Przewodnik metodyczny, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka nauczania ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Redakcja i korekta
Jadwiga Kwiecień
Joanna Szewczyk
Projekt okładki
Marek J. Piwko {mjp}
Redakcja techniczna
Grzegorz Bociek
Wydanie I, wrzesień 2009
Videograf Edukacja Sp. z o.o.
41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C
tel. (032) 348 31 33, (032) 348 31 35
fax: (032) 348 31 25
ofice@videograf.pl
www.videograf.pl
© Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2009
ISBN 978-83-60763-89-6
SpiS treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
I. Realizacja treści kształcenia na lekcjach informatyki w klasie 6 .... 6
1. Wymagania edukacyjne w klasie 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Plan wynikowy z informatyki dla klasy 6 ................... 9
3. Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 6 . . . . . . . . . . 16
II. Pomiar osiągnięć uczniów ................................. 17
1. Karta obserwacji ucznia klasy 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. Testy sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. Kryteria oceniania ..................................... 33
III. Krzyżówki na lekcjach informatyki ......................... 34
IV. Słowniczek pojęć komputerowych.......................... 38
WStĘp
Przewodnik metodyczny do klasy 6 to kolejna pozycja adresowana do nauczycieli,
mająca na celu ułatwienie pracy w procesie nauczania informatyki na podstawie pro-
gramu nauczania informatyki w klasach 4–6 „Przygoda z komputerem” (DKOS-5002-
45/07) oraz podręcznika „Przygoda z komputerem. Informatyka dla szkoły podstawo-
wej. Klasa 6” (numer dopuszczenia: 76/09/S). Kontynuując w klasie 6 ideę i koncepcję
metodyczną rozpoczętą już w klasie 1, dochodzimy do końca drugiego etapu kształce-
nia. Po trzech latach nauki w klasach 4–6, zgodnie z założeniami programu nauczania,
uczniowie powinni:
znać zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem,


umieć posługiwać się sprzętem komputerowym,

posługiwać się poznanym oprogramowaniem,

znać zastosowanie komputerów i urządzenia wykorzystujące technikę kompute-
rową,
zdobyć umiejętność krytycznego wykorzystywania informacji ze źródeł multi-

medialnych i Internetu,
posiadać umiejętność kulturalnego komunikowania się za pomocą technologii

informacyjnej.
Mamy nadzieję, że nauczyciele korzystający z podręczników oraz przewodników
metodycznych wchodzących w skład tego pakietu edukacyjnego z łatwością osiągnęli
zamierzone cele.
W niniejszym przewodniku, podobnie jak w przewodnikach do klasy 4 i 5 znajdują
się materiały wzbogacające warsztat pracy nauczyciela m.in. o:
plan wynikowy,


karty obserwacji ucznia,

testy sprawdzające,

słowniczek pojęć komputerowych.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]