Przewody ochronne, Elektryka, SEP

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przewody ochronne
W instalacji elektrycznej przewody dzielą się na przeznaczone do:
1) przesyłu energii elektrycznej,
2) równoczesnego przesyłu energii elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej,
3) ochrony przeciwporażeniowej.
Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie przewody lub żyły w przewodach wielożyłowych,
służące do ochrony przed porażeniem, nazywają się przewodami ochronnymi. Jednak
potocznie przyjmuje się następujący podział przedstawiony w tablicy nr 5.
Tablica 5. Podział przewodów ochronnych
Nazwa
Oznaczenie Przeznaczenie-Funkcja
Przewód ochronny
PE
Przyłączenie do części przewodzących
dostępnych.
Przewód ochronno-neutralny
1)
PEN
Przyłączenie do części przewodzących
dostępnych i przesył energii elektrycznej.
Przewód uziemiający
E
Łączenie części przewodzących dostęp-
nych, części przewodzących obcych,
głównej szyny uziemiającej itp. z uzio-
mem.
Przewód wyrównawczy główny
CC
2)
Połączenia wyrównawcze główne, łączące
z główną szyną uziemiającą:
przewód ochronny,
przewód ochronno-neutralny,
części przewodzące obce,
części przewodzące dostępne.
Przewód wyrównawczy
dodatkowy (miejscowy)
CC
2)
Połączenia wyrównawcze dodatkowe,
łączące z sobą:
przewód ochronny,
przewód ochronno-neutralny,
części przewodzące dostępne,
części przewodzące obce.
Przewód
wyrównawczy
CC
2)
Nieuziemione połączenia wyrównawcze
miejscowe, łączące z sobą wszystkie nie-
uziemione części jednocześnie dostępne
nieuziemiony
Uziom
Nadawanie określonym częściom prze-
wodzącym potencjału ziemi.
1)
Przy napięciach prądu stałego analogiczną funkcję może spełniać uziemiony biegun
napięcia, jak np. szyny jezdne w trakcji elektrycznej, lub uziemiony biegun środkowy M.
2)
Dotyczy elementów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej.
Przy doborze wymienionych w tablicy nr 5 przewodów, sposobu ich prowadzenia i
łączenia, należy kierować się postanowieniami normy. Na rysunku nr 8 przedstawiono
przykładowy schemat połączeń ochronnych przy pomocy różnego rodzaju przewodów.
Oznaczenia: 1- przewód ochronny PE; 2 - przewód ochronno-neutralny PEN; 3 - przewód
uziemiający E; 4 - przewód wyrównawczy główny CC; 5 - przewód wyrównawczy dodatkowy
(miejscowy) CC, łączący z sobą dwie części przewodzące dostępne; 6 - przewód
wyrównawczy dodatkowy (miejscowy) CC, łączący z sobą część przewodzącą dostępną
oraz część przewodzącą obcą; 7 - przewód wyrównawczy nieuziemiony CC; 8 - główna
szyna (zacisk) uziemiająca; 9 - uziom; Z - złącze; T - transformator separacyjny; O -
odbiornik w obudowie przewodzącej I klasy ochronności; C - część przewodząca obca; W -
rura metalowa wodociągowa główna; B - zbrojenie lub/i konstrukcje metalowe budynku
Rys. 8.
Schemat połączeń ochronnych
W tablicy nr 6 i 7 przedstawiono zależności pomiędzy przekrojami przewodów
pełniących różnego rodzaju funkcje.
Tablica 6. Zależności pomiędzy przekrojami przewodów
Przekrój przewodu (mm
2
)
fazowe-
go
ochron-
nego
uziemiają
-
cego
ochronno-
neutralnego
wyrów-
nawczego
głównego
wyrównawczego
dodatkowego
(miejscowego)
wyrównaw-
czego
nieuziemio-nego
S
L
S
PE
1)
E
1); 2)
S
PEN
S
CC
3)
S
CC
4)
S
CC
5)
CC
6)
S
PE

4
7)
6
4
S
L
10 Cu
0,5 S
PE
16 Al
10
S
L
S
PE
10 Cu
6
16 Al
0,5 S
PE
S
PE
(min)
0,5 S
PE
S
L
16
16
16
16
0,5 S
PE
25; 35
16
16
16
0,5 S
PE
50
0,5 S
L
S
PE
0,5 S
L
0,5 S
PE
8)
Przekrój każdego przewodu ochronnego, nie będącego częścią wspólnego układu
przewodów lub jego osłoną, nie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż:
Û
2,5, mm
2
w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,
Û
4 mm
2
w przypadku niestosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Przewody ułożone w ziemi muszą spełniać dodatkowo wymagania podane w tablicy
nr 7.
Tablica 7. Wymagania dla przewodów ułożonych w ziemi
Zabezpieczone
przed
Niezabezpieczone przed
mechanicznym
uszkodzeniem
mechanicznym
uszkodzeniem
Zabezpieczone przed korozją
S
E
S
PE
S
E
16 mm
2
Cu
16 mm
2
Fe
S
E
Niezabezpieczone przed korozją
S
E
25
mm
2
Cu
S
E
50 mm
2
Fe
Przekrój S
CC
należy zawsze ustalać, biorąc pod uwagę największy w danej
instalacji przekrój przewodu ochronnego. Dotyczy przewodu połączenia wyrównawczego
dodatkowego, łączącego ze sobą dwie części przewodzące dostępne. Przekrój wyżej
wymienionego przewodu nie powinien być mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu
ochronnego, przyłączonego do części przewodzącej dostępnej.
Dotyczy przewodu połączenia wyrównawczego dodatkowego, łączącego część
przewodzącą dostępną z częścią przewodzącą obcą. Przekrój wyżej wymienionego przewodu
nie powinien być mniejszy niż połowa przekroju przewodu ochronnego, przyłączonego do
części przewodzącej dostępnej.
Brak jest obowiązujących danych. Ze względu na pełnioną funkcję, uważa się,
że przekrój tego przewodu nie powinien być mniejszy od przekroju przewodu fazowego.
Dotyczy współosiowej żyły przewodu (kabla). Przekrój nie musi być większy od 25 mm2
Cu, lub z innego materiału, lecz o przekroju mającym taką obciążalność jak 25 mm2 Cu.
Dane przedstawione w tablicy nr 6 odnoszą się do przewodów różnego
przeznaczenia, wykonanych z takiego samego materiału. W przypadku stosowania przewodu
o określonym przeznaczeniu z innego materiału należy tak dobrać jego przekrój, aby została
zachowana odpowiednia przewodność elektryczna.
W szczególnych przypadkach może zachodzić konieczność indywidualnego
obliczenia przekrojów poszczególnych przewodów. Przewody ochronne PE, ochronno-
neutralne PEN, uziemiające E oraz wyrównawcze CