PrzewodnikPL, bhp, ochrona indywidualna, OCHRONY INDYWID

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przewodnik
Warszawa 2006
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upo-
wszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
człowieka w środowisku pracy”
Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Tytuł oryginału:
Guidelines on the aplication of council directive 89/686/EEC of 21 december
1989 on the approximationof the laws of the member states relating to personal protective
equipment. 17 Luty 2006
Tłumaczenie:
Katarzyna Buszkiewicz, mgr Katarzyna Tulkis
Weryfikacja merytoryczna tłumaczenia:
dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Projekt okładki:
Włodzimierz Mazerant
© Copyright by Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa 2006
Centralny Instytut Ochrony Pracy ─ Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. (48-22) 623 36 98, fax (48-22) 623 36 93, 623 36 95, www.ciop.pl
SPIS TREŚCI
UWAGI........................................................................................................................................... 3
WPROWADZENIE......................................................................................................................... 4
DEFINICJE .................................................................................................................................... 5
1.1. ROZDZIAŁ I. ZAKRES, WPROWADZANIE NA RYNEK I SWOBODNY OBRÓT ................. 6
1.1.1. Artykuł 1.......................................................................................................................... 6
1.1.2. Artykuł 2........................................................................................................................ 10
1.1.3. Artykuł 3........................................................................................................................ 12
1.1.4. Artykuł 4........................................................................................................................ 13
1.1.5. Artykuł 5........................................................................................................................ 14
1.1.6. Artykuł 6........................................................................................................................ 19
1.1.7. Artykuł 7........................................................................................................................ 20
1.2. ROZDZIAŁ II – PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI ......................................................... 23
1.2.1. Artykuł 8........................................................................................................................ 23
1.2.2. Artykuł 9........................................................................................................................ 29
1.2.3. Artykuł 10 – Ocena typu WE ........................................................................................ 31
1.2.4. Artykuł 11 – Kontrola jakości produkowanych ŚOI ...................................................... 36
1.2.5. Artykuł 12 – Deklaracja zgodności WE ........................................................................ 45
1.3. ROZDZIAŁ III – OZNAKOWANIE CE................................................................................... 46
1.3.1. Artykuł 13...................................................................................................................... 46
1.4. ROZDZIAŁ IV........................................................................................................................ 47
1.4.1. Artykuł 14...................................................................................................................... 47
1.4.2. Artykuł 15...................................................................................................................... 48
1.4.3. Artykuł 16...................................................................................................................... 48
1.4.4. Artykuł 17...................................................................................................................... 49
1.5. ZAŁĄCZNIK I –
PEŁNY WYKAZ ŚOI NIEOBJĘTYCH NINIEJSZĄ
DYREKTYWĄ.............................................................................................................................. 49
1.6. ZAŁĄCZNIK II – ZASADNICZE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA .................................................................................................................................... 51
1.7. ZAŁĄCZNIK III – DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTARCZANA PRZEZ
PRODUCENTA............................................................................................................................ 95
1.8. ZAŁĄCZNIK IV – OZNAKOWANIE CE ORAZ INFORMACJA............................................. 96
1.9. ZAŁĄCZNIK V – KRYTERIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ
JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE .................................................................................................. 97
1.10. ZAŁĄCZNIK VI – DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE ........................................................ 100
1.11. PRZEWODNIK KATEGORYZACJI ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ (ŚOI)............................................................................................................ 102
2
UWAGI
1.
Przewodnik
ma charakter podręcznika przeznaczonego dla wszystkich stron, których bezpośrednio lub
pośrednio dotyczą postanowienia dyrektywy
, odnoszącej się do środków ochrony indywi-
dualnej (ŚOI). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż
Przewodnik
ten ma na celu jedynie ułatwienie stosowania
dyrektywy 89/686/EWG, natomiast prawnie wiążąca jest odpowiednia jej krajowa transpozycja. Dokument
ten stanowi właściwe odniesienie do zapewnienia poprawności wdrożenia postanowień dyrektywy przez
wszystkie zainteresowane strony. Celem
Przewodnika
jest wsparcie swobodnego obrotu środkami
ochrony indywidualnej na terytorium Wspólnoty
poprzez uzyskanie porozumienia między ekspertami
rządowymi państw członkowskich i innymi zainteresowanymi stronami.
2.
Przewodnik
został opracowany przez odpowiednie służby Directorate General-Enterprise and Industry of
the European Commission (Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) we współpracy z pań-
stwami członkowskimi, przedstawicielami przemysłu oraz europejskich instytucji normalizacyjnych i jed-
nostek notyfikowanych.
3. Komisja Europejska podejmuje się opieki nad
Przewodnikiem
w celu zapewnienia, aby informacje w nim
zawarte były aktualne i precyzyjne. Jeśli zostaną zgłoszone jakieś błędy, będą poprawione. Komisja jed-
nak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek problemów mających związek z informa-
cjami zawartymi w
Przewodniku
.
Informacje zawarte w
Przewodniku
:

