Przewodnik Slask PL 2006, turystyka, broszury turystyczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
Województwo
Śląskie
Tekst:
Edward Wieczorek
Redakcja:
Grzegorz Wamberski
Opracowanie graiczne, skład:
Paweł Brzozowski, Bożena Wojtanowska
Konsultacja:
Agnieszka Sikorska
Wydawca:
Śląska Organizacja Turystyczna
40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29
tel. 0048 32 207 207 1, fax 0048 32 207 207 2
www. silesia-sot.pl, e-mail: info@silesia-sot.pl
Realizacja:
Wydawnictwo Kartograiczne Compass
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3
tel./fax: 0048 12 626 14 36
www.compass.krakow.pl, e-mail: biuro@compass.krakow.pl
Druk:
Drukarnia LCL
ISBN: 978-83-924569-4-0
Wydanie I, Katowice 2006
Województwo Śląskie to kraina niezwykła, zaskakująca
swoją różnorodnością, niepowtarzalnymi krajobrazami,
bogatym dziedzictwem kulturowym.
Można tutaj odkrywać tajemnice średniowiecznych za-
mków i jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wspinać
się na malowniczych skałkach, wędrować malowniczymi
szlakami Beskidów, jeździć konno, żeglować, szusować
na nartach, przemierzać rowerem drogi i bezdroża.
Na przybywających czekają liczne zabytki architektury
drewnianej, zabytki techniki, wspaniałe pałace, rezy-
dencje magnatów i przemysłowców, muzea, rezerwaty
przyrody, obiekty sakralne, słynne sanktuaria na Jasnej
Górze i w Piekarach Śląskich.
Poznawanie śląskich atrakcji turystycznych i kra-
joznawczych, korzystanie z ich bogactwa ułatwia
dostępna dla każdego baza noclegowa, zaś smaczne
potrawy kuchni śląskiej czynią pobyt tutaj jeszcze bar-
dziej interesującym.
Logo naszego regionu tworzą cztery kolory. Każdemu
z nich przypisaliśmy jeden rodzaj atrakcji turystycznych
opisanych w naszym przewodniku.
Kolorem żółtym
oznaczyliśmy sanktuaria i obiekty sakralne, zielonym
turystykę aktywną, niebieskim dziedzictwo kulturo-
we, zaś czarnym zabytki techniki.
Mamy nadzieję, że zamieszczone w wydawnictwie
informacje będą pomocne przy odkrywaniu uroków
Śląska, obcowaniu z jego przyrodą, historią i kulturą.
Zapraszamy do lektury i zwiedzania!
Województwo
Śląskie
Utworzone 1 stycznia 1999 r. wo -
jewództwo śląskie jest czternastym
pod względem powierzchni i drugim
pod względem liczby mieszkańców
województwem w Polsce. Zajmuje
12 294 km
2
i liczy 4 830 tys. ludności.
Na 1 km
2
powierzchni przypada 393
mieszkańców, co daje największą w Pol-
sce gęstość zaludnienia (średnia krajowa
– 124 mieszkańców). Województwo
śląskie leży w południowej części Polski
i graniczy z województwami: opolskim,
łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim
oraz Czechami i Słowacją. Podzielone
jest na 19 powiatów grodzkich (miastach
na prawach powiatu) i 17 ziemskich,
w jego obrębie leży 166 gmin, 71 miast
i 1518 wsi. Stolicą województwa są 329-
tysięczne Katowice.
Katowice
R
EGIONY
T
URYSTYCZNE
Ze względu na różnorodność ukształ-
towania terenu, zagospodarowania
turystycznego, dostępności komuni-
kacyjnej i przydatności dla niektórych
Beskidy
Na południu, wzdłuż granicy z Cze-
chami i Słowacją rozciągają się Beskidy
Z a c h o d n i e, k tó re
w w o j e w ó d z t w i e
dzielą się na tr z y
grupy: Beskid Śląski
ze Skrzycznem (1257
m n.p.m.), Besk id
Mały z Czuplem (933
m n.p.m.) i Beskid
Żywiecki, w którym
znajduje się najwyż-
sze wzniesienie ca-
łego województwa
– Pilsko (1557 m n.
p. m. – kulminacja
znajduje się po sło-
wackiej stronie). Sta-
nowią one od ponad
stu lat cel całorocznej turystyki i rekreacji
mieszkańców nie tylko województwa.
Głównym celem przyjazdów w Beskidy
Okolice Wielkiej Rycerzowej, fot. A. Sławski
dyscyplin turystyki i rekreacji, w woje-
wództwie śląskim można wyodrębnić
kilka regionów turystycznych.
3
www.gosilesia.pl
.
jest turystyka górska – latem i narciarska
– zimą. Coraz większą popularnością
cieszą się tu także sporty wodne, jeź-
dziectwo, wędkarstwo, łowiectwo oraz
sporty lotnicze – szybownictwo, lot-
niarstwo i paralotniarstwo. Letnią tury-
stykę i wypoczynek uatrakcyjnia prawie
1,5 tys. kilometrów znakowanych szla-
ków turystycznych, kilkanaście schronisk
górskich, kolejki linowe, liczne gospo-
darstwa agroturystyczne i rozbudowane
centra wypoczynkowe w Wiśle, Ustroniu
i Szczyrku. Ustroń jest także znanym
uzdrowiskiem. Beskidy, ze swoją „Kaska-
dą Soły” (trzema jeziorami zaporowymi),
są także atrakcyjnym terenem sportów
wodnych. Zimą dochodzą do tego
dwa centra narciarskie – w Szczyrku
i w Korbielowie, oświetlone stoki i ponad
150 wyciągów narciarskich.
wyjątkowa różnorodność szaty roślinnej
i świata zwierzęcego oraz bogate formy
krasowe: ostańce skalne, głębokie doliny
i jary oraz liczne jaskinie. Jura Krakow-
sko-Częstochowska jest popularnym
Malinowska Skała, fot. B. Czerwiński
Górnośląski Okręg Przemysłowy
Centrum województwa śląskiego zajmuje
silnie zurbanizowany i zindustrializowany
obszar aglomeracyjny, zwany Górnośląskim
Obszarem Przemysłowym (GOP). Jego krajo-
braz, zniekształcony wielowiekową działalnoś-
cią człowieka, zaskakuje przyjeżdżających
bogactwem dziedzictwa kulturowego
- zabytków architektury XIX w., zabytków
techniki, muzeów, obiektów kultury i sportu.
Tu leży stolica województwa – Katowice,
funkcjonuje Wojewódzki Park Kultury i Wy-
poczynku oraz całoroczny ośrodek narciarski
Dolomity Sportowa Dolina w Bytomiu.
terenem wspinaczkowym, bowiem efek-
towne ściany skalne i jaskinie przyciągają
tu rzesze alpinistów i speleologów. Jura
jest także znakomitym terenem dla coraz
popularniejszego lotniarstwa i paralot-
niarstwa. Atrakcyjności Jurze dodają
zabytki architektury – zwłaszcza ruiny za-
mków i sanktuaria – z najpopularniejszą
Częstochową (także Żarki-Leśniów, Świę-
ta Anna, Mstów i Myszków-Mrzygłód).
Jura Krakowsko-Częstochowska
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska,
zwana popularnie Jurą, jest drugim
po Beskidach terenem turystycznym
i rekreacyjnym województwa śląskiego,
przeznaczonym głównie do turystyki
pieszej, rowerowej, konnej i - zimą - wę-
Region gliwicko-lubliniecki
Północno-zachodnią część województwa
porastają lasy gliwickie i lubliniecko-tarno-
górskie. Podobnie jak w przypadku ziemi
rybnickiej, to znakomite tereny rekreacyjne
dla mieszkańców województwa. Z myślą
Katowice - Spodek, fot. E. Kaniewski
drownej narciarskiej. O jej atrakcyjności
stanowi piękno krajobrazu, korzystne
warunki klimatyczne, wysoka lesistość,
o nich wyznakowano kilkaset kilometrów
szlaków turystycznych dla turystyki pieszej
i rowerowej. Największymi atrakcjami tego
terenu są zabytki dawnego górnictwa
www.gosilesia.pl
4
Sosnowiec - pałac Schoena, fot. E. Kaniewski
kruszcowego w Tarnowskich Górach, pałace
w Pławniowicach, Brynku, Kochcicach, Nakle
i Świerklańcu, zabytkowe układy urbani-
styczne Gliwic, Tarnowskich Gór i Toszka oraz
kilkanaście drewnianych kościółków na Szla-
ku Architektury Drewnianej. Z Bytomia przez
Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego
prowadzi kolejna atrakcja województwa
– Górnośląska Kolej Wąskotorowa.
Ziemia rybnicka i raciborska
Kolejny region turystyczny to ziemia
rybnicka i raciborska, leżące w połu-
dniowo-zachodniej części wojewódz-
twa. Największą atrakcją są tu rozległe
kompleksy leśne oraz zabytkowe mia-
Okiennik Wielki, fot. T. Gębuś
Ziemia pszczyńska
Na północ od Beskidów i na wschód
od ziemi rybnickiej rozciąga się ziemia
pszczyńska, zajmująca geograficzny
obszar Kotliny Oświęcimskiej. Na jej po-
łudniowym krańcu ciągnie się malowni-
cza kraina stawów w starorzeczu Wisły,
nazwana „Żabim Krajem”, z zabytkowym
Strumieniem. Dużą część ziemi pszczyń-
skiej porastają Lasy Pszczyńskie, wśród
których kryje się stylowy zameczek my-
śliwski w Promnicach i rezerwat hodow-
lany żubrów w Jankowicach. Największą
atrakcją tego rejonu jest Pszczyna ze swo-
im zespołem pałacowo-parkowym, skan-
senem, zabytkowym układem urbani-
stycznym i bogatą bazą gastronomiczną.
Na tym terenie znajduje się także drugie
po Ustroniu uzdrowisko województwa
śląskiego – Goczałkowice Zdrój.
sta: Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski
i Żory. Ważnym centrum turystycznym
są Rudy z zabytkowym zespołem po-
cysterskim, skansenem kolei wąskoto-
rowej, terenami rekreacyjnymi i siecią
szlaków pieszych i rowerowych. Ten
region odwiedzany jest często przez
tur ystów-kolar z y oraz miłośników
historycznych pamiątek.
Ogrodzieniec-Podzamcze - ruiny zamku, fot. arch. ŚOT
5
www.gosilesia.pl
[ Pobierz całość w formacie PDF ]