Przewodnik Serwisowy Blue&Me Nav 530.03.959 Punto Evo PL 1ed 09 2009, Punto EVO

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRZEWODNIK SERWISOWY
INFORMACJE OGÓLNE
SERWIS SOS
Serwis
SOS
di
Blue&Me™ Nav
umo˝liwia wezwanie serwisu pomocy dro-
gowej i medycznej podczas podró˝y.
W jakimkolwiek przypadku awaryjnym
wystarczy nacisnàç przycisk
SOS
wewnà-
trz nadwozia i do centrum serwisowego
przes∏any zostanie komunikat SMS zawie-
rajàcy dane ˝àdania wezwania pomocy i
pozycj´ GPS samochodu konieczne dla je-
go lokalizacji.
RównoczeÊnie nastàpi po∏àczenie telefo-
niczne g∏osowe z operatorem Centrum
serwisowego.
Serwis
SOS
przewiduje tak˝e auto-
matyczne ˝àdanie wezwania pomocy z Cen-
trum serwisowego w przypadku in-
terwencji airbag w nast´pstwie wypadku.
Serwis SOS oferowany jest bezp∏at-
nie podczas okresu trwania serwisu
assistenza razem z gwarancjà kon-
traktowà.
SERWIS INFO
Serwis
INFO
di
Blue&Me™ Nav
umo˝liwia wykorzystanie informacji serwi-
sowych przez kierowc´.
Zostaniecie zawsze szybko poinformowa-
ni o aktualnych zdarzeniach, kinach mu-
zeach, przejezdnoÊci dróg, pociàgach, loka-
lach i wielu innych. Wystarczy nacisnàç
przycisk
j
we wn´trzu nadwozia, aby
móc porozmawiaç, który zaspokoi wasze
wymagania lub ciekawoÊç.
Za pomocà
Blue&Me™ Nav
mo˝na uzy-
skaç dost´p do szeregu serwisów
zamówionych razem z samochodem lub
sukcesywnie po nabyciu samochodu.
Serwis jest dost´pny p∏atnie.
Aby poznaç koszt serwisu INFO od-
nieÊç si´ do podpisanego kontraktu.
1
BEZPIECZE¡STWO NA DRODZE
U˝ywanie niektórych funkcji systemu podczas jazdy mo˝e rozpraszaç uwag´ z ryzykiem spowodowania wypadku
lub innych powa˝nych konsekwencji; dlatego powinno si´ u˝ywaç tych funkcji tylko, gdy warunki drogowe to umo˝liwiajà
i je˝eli konieczne tylko podczas postoju samochodu.
UWAGA
Przeczytaç i Post´powaç zgodnie z tymi instrukcjami
: przed u˝yciem waszego systemu, przeczytaç i post´powaç zgodnie z
wszystkimi instrukcjami i informacjami bezpieczeƒstwa umieszczonymi tej instrukcji obs∏ugi dla u˝ytkowania (Przewodnik dla U˝ytkow-
nika). Brak przestrzegania instrukcji podanych w Przewodniku dla U˝ytkownika mo˝e byç przyczynà wypadków i innych powa˝nych konsekwencji.
Trzymaç Instrukcj´ w samochodzie
: przechowywany w samochodzie Przewodnik dla U˝ytkownika staje si´ ∏atwà i szybko dost´pnà po-
mocà dla tych u˝ytkowników, którzy nie zapoznali si´ z systemem. Upewniç si´, czy przed u˝yciem systemu ka˝dy kierowca ma dost´p do Pr-
zewodnik dla U˝ytkownika i przeczyta∏ dok∏adnie instrukcje i informacje bezpieczeƒstwa.
UWAGA: Zapoznawanie si´ z systemem podczas jazdy mo˝e rozpraszaç uwag´ od drogi z ryzykiem spowodowania wy-
padku lub innych powa˝nych konsekwencji. Podczas jazdy nie modyfikowaç ustawieƒ systemu, ani nie wprowadzaç danych w
sposób werbalny (to jest za pomocà sterowaƒ r´cznych). Przed wykonaniem tych operacji zatrzymaç samochód w sposób bez-
pieczny i zgodny z przepisami kodeksu drogowego. Stosowanie si´ do tych ostrze˝eƒ jest bardzo wa˝ne, poniewa˝ ustawia-
nie lub modyfikacja niektórych funkcji mo˝e spowodowaç rozproszenie uwagi kierowcy i oderwanie ràk od kierownicy.
FUNKCJONOWANIE OGÓLNE
Sterowania Kontroli g∏osowej:
: funkcje systemu mogà byç realizowane u˝ywajàc tylko kontroli g∏osowej. U˝ywanie komend kontroli g∏osowej