mają charakter ogólny i nie są szczególnie przeznaczone ani dla indywidualnych osób ani instytucji;

nie muszą być wyczerpujące, kompletne, precyzyjne czy aktualne;

czasami odnoszą się do treści innych niż uzgodnione na poziomie europejskim, nad którymi organy Ko-
misji Europejskiej nie mają kontroli, i za które Komisja nie bierze odpowiedzialności;

nie mają charakteru doradztwa zawodowego lub prawnego.
4. Wszelkie odniesienia do oznakowania CE lub deklaracji zgodności zawarte w
Przewodniku
dotyczą wy-
łącznie dyrektywy 89/686/EWG. Aby wprowadzić na rynek Wspólnoty Europejskiej środki ochrony indywidu-
alnej, należy zastosować się do wszystkich właściwych przepisów.
5. Dalsze zalecenia, zwłaszcza dotyczące specyficznych rodzajów produktów, znajdują się na stronie inter-
netowej Komisji:
1)
Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich
odnoszącego się do środków ochrony indywidualnej, zmieniona dyrektywą 93/68/EWG, dyrektywą 93/95/EWG i dyrek-
tywą 96/58/WE.
2)
Zgodnie z umową w sprawie Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (Decyzja Rady i Komisji 94/1/WE z dnia
13 grudnia 1993 r. (
Dziennik Urzędowy UE
n° L 1 z dnia 3 stycznia 1994 r., str. 1) terytoria Lichtensteinu, Islandii
i Norwegii muszą w kwestii wdrożenia dyrektywy 89/686/EWG mieć takie same prawa jakby leżały na terytorium
Wspólnoty. W
Przewodniku
termin „terytorium Wspólnoty” jest równoważny z terminem „terytorium Europejskiej
Przestrzeni Gospodarczej”. Podobnie, wyłącznie w tej dyrektywie, obowiązki „państw członkowskich” oznaczają
obowiązki władz krajowych wyżej wymienionych trzech krajów.
3
  WPROWADZENIE
Celem niniejszych wytycznych jest wyjaśnienie niektórych kwestii i procedur, występujących
w dyrektywie 89/686/EWG odnoszącej się do środków ochrony indywidualnej. W
Przewodniku
odnaleźć można przywołania z samego aktu prawnego dyrektywy, a także wyjaśnienia unijnych
ekspertów w tej dziedzinie. Z
Przewodnika
należy korzystać w połączeniu z dyrektywą oraz z
opracowanym przez Komisję Europejską
Guide to the implementation of directives based on New
Approach and Global Approach (Blue Guide)

Przewodnikiem dotyczącym wdrażania dyrektyw
nowego i globalnego podejścia
(Niebieski Przewodnik)
.
Niniejsze wytyczne zostały opracowane nie tylko dla właściwych instytucji państw członkowskich,
ale również dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych, takich jak producenci, ich związki
branżowe, instytucje zajmujące się przygotowywaniem norm, a także te, które zajmują się
procedurami oceny zgodności.
Jednakże dokument ten przede wszystkim ma służyć zapewnieniu, by dyrektywa, gdy jest
odpowiednio stosowana, prowadziła do zlikwidowania przeszkód związanych z wolnym
przepływem (swobodnym obrotem) towarów wewnątrz Wspólnoty Europejskiej (patrz przypis 2).
Należy zauważyć, że wytyczne te dotyczą wyłącznie stosowania dyrektywy 89/686/EWG, chyba że
zaznaczono inaczej. Wszystkie zainteresowane strony powinny być świadome pozostałych
wymagań, które także mogą mieć zastosowanie (patrz art.
5 (6)(a)).
Dyrektywa dotycząca ŚOI jest dyrektywą nowego podejścia, określającą podstawowe wymagania
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pozostawiając normom, w szczególności europejskim normom
zharmonizowanym, kwestie techniczne odnoszące się do odpowiednich wymagań ujętych
w dyrektywie. Dyrektywa 89/686/EWG jest dyrektywą w całości zharmonizowaną, tj. jej
postanowienia zastępują istniejące, rozbieżne przepisy krajowe i europejskie, które dotyczą tych
samych kwestii, co określone w dyrektywie 89/686/EWG.
Dyrektywy dotyczące „użytkowania”
Należy mieć świadomość, że w przypadku, gdy ŚOI przeznaczone są do użytku w miejscu pracy,
zazwyczaj stosuje się do nich krajowe i wspólnotowe ustawodawstwo, którego celem jest zapew-
nienie bezpieczeństwa. Dyrektywy nowego podejścia ustalają najwyższe możliwe wymagania,
biorąc pod uwagę ich cele całościowe, i w związku z tym nie jest możliwe ustalanie dodatkowych,
4
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]