Przewodnik po wegetarianiźmie, kataklizmy 2012, żywienie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ksi
ąŜ
ki o wegetarianizmie i prawach zwierz
ą
t
www.vegapol.wegetarianie.pl
Przewodnik po
wegetarianizmie
Tþumaczyþ Roman Rupowski
O wegetaria
ń
skim od
Ŝ
ywianiu si
ę
Przez stosowanie wegetariańskiej diety moŜna
w pozytywny i skuteczny sposób pomóc zwierzętom
hodowlanym. W rzeczywistości, kaŜde ograniczenie
produktów zwierzęcych w naszej diecie, robi dla
zwierząt istotną róŜnicę.
B
ą
d
ź
z siebie dumny za ka
Ŝ
dy krok, który robisz
w dokonywaniu wyborów
Ŝ
ywno
ś
ciowych
i wiedz,
Ŝ
e z ka
Ŝ
dym wegetaria
ń
skim posiłkiem,
który masz przyjemno
ść
spo
Ŝ
ywa
ć
, robisz co
ś
konkretnego dla ochrony zwierz
ą
t.
Decyzje,
które podejmujemy
DROGI CZYTELNIKU
Wybór Ŝywności moŜe być sprawą bardzo osobistą. To jest twoje ciało, twój organizm
i ty decydujesz o tym, co jesz.
Prawdą jest teŜ, Ŝe nasze preferencje Ŝywnościowe są kształtowane przez rozmaite
czynniki zewnętrzne. PodróŜując i poznając inne grupy społeczne moŜna ujrzeć wielką gamę
rozmaitych potraw przygotowywanych na róŜne sposoby.
Ogromna róŜnorodność kulinarnej tradycji i zwyczajów odzwierciedla podstawową
prawdę: preferencje dietetyczne są do pewnego stopnia, wyborami uwarunkowanymi.
Wychowałem się w rodzinie wielokulturowej, pół-greckiej (ze strony mamy) i pół-
włoskiej (ze strony ojca). Podobnie jak wiele rodzin w drugim i trzecim pokoleniu, nie
byliśmy tak ortodoksyjni w spoŜywaniu tylko tradycyjnych greckich i włoskich potraw.
Jadaliśmy wiele róŜnych dań kuchni azjatyckiej czy meksykańskiej, a przede wszystkim tzw.
tradycyjne potrawy amerykańskie.
Jadaliśmy to, co było popularne w supermarketach i restauracjach. To, co było
reklamowane. To, na co mogliśmy sobie pozwolić. Jadaliśmy takŜe to, co polecali nam
„eksperci”.
Amerykańskie Towarzystwo na Rzecz Humanitaryzmu – The Humane Society of the
United States (HSUS) uwaŜa, Ŝe znaczący wpływ na preferencje Ŝywieniowe powinien mieć
aspekt etycznego traktowania zwierząt. Tylko w Stanach Zjednoczonych corocznie hoduje się
10 miliardów zwierząt, które są chowane i zabijane w celach Ŝywnościowych – większość z
nich hoduje się w pomieszczeniach bez światła słonecznego, w warunkach odosobnienia.
Ze względu na rozwój hodowli przemysłowej i całej niedoli, którą ona powoduje,
wybór, jakiego dokonujemy dwa lub trzy razy dziennie, gdy zasiadamy do stołu, ma ogromne
znaczenie dla zwierząt. W rezultacie, decydujemy o tym, czy przykładamy rękę do
ogromnego brzemienia, jakim jest los zwierząt hodowlanych.
- 1 -
Jako organizacja działająca na rzecz ochrony zwierząt, HSUS ma na celu oddziaływać
na ustawodawców, korporacje i osoby indywidualne w celu polepszenia sytuacji w zakresie
polityki Ŝywnościowej i preferencji Ŝywieniowych.
