Przetwarzanie wideo na urządzenia przenośne, Porady komputerowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
SOFTWARE
Przetwarzanie wideo na urządzenia przenośne
CD 11/2009
Grupa: MULTIMEDIA
DVDVideoSoft Free Studio
4.2.2.63
pakiet narzędzi do przegrywania i kon-
wersji wideo
iPod, iPhone
iPod, iPhone
Telefon z obsługą
wideo 3GP i MPEG 4
DVDVideoSoft Free Studio
ułatwi przeniesienie stru-
mieni wideo wprost z ser-
wisu internetowego na
urządzenia przenośne
Konsola Sony PSP
Mobilne wideo
Co będzie potrzebne
Nie chcesz się rozstawać z ulubionymi wideoklipami np. z YouTube? Dzięki naszym
poradom łatwo przegrasz materiał wideo na dysk, a następnie przekonwertujesz
na telefon komórkowy lub inne dowolne urządzenie przenośne.
Do przegrywania i konwertowania
wideo na komórki, iPody, iPhony
i inne urządzenia mobilne wystar-
czy jeden pakiet o nazwie DVD-
VideoSoft Free Studio. Pakiet zawie-
ra aż 20 przydatnych i darmowych
aplikacji, dzięki którym każdy klip
przeniesiesz na telefon komórkowy.
Aby przeprowadzić pełną operację
konwersji pliku wideo na telefon
komórkowy, włącznie z pobraniem
tego pliku z serwisu YouTube, będą
potrzebne:
komputer pracujący pod kontrolą
systemu Windows XP lub Windows
Vista;
łącze internetowe o przepusto-
wości zapewniającej odtwarzanie
klipów z serwisu YouTube (512 Kb/s
i więcej);
około 10 minut na konwersję
w przypadku 10-minutowego klipu.
DVDVideoSoft Free Studio możesz
zainstalować w systemach Windows
XP i Vista. Oprogramowanie to jest
w pełni bezpieczne. Co prawda do-
myślnie skonfi gurowany instalator
próbuje oprócz narzędzia do zarzą-
dzania składnikami pakietu zain-
stalować także całkowicie zbędny
pasek Ask Toolbar, ale można tę
opcję wyłączyć. Free Studio obsłu-
guje ok. 32 formaty wideo, w tym
wszystkie najpopularniejsze, jak np.
AVI, DivX/XviD, MPG itp.
Oceń lub skomentuj artykuł, wysyłając list
na adres listy@pcformat.pl
Pierwsze kroki z pakietem DVDVideoSoft Free Studio
W naszym warsztacie przedstawimy proces in-
stalacji i konfi guracji na podstawie systemu Win-
dows Vista. Jednak dokładnie tak samo przebie-
ga proces instalacji w Windows XP.
Instalacja menedżera pakietu
1
Wybierz opcję instalacji za pośrednictwem
zaznacz opcję
i kliknij
2
W oknie
zobaczysz
jeszcze dwukrotnie.
5
Dotrzesz do etapu, w którym instalator
listę 20 aplikacji:
proponuje dodanie do systemu całkowicie
zbędnego paska Ask Toolbar. Odznacz wszystkie
trzy widoczne w tym etapie pola wyboru, zaczy-
nając od dolnego. Następnie kliknij oraz
.
6
Gdy pliki zostaną przekopiowane, pozostaw
menu naszego krążka lub posłu-
gując się Eksploratorem Windows,
wskaż i dwukrotnie kliknij znajdującą
się na płycie ikonę

.
2
Jeżeli pojawi się okno:
zaznaczone pole wyboru:
Każda pozycja na tej liście jest odnośnikiem. Po
prawej stronie znajdują się jeszcze odnośniki
prowadzące na różne strony witryny producen-
ta pakietu.
3
W naszym przykładzie przedstawimy pro-
kliknij przycisk .
3
W oknie dialogowym po-
,
i kliknij .
Pierwsze uruchomienie
1
Menedżer pakietu powinien zostać au-
ces pobierania wybranego klipu z YouTube,
a następnie konwersji na postać wideoklipu zapi-
sanego w formacie umożliwiającym wyświetlanie
go na telefonie komórkowym. Do tego celu uży-
jemy tylko jednego składnika z całego pakietu,
dlatego zalecamy zapoznanie się z ramką „Pełne
zestawienie narzędzi... ”. Jej lektura ułatwi wybór
narzędzia w zależności od potrzeb.
zostaw domyślnie zaznaczoną na rozwija-
nej liście pozycję i kliknij .
4
Pojawi się kolejne okno:
tomatycznie uruchomiony bezpośrednio
po zakończeniu procesu instalacji. Możesz go
również uruchomić, klikając
dwukrotnie umieszczaną auto-
matycznie na pulpicie Windows
ikonę

.
.
W pierwszym etapie kliknij . Następnie
56
PC Format 11/2009
4.2.2.63
pakiet narzędzi do przegrywania i kon-
pakiet narzędzi do przegrywania i kon-
wersji wideo
iPod, iPhone
Przetwarzanie wideo na urządzenia przenośne
Pełne zestawienie narzędzi wchodzących w skład Free Studio
KONWERTERY
Free YouTube to iPod and PSP Converter
Free YouTube to MP3 Converter
Free YouTube to iPhone Converter
Grupa narzędzi konwertujących wideo z serwisu YouTube
na wybrany format.
Free Video to Flash Converter
Free Video to JPG Converter
Free Video to DVD Converter
Free Video to iPod and PSP Converter
Free Video to iPhone Converter
Free Video to MP3 Converter
Grupa narzędzi konwertujących pliki wideo zgromadzone
na dysku twardym na wybrany format.
Free 3GP Video Converter
Konwertuje wideo zarejestrowane telefonem komórkowym
(zapisującym klipy w formacie 3GP), na inny format,
np. AVI, DivX itp.
Free Audio Converter
Konwertuje pliki audio.
NARZĘDZIA DO EDYCJI
Free Video Dub
Umożliwia prostą edycję plików AVI, DivX/XviD, MPEG-4,
MPEG-1 i MPEG-2. Ułatwia usunięcie niepotrzebnych
części z pliku, np. reklam.
Free Audio Dub
Edytor plików audio.
Free Video Flip and Rotate
Narzędzie edycyjne ułatwiające obracanie i tworzenie
lustrzanych odbić kadru wideo.
NAGRYWANIE PŁYT
Free DVD Video Burner
Nagrywa fi lmowe płyty DVD z przygotowanych up-
rzednio plików wideo (muszą być w odpowiednim
formacie dla DVD).
Free Audio CD Burner
Nagrywa płyty CD Audio ze wskazanych przez użytkow-
nika plików audio (w formatach WAV, MP3, WMA).
Free Disc Burner
Zapisuje dowolne dane na płytę CD/DVD/Blu-ray.
INNE NARZĘDZIA
Free YouTube Download
Przegrywa na dysk twardy wideoklipy odtwarzane w You-
Tube. Umożliwia zapis pojedynczego pliku, a także ca-
łych list odtwarzania, wszystkich odpowiedzi wideo na
dany klip, wszystkich klipów danego użytkownika lub
kanału, jak również wszystkich elementów zaznaczonych
jako ulubione.
Free YouTube Uploader
Ułatwia umieszczanie własnych fi lmów w serwisie
YouTube; potrzebne jest własne konto w serwisie.
Free DVD Decrypter
Kopiuje materiał wideo z płyt DVD-Video na dysk
twardy.
Przegrywanie pliku z YouTube
na komórkę lub iPod
Zacznijmy od przegrania i zarazem konwersji
wybranego wideoklipu z serwisu YouTube. Do
tego celu wykorzystamy jeden program z opisy-
wanego przez nas pakietu – narzędzie o nazwie
Free YouTube to iPod and PSP Converter. Zakła-
damy, że Free Studio Manager masz już zainsta-
lowany i uruchomiony.
1
W oknie
czona pozycja . Pozostaw ją, jeżeli
chcesz, by wynikowy plik był zapisany w formacie
obsługiwanym przez odtwarzacze multimedialne
Apple. W przypadku telefonów komórkowych
popularniejszy jest format 3GP, dlatego, chcąc
przekonwertować wskazany fi lm z YouTube na
plik odtwarzany przez komórkę, wybierz z listy
pozycję

.
kliknij
odnośnik
.
2
Otworzy się okno:
.
Większą część tego okna zajmuje pole, w które
należy wkleić link do pliku wideo opublikowa-
nego w serwisie YouTube.
3
Nie zamykając okna programu, uruchom
przeglądarkę WWW. Odnajdź interesujący
cię plik wideo w serwisie YouTube. Następnie
zaznacz adres widoczny w pasku adresowym
przeglądarki i wciśnij klawisze
[Ctrl]+[C]
, kopiując
tym samym adres do schowka systemowego.
4
Przełącz się na okno
i kliknij przycisk . Po krótkiej chwi-
li na liście pojawi się tytuł
wklejonego klipu. W analogiczny sposób możesz
dodać do listy inne pliki wideo z serwisu You-
Tube. W naszym przewodniku poprzestaniemy
jednak na konwersji jednego pliku.
5
W sekcji możesz wskazać
dzenia, kliknij przycisk . Pojawi się
okno dialogowe, w którym będziesz na bieżąco
informowany o postępie pobierania i konwerto-
wania pliku. Gdy plik zostanie pobrany, pojawi
się okienko . Kliknij , a następnie
.
8
W folderze ustawionym jako docelowy po-
docelowe miejsce zapisu dla wynikowych
(zapisanych już w formacie „komórkowym”) plików
winieneś znaleźć plik wideo w wybranym
formacie. Plik ten możesz już przenieść na iPod
lub telefon komórkowy.
wideo. Klikając , możesz samo-
dzielnie określić nazwę wynikowego pliku. Gdy
zrezygnujesz z tej funkcji, plik wynikowy będzie
miał nazwę taką, jak nazwa wybranego klipu.
6
Na liście jest domyślnie zazna-
7
Gdy już wybierzesz typ docelowego urzą-
[ Pobierz całość w formacie PDF ]