie parę godzin Some of the consortia withdraw from a tender just a fewprzed terminem złożenia oferty.hours before the tender closing date.Jednakże, znalazło się parę firm, które wyraziły chęć podjęcia However some companies decided to take part and take aryzyka i złożyły swoje oferty przetargowe.risk and submitted a tenderFirmy te liczyły na to, że rząd będzie współpracował z firmami, Those companies counted on the government cooperationktórych oferty zostaną przyjęte, aby zapewnić swobodny with companies, whose offers would be accepted, in orderrozwój sieci GSM.to provide the free development of GSM networks.Przedstawiciel jednej z firm biorących udział w przetargupowiedział „ Wyobrażam sobie, że niektóre firmyzrezygnowały z wzięcia udziału w przetargu na licencję, gdyżuważały, ze było to zbyt ryzykowne, ale aby robić interesytrzeba mieć mocna wizję rynku.An agent of one of the firms taking part in the tender said“I imagine, that some of the companies had resigned fromtaking part in the tender for license, because they hadfound it too risky. To do business one has to have a strongvision of the market. [ Pobierz całość w formacie PDF ]