podczas jazdy umo˝liwia sterowanie systemem bez odrywania ràk od kierownicy.
Przed∏u˝one patrzenie na wyÊwietlacz
: podczas jazdy nie zapoznawaç si´ z ˝adnà funkcja, która wymaga zwrócenia przed∏u˝onej uwagi na
wyÊwietlacz. Zatrzymaç samochód w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami kodeksu drogowego przed zapoznaniem si´ z jakàkolwiek
funkcjà systemu. która wymaga zwrócenia przed∏u˝onej uwagi. Nawet tylko okazjonalne szybkie spojrzenia na wyÊwietlacz mogà spowodowaç
wystàpienie niebezpieczeƒstwa, je˝eli uwaga kierowcy zostanie zwrócona na wyÊwietlacz podczas aktywnej jazdy w momencie krytycznym.
Ustawienie g∏oÊnoÊci:
: nie zwi´kszaç g∏oÊnoÊci nadmiernie. Podczas jazdy, utrzymywaç g∏oÊnoÊç na takim poziomie, który umo˝liwia s∏yszenie
zewn´trznego ruchu drogowego i sygna∏ów awaryjnych. Jazda bez mo˝liwoÊci us∏yszenia tych dêwi´ków mo˝e prowadziç do spowodowania
wypadku.
U˝ycie rozpoznania g∏osu
: software rozpoznania g∏osu bazuje na procesie statystycznym, który jest podatny na usterki. Wasza odpowied-
zialnoÊç spoczywa na monitorowaniu funkcji rozpoznania g∏osu, co umo˝liwi systemowi skorygowanie ewentualnych usterek.
Niebezpieczeƒstwo rozproszenia uwagi
: funkcje mogà wymagaç ustawieƒ r´cznych (nie za pomocà poleceƒ g∏osowych). Wykonanie tych
ustawieƒ lub wprowadzanie danych podczas jazdy, mo˝e spowodowaç powa˝ne rozproszenie uwagi i spowodowaç wypadek lub powa˝ne kon-
sekwencje. Przed wykonaniem tych operacji zatrzymaç samochód w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami kodeksu drogowego.
UWAGA
2
WYÂWIETLACZ I STEROWANIA W KIEROWNICY
Przyciski funkcji bezposrednich
Blu&Me™ Nav
, w strefie lampy
sufitowej przedniej
Dioda czerwona
sygnalizuje
odpowiednio
serwis SOS i
INFO (*)
Port USB
Port USB umieszczony jest na
tunelu Êrodkowym
(obok dêwigni zmiany biegów)
rys. 1
F0U2004g
(*) ZaÊwiecenie si´ diody czerwonej sygnalizuje brak mo˝liwoÊci po∏àczenia si´ z serwisami SOS i INFO.
3
Sterowanie
Przycisk
NaciÊniecie krótkie
(poni˝ej 1 sekundy)
NaciÊni´cie d∏u˝sze
(powy˝ej 1 sekundy)
ß
/MENU
– Akceptacja nadchodzàcego po∏àczenia telefonicznego
– Odrzucenie nadchodzàcej
rozmowy telefonicznej
– Zakoƒczenie rozmowy
telefonicznej w trakcie
&
/ESC
– Dezaktywacja rozpoznania g∏osowego
– Przerwanie komunikatu g∏osowego
– Dezaktywacja/uaktywnienie mikrofonu podczas rozmowy telefonicznej
– Zerowanie tonu sygna∏u dla nadchodzàcego po∏àczenia telefonicznego
– Uaktywnienie rozpoznania g∏osowego
– Przerwanie komunikatu g∏osowego dla wykonania nowej komendy
g∏osowej

W KIEROW-
NICY
– Powtórzenie ostatniego
komunikatu g∏osowego
powiedzianego przez
system

+
/

– Regulacja g∏oÊnoÊci audio funkcji
Blue&Me™ Nav
: system g∏oÊ-
nomówiàcy, odtwarzacz wiadomoÊci SMS, Media Player, komunikaty
g∏osowe

PRZYCISK
FUNKCJI
BEZPOÂREDNICH
Blue&Me™ Nav
NAV
– Uaktywnienie Menu Nawigacji
– WyÊwietlanie informacji o przybyciu przy nawigacji aktywnej

SOS
j
– Dost´p do serwisu SOS

– Dost´p do serwisu INFO

Uwaga

Dla wielu funkcji sterowania w kierownicy
SRC/OK
i
ß
/MENU
sà wspó∏zmienne i mo˝na wybraç przycisk, który si´ preferuje.

Dla obu trybów dzia∏ania sterowaƒ w kierownicy (naciÊni´cie krótkie lub d∏ugie), funkcja zostaje uaktywniona po zwolnieniu przycisku.
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]