Przewłocki S - Ćwiczenia terenowe z geodezji i miernictwa budowlanego, Geodezja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
S KRYPTYDLA
Ł WY Ż S Z Y C H
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
ĆWICZENIA TERENOWE
Z GEODEZJI
I MIERNICTWA BUDOWLANEGO
Praca zbiorowa pod redakcją
STEFANA PRZEWŁOCKIEGO
BIBLIOTEKA
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
5O0-O23&60-O0-O
ŁÓDŹ 1994
NAKŁADEM POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Skrypt składa się z pięciu rozdziałów odpowiadających pięciu podstawowym ćwicze-
niom realizowanym po I roku Inżynierii środowiska lub po II roku Inżynierii
budowlanej
Zespół autorski: Zdzisław Andrzejowski, Tadeusz Koska, Grzegorz Kowalski,
Wiesław Pawłowski, Lech Pitoń, Stefan Przewłocki
Recenzent:
prof. dr hab. Adam Żurowski
Redaktor: Anna Janus
Redaktor techniczny: Krzysztof Świerzyński
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 223
Wydanie II. Nakład 200 + 40 egz. Ark. wyd. 6,426. Ark. druk. 6,25 + 2 wklejki. Papier offset. 70 g. 61 x86.
Druk ukończono w lutym 1994 r.
Zamówienie 12/94. Cena zl 29 000, -
Wykonano w
C.OM.
SA. 93-005 Łódź, ul. Wólczańska 223
SPIS TREŚCI
I. WPROWADZENIE
5
II. Ćwiczenie nr 1. POBRANIE Z MAGAZYNU, SPRAWDZENIE I REKTYFI-
KACJA SPRZĘTU POMIAROWEGO
7
III. Ćwiczenie nr 2. SPORZĄDZANIE SZCZEGÓŁOWEJ MAPY SYTUACYJ-
NO-WYSOKOŚCIOWEJ
18
IV. Ćwiczenie nr 3. WYZNACZANIE PROJEKTU W TERENIE
60
V. Ćwiczenie nr 4. POMIARY INWENTAR YZACYJNO-KONTROLNE 75
VI. Ćwiczenie nr 5. TYCZENIE ŁUKU KOŁOWEGO I POMIAR SYTUACYJ-
NO-WYSOKOŚCIOWY TRASY
89
I. WPROWADZENIE
Ćwiczenia terenowe z geodezji i miernictwa budowlanego stanowią
przedłużenie kontynuacji procesu dydaktycznego (tj. wykładów i ćwi-
czeń laboratoryjnych) realizowanych w ciągu roku akademickiego. Stąd
mimo praktycznego charakteru tych ćwiczeń, czynnik metodyczny
odgrywa tu znaczącą rolę.
Głównym celem ćwiczeń terenowych jest:
— samosprawdzenie, a także utrwalenie wiadomości i umiejętności
nabytych podczas ćwiczeń laboratoryjnych w naturalnych warun-
kach terenowych,
— nabycie umiejętności właściwego łączenia ćwiczeń jednostkowych
(elementarnych) w proces pomiarowy zmierzający do samodziel-
nego wykonania zadań kompleksowych,
— nabycie umiejętności racjonalnej organizacji pracy zespołowej w na-
turalnych warunkach terenowych.
Istotną częścią tych ćwiczeń jest kontrola wyników pomiaru i ostate-
cznego opracowania każdego z tematów. W związku z tym należy
wyraźnie określić rolę i znaczenie tej części ćwiczeń, bowiem ten zakres
dodatkowych pomiarów poza funkcją kontrolną traktowany jest jako
integralna część każdego tematu umożliwiająca samosprawdzenie wyni-
ków samodzielnie wykonanych zadań pomiarowych. Tak określone
zadania i cele ćwiczeń terenowych wymagają odpowiedniego ich
przygotowania, organizacji, określenia szczegółowego programu i har-
monogramu realizacji, a także odpowiedniego przeszkolenia, głównie ze
względu na szczególne warunki bezpieczeństwa pracy w terenie, oraz
właściwego użytkowania sprzętu pomiarowego i wynikającej stąd odpowiedzia-
lności materialnej. Właściwą realizację tych zadań ma ułatwić niniejszy skrypt.
Skrypt „Ćwiczenia terenowe z geodezji i miernictwa budowlanego"składa
się z pięciu rozdziałów odpowiadających pięciu podstawowym ćwiczeniom
[ Pobierz całość w formacie PDF ]