przewodnik[1], Poradnia psychologiczno pedagogiczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przewodnik dla nauczyciela
Marta Bogdanowicz • Aleksandra Bu
• Renata Czabaj
Modelowy system profilaktyki
i pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej uczniom z dysleksjà
ćko
   Modelowy system profilaktyki
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją
Marta Bogdanowicz • Aleksandra Bućko • Renata Czabaj
Przewodnik dla nauczyciela
Modelowy system profilaktyki
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom z dysleksją
Gdynia 2008
Konsultacja merytoryczna: dr Jadwiga Jastrząb, dr Teresa Opolska
Projekt zaopiniowali:
starszy wizytator Roman Ponczek – Ministerstwo Edukacji Narodowej
dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Izabela Pietras – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Teresa Wejner – Biuro Rzecznika Praw Dziecka
dr Barbara Bieleń – Uniwersytet Warszawski
dr Dorota Bronk – Uniwersytet Gdański
dr Waldemar Budziński – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
mgr Olga Pelc-Pękala – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
mgr Małgorzata Rożyńska – Polskie Towarzystwo Dysleksji
mgr Irena Sosin – Polskie Towarzystwo Dysleksji
mgr inż. Danuta Stempowska – Polskie Towarzystwo Dysleksji
Korekta techniczna: Anna Wierzchowska, Renata Tomaszewska
Redakcja graficzna i skład: Zbigniew Jacek Michałowski
Ilustracja na okładce: Elżbieta Jarząbek
Copyright by Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Promocji Edukacji & Marta Bogdanowicz, Aleksandra Bućko, Renata Czabaj
Gdynia 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione
9-8/
Wydawca:
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
tel. 058 679 00 00
e-mail: info@operon.pl
www.operon.pl
ISBN 978-83-7461-811-3
5
Spis treści
Wstęp .................................................................................................................................................................................... 6
Część I. Dysleksja rozwojowa – wprowadzenie .......................................................................................... 7
1. Terminologia ................................................................................................................................................................... 8
2. Dysleksja rozwojowa a inne przyczyny niepowodzeń w nauce czytania i pisania .............................................. 9
3. Symptomy dysleksji rozwojowej ................................................................................................................................. 10
4. Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją ....................................................................................................................... 11
5. Diagnoza obecnej sytuacji dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową ................................................................... 11
5.1. Zasięg problemu ...................................................................................................................................................... 11
5.2. Podstawa prawna pomocy ................................................................................................................................... 12
5.3. Bariery utrudniające realizację pomocy ............................................................................................................. 13
Część II. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
z dysleksją rozwojową – cele i założenia .................................................................................................... 15
1. Krótki opis projektu ........................................................................................................................................................ 16
2. Miejsce modelowego systemu profilaktyki i pomocy w systemie pomocy terapeutycznej w Polsce ............. 16
3. Cele modelowego systemu profilaktyki i pomocy ................................................................................................... 18
4. Założenia modelowego systemu profilaktyki i pomocy .......................................................................................... 18
Część III. Wdrożenie modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom z dysleksją rozwojową .................................................................................................................. 21
1. Powołanie szkolnego koordynatora ds. profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów z dysleksją .................................................................................................................................................. 22
2. Zadania ogólne koordynatora ds. profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów z dysleksją .................................................................................................................................................. 22
3. Zadania szczegółowe koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z dysleksją ..... 23
3.1. Diagnoza potrzeb placówki w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ........................................ 23
3.1.1. Badania przesiewowe ................................................................................................................................... 23
3.1.2. Program pomocy .......................................................................................................................................... 25
3.2. Nawiązanie współpracy z rodzicami ................................................................................................................... 26
3.2.1. Diagnoza dysleksji ........................................................................................................................................ 26
3.2.2. Program pomocy .......................................................................................................................................... 27
3.2.3. Konsultacje i szkolenia ................................................................................................................................ 27
3.3. Organizacja pomocy terapeutycznej ................................................................................................................... 28
3.3.1. Praca samokształceniowa ucznia w domu ............................................................................................... 28
3.3.2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne .......................................................................................................... 29
3.3.3. Zajęcia wspierające mocne strony uczniów ............................................................................................. 32
3.4. Współpraca z nauczycielami ................................................................................................................................ 32
3.5. Harmonogram działań koordynatora ................................................................................................................. 33
4. Wskaźniki wyznaczające efektywność systemu ........................................................................................................ 35
5. Przewidywane rezultaty ................................................................................................................................................ 36
Część IV. Załączniki ...................................................................................................................................... 39
[ Pobierz całość w formacie PDF ]