PRZETARGI, studia, Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TEMAT : PRZETARGI
Wykonali:
Nowak Anna
Piekarska Agnieszka
Reszka Robert
1
1. Przetarg
to publiczna sprzedaż najwięcej dającemu, w ściślejszym znaczeniu rodzaj
konkursu, w drodze którego władze państwowe i samorządowe zawierają umowy o kupno,
sprzedaż, dostawy, roboty itp. Po ogłoszeniu warunków reflektanci składają oferty
zapieczętowane, dołączając wadium ( kwota, którą składa się na zabezpieczenie przyjętych
zobowiązań.). Następnie komisja bada oferty, wybierając najkorzystniejszą, przy czym nie
jest związana wysokością kwoty, lecz ma swobodny wybór. Po zawiadomieniu o przyjęciu
oferty spisuje się umowę pisemną. Przetarg zapewnia najkorzystniejszy wybór, z drugiej
strony stwarza współzawodnictwo, wiodące nieraz do nierealnych ofer
2. Zamówienia publiczne
to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Ustawa,
podobnie jak unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych, kładzie nacisk na odpłatny
charakter umowy jako podstawy zamówienia publicznego – w konsekwencji nie zostały
objęte zakresem regulacji ustawowych dostawy, roboty budowlane lub usługi świadczone na
innej podstawie aniżeli umowa odpłatna, zawierana pomiędzy zawierającym a wykonawcą,
na podstawie statutu czy też umowy użyczenia bądź darowizn
3. Zasady udzielania zamówie
Polski system zamówień publicznych opiera się na kilku zasadach (identycznych z tymi, na
których oparty jest europejski system zamówień publicznych), których ochronę mają
zapewnić przepisy ustawy. Zasady udzielania zamówień wyartykułowane w przepisach
ustawy, maja podwójne znaczenie. Po pierwsze, statuują fundamentalne zasady prawa
zamówień publicznych, po drugie są wskazówką interpretacyjna w procesie stosowania
przepisów ustawy. Do podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych należą:

zasada równego traktowania wykonawców,

zasada uczciwej konkurencji,

zasada bezstronności i obiektywizmu,

zasada jawności postępowania,

zasada pisemności postępowania,

zasada prowadzenia postępowania w języku polskim,

zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego,
1
Encyklopedia Powszechna, wyd. Gutenberga, Kraków, 1997, str. 171
2
Cierlica E., Prawo Zamówień Publicznych. Praktyczny przewodnik, wyd. Forum, Poznań, 2004, roz.1/2 str. 4
3
2
Zob. Sobczuk E., Lewandowska-Klauza S., Prawo Zamówień Publicznych, wyd. Presscom, Wrocław, 2008,
str.39
   
zasada powszechności postępowania.
Zasada równego traktowania wykonawców
, obok zasady uczciwej konkurencji, stanowi
podstawową zasadę udzielania zamówień publicznych zgodnie z nią zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielanie zamówienia w sposób zapewniający
równe traktowanie wykonawców. Przestrzeganie tej zasady polega na jednakowym
traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielanie zamówienia publicznego.
Zamawiający nie może preferować ani dyskryminować żadnego z wykonawców z żadnych
powodów. Realizacji zasady równego traktowania wykonawców służy wprowadzeniu wielu
szczegółowych regulacji, mających zapewnić wykonawcom:
- równy dostęp do informacji o zamówieniu,
- równy dostęp do informacji związanych z prowadzonym postępowaniem,
- równe traktowanie wszystkich wykonawców, tak aby mieli jednakowe szanse uzyskania
zamówienia.
Zasada uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania są ze sobą powiązane funkcjonalnie i
złamanie jednej zasady bardzo często jest jednocześnie drugiej zasady. Zakaz naruszania
zasady uczciwej konkurencji jest wprost wskazany w wielu przepisach ustaw, w tym
odnoszącym się do:
- zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję,
- zakazu ustalania warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający uczciwą
konkurencję.
Gwarancją równego traktowania wykonawców i zapewnienia uczciwej konkurencji jest
bezstronność i obiektywizm
osób po stronie zamawiającego biorących udział w
postępowaniu. Zasada bezstronności i obiektywizmu wymaga, aby osoby, które pozostawały
w związkach z wykonawcom nie uczestniczyły w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Nie ma znaczenia czy taka osoba po stronie zamawiającego rzeczywiście
dyskryminuje lub preferuje wykonawcę, z którym jest lub pozostawała w związku
wskazanym w ustawie.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielanie zamówienia podlegają
wyłączeniu jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia,
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
3
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, lub były członkami organów
zarządzających, lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielanie
zamówienia,
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,
5) zastały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
Jawność postępowania
to kolejna zasada rządząca przebiegiem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Tylko w przypadku zapewnienia jawności postępowania będzie
można zapewnić wykonawcom równy dostęp do rynku zamówień publicznych. Publicznych
celu zapewnienia jawności postępowania ustawa wymaga w szczególności:
- prowadzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- ogłaszanie informacji o zamówieniu,
- jawnego dla wszystkich otwarcia ofert,
- informowania o udzielaniu zamówienia,
- ujawniania i udostępniania umów w sprawach zamówień publicznych.
Zasada pisemności postępowania
to kolejna z zasad wprost wyartykułowanych w art. 9 ust. 1
ustawy. Zachowanie formy pisemnej polega na własnoręcznym podpisaniu się na dokumencie
obejmującym oświadczenie. Realizacja zasady pisemności zapewniają wymagania ustawy
dotyczące w szczególności:
- składanie pisemnych oświadczeń przez osoby, które biorą udział w postępowaniu po stronie
zamawiającego,
- dopuszczenia możliwości składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w
formie pisemnej, nawet jeżeli zamawiający określił inny sposób ich przekazywania,
- składania oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności albo za zgodą zamawiającego,
w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
- prowadzenia protokołu w formie pisemnej.
Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim
jest integralnie związana z zasadą
pisemności postępowania. Oznacza to, że zarówno zamawiający jak i wykonawca są
zobowiązani posługiwać się językiem polskim. Od tej zasady ustawa w art. 9 ust. 3
4
przewiduje wyjątek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić
zgodę na złożenie:
- wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- oświadczeń,
- oferty,
- innych dokumentów
również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym (język
angielski, francuski czy hiszpański) lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego.
Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg
ograniczony. Ponadto zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji
z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych
w ustawie.
4. Ogłoszenia
Miejsce publikacji ogłoszenia.
Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. A także publikuje się w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich.
Sposób przekazania ogłoszenia do publikacji.
Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za
pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną.
5. Etapy przetargu.
a) ogłoszenie przetargu – musi obejmować 4 elementy: czas, miejsce, przedmiot i
warunki przetargu, stanowi zaproszenie do składania ofert i podaje się do publicznej
wiadomości,
b) składanie ofert,
Zob. Sobczuk E., Lewandowska-Klauza S., Prawo Zamówień Publicznych, wyd. Presscom, Wrocław, 2008,
str. 41
5
4
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]