Nasza publikacja PRZEWODNIK PO WEGETARIANIZMIE została wydana dla
wszystkich ludzi, którzy ze względów etycznych i zdrowotnych chcieliby zmniejszyć
konsumpcję produktów zwierzęcych lub całkowicie je wyeliminować ze swojej diety.
Wybór wegetarianizmu lub zmniejszenie spoŜycia produktów zwierzęcych nie musi
oznaczać wyrzeczenia się przyjemności płynącej z jedzenia. Wprost przeciwnie – moŜe
uatrakcyjnić przyjemność dobrego jedzenia przez otwarcie się na świat nowych potraw i
produktów spoŜywczych. Co więcej, oznacza to branie odpowiedzialności we własne ręce.
Jako istoty ludzkie nie jesteśmy tylko konsumentami, którzy zadowalają swoje zachcianki i
Ŝądania. Jesteśmy istotami świadomymi i kaŜdy z nas ma moŜliwość nie przykładać ręki do
okrucieństw związanych z przemysłową hodowlą fermową.
Zwierzęta hodowlane nie są przedmiotami ani towarami – są Ŝywymi istotami,
mieszkańcami tej samej Ziemi, z tą samą iskrą Ŝycia i z tym samym pragnieniem Ŝycia, które
posiadają istoty ludzkie. Poprzez lepsze wybory Ŝywieniowe niesiemy światu ideę
współczucia, przez co nasze własne Ŝycie stanie się bardziej szlachetne.
Wayne Pacelle
Prezydent The Humane Society of the United States
Jeste
ś
my istotami
ś
wiadomymi i ka
Ŝ
dy z nas ma mo
Ŝ
liwo
ść
nie przykładania r
ę
ki do okrucie
ń
stw
zwi
ą
zanych z przemysłow
ą
hodowl
ą
zwierz
ą
t.
Wayne Pacelle odwiedza
uratowan
ą
ś
wini
ę
w schronisku
dla zwierz
ą
t Poplar Spring.
- 2 -
Jedzenie
kosztem zwierz
ą
t
KaŜdego roku w Stanach Zjednoczonych 10 miliardów
zwierząt hodowlanych zabija się na mięso, jajka i mleko.
1
Podobnie jak psy i koty, które tak chętnie trzymamy w naszych
domach, kurczęta, świnie, indyki i krowy obdarzone są
indywidualnymi cechami, są ciekawe otoczenia, mają swoje upodobania i uprzedzenia oraz –
co najwaŜniejsze – mogą odczuwać radość oraz ból i cierpienie wskutek nudy i frustracji.
Zwierzęta te są rutynowo maltretowane na fermach przemysłowych. ś
adne prawo
nie chroni zwierz
ą
t przed okrucie
ń
stwem, którego musz
ą
do
ś
wiadcza
ć
na fermach. W
wi
ę
kszo
ś
ci krajów toleruje si
ę
stosowanie tradycyjnych praktyk hodowlanych, bez
wzgl
ę
du na ich okrucie
ń
stwo
. Troska o dobro zwierząt hodowlanych zwykle przegrywa z
ekonomicznym interesem hodowców, którzy mogą zwiększać zyski przez chowanie większej
liczby zwierząt na małej powierzchni i karmienie ich paszą, która powoduje ich szybki
wzrost.
Ptaki
Spo
ś
ród 10 miliardów zwierz
ą
t
zabijanych co roku w Stanach
Zjednoczonych, 95 procent to
ptaki. Przytłaczaj
ą
c
ą
wi
ę
kszo
ść
stanowi
ą
brojlery – kurczaki
hodowane na mi
ę
so, których co
godzin
ę
zabija si
ę
milion
. Ponadto,
hoduje się prawie 300 milionów kur-
niosek
2
do produkcji jaj i zabija się
na mięso 270 milionów indyków.
3
W Stanach Zjednoczonych, 95 procent kur składaj
ą
cych
jaja zamyka si
ę
w drucianych klatkach, tak małych,
Ŝ
e ptaki
te nie mog
ą
w nich nawet rozło
Ŝ
y
ć
skrzydeł.
Co godzin
ę
zarzyna si
ę
milion kurcz
ą
t hodowanych na
mi
ę
so, po sp
ę
dzeniu ich krótkiego
Ŝ
ycia w obskurnych
pomieszczeniach zanieczyszczonych amoniakiem.
W warunkach naturalnych
kurcz
ę
ta tworz
ą
w swym
stadzie wi
ę
zi społeczne.
Mog
ą
wzajemnie si
ę
rozpoznawa
ć
. Posługuj
ą
si
ę
24 ró
Ŝ
nymi odgłosami do
przekazywania sobie

Ŝ
nych informacji. Jako
Ŝ
art
na konferencjach, które
prowadz
ę
, czasem podaj
ę
te
ich cechy, nie mówi
ą
c,
Ŝ
e
chodzi o kurczaki, a ludzie
my
ś
l
ą
,
Ŝ
e mówi
ę
o małpach.
a
– Chris Evans, profesor psychologii,
Uniwersytet Macquaire w Sydney,
Australia.
- 3 -
O kurczakach i indykach
W naturze kurczaki Ŝyją w grupach składających się z 30 ptaków i
tak jak psy lub inne zwierzęta hierarchizują swoje pozycje
społeczne. Przewodnicy stada koordynują ich codzienną
aktywność, jak kąpiele w kurzu, poszukiwanie jedzenia,
odpoczynek. Ptaki te uŜywają swoich wraŜliwych dziobów, tak jak
ludzie swoich rąk do odkrywania otoczenia, wybierania
poŜywienia, karmienia i innych. Ich poszukiwanie poŜywienia
poprzez drapanie pazurami i dziobanie dziobami odbywa się
ponad 10 tysięcy razy dziennie. Inteligentne kurczaki posiadają
zmysł komunikacji, który jest tak rozwinięty, Ŝe potrafią nim
zaalarmować czy drapieŜnik zbliŜa się drogą powietrzną czy
lądową.
Na fermach przemysłowych dziesiątki tysięcy
ptaków hodowanych na mięso zamyka się w
pustych klatkach,
4
w których nie mogą zaspokajać
wielu naturalnych zachowań, takich jak budowanie
gniazda czy poszukiwanie jedzenia.
5
Najlepszym
przykładem ich złego chowu na fermach jest ich
gwałtowny wzrost.
6
Przemysł drobiarski
wykorzystuje metod
ę
hodowli selektywnej i
stosuje hormony wzrostu do produkowania
ptactwa, którego ciała „znalazły si
ę
na granicy
biologicznej wytrzymało
ś
ci”.
7
Do zobrazowania
tempa ich wzrostu, moŜna by przytoczyć
porównanie, które podał
Wydział Rolnictwa
Uniwersytetu w Arkansas: „Gdyby
ś
rósł w
takim tempie jak kurczak fermowy, to w wieku
dwóch lat wa
Ŝ
yłby
ś
157 kg”.
8
Wskutek tego 90
procent kurczaków-brojlerów cierpi na bolesne
9
schorzenia kończyn
10
a 26 procent na chroniczny
ból spowodowany chorobą kości.
11
Po zaledwie 45
dniach Ŝycia kurczaków-brojlerów
12
i po 16
tygodniach Ŝycia indyków,
13
ptaki te osiągają wagę
rynkową. W momencie ich pełnego rozwoju
hodowcy w pośpiechu łapią zwierzęta, powodując
obraŜenia i złamania kości, bioder i skrzydeł oraz
krwotoki wewnętrzne.
14
Stłoczonym w
poustawianych w cięŜarówkach jedna na drugiej
klatkach, ptakom nie daje się Ŝadnego poŜywienia,
wody ani nie chroni ich od ekstremalnych
temperatur podczas podróŜy do rzeźni.
15
Podobnie jak ptaki hodowane na mięso,
kury-nioski doświadczają rozmaitych cierpień,
zaraz po urodzeniu. Kurczęta płci męskiej traktuje
się jako niechciany produkt uboczny, gdyŜ nie
mogą znosić jaj i nie moŜna z nich produkować
mięsa.
Co roku miliony z nich zagazowuje si
ę
,
zgniata si
ę
ich ciała, lub te
Ŝ
wrzuca do koszy na
ś
miecie, gdzie gin
ą
z wycie
ń
czenia b
ą
d
ź
uduszenia.
16
Większość kurcząt płci Ŝeńskiej
zostaje boleśnie okaleczona bez znieczulenia.
17
Końcówki ich dziobów odcina się rozŜarzonym
ostrzem, co sprawia im potem trudności w
chwytaniu poŜywienia.
18
Około 95 procent
19
kur-niosek hodowanych
na amerykańskich fermach przemysłowych trzyma
się w małych, zamkniętych klatkach, poustawianych
rzędami po kilka pięter.
Nioski maj
ą
mniej
przestrzeni do
Ŝ
ycia ni
Ŝ
wynosi powierzchnia
kartki papieru listowego
,
20
na której śpią, jedzą i
składają jaja. Ten system intensywnej hodowli –
przypuszczalnie największego źródła frustracji dla
kur hodowanych w systemie klatkowym,
uniemoŜliwia im budowanie gniazd i nie pozwala na
zaspokajanie innych naturalnych zachowań, takich
jak kąpiele w kurzu i szukanie poŜywienia.
21
Podczas gdy w wielu krajach stopniowo przestaje
si
ę
stosowa
ć
klatkow
ą
metod
ę
hodowli,
ameryka
ń
scy producenci jaj wci
ąŜ
zapełniaj
ą
kurami klatki, tak małe,
Ŝ
e ptaki nie mog
ą
w nich
nawet rozło
Ŝ
y
ć
skrzydeł
.
22
Po upływie dwóch lat, kury-nioski przestają
przynosić zysk. Wyciąga się je wówczas z klatek,
często łamiąc im kończyny
23
, gdyŜ pracownicy
chwytają nawet po siedem ptaków za jednym
razem.
24
Podobnie jak w przypadku kurczaków-brojlerów
indyków, składające jaja nioski stłaczane są do klatek
w cięŜarówkach. Nie podaje się im poŜywienia,
wody ani nie chroni przed ekstremalnymi
temperaturami podczas ich podróŜy do rzeźni.
25
W zakładach drobiarskich, gdzie zabijane są
kurczaki, ptaki przypina się nogami do klamer
taśmociągów.
W Stanach Zjednoczonych nie
istniej
ą
przepisy prawa, które wymagałyby, aby
ptaki zostały pozbawione
ś
wiadomo
ś
ci (ogłuszone)
przed ich zar
Ŝ
ni
ę
ciem, gdy
Ŝ
drób jest wył
ą
czony z
Ustawy o Humanitarnych Metodach Uboju
.
26
Ich
gardła przecina się zatem ręcznie lub maszynowo.
Linia produkcyjna w zakładach drobiarskich pracuje
z wydajnością do 8400 kurcząt na godzinę. Częste są
przypadki niedokładnego przecięcia gardła przez
automatyczną obcinarkę i niektóre ptaki trafiają Ŝywe
i świadome do zbiorników z wrzątkiem, w których
pozbawia się ich piór.
27
- 4 -
RównieŜ indyki Ŝyją w aktywnych, kompleksowych społecznościach. Ptaki te mogą Ŝyć nawet 12 lat.
Mają bardzo silne stopy i nogi do codziennych spacerów w celu poszukiwania jedzenia, skrzydła o
rozpiętości nawet do 150 cm i ostre dzioby do skubania. Dzikie indyki mogą biec nawet 40 km na
godzinę i latać na krótkie dystanse z prędkością do 90 km na godzinę.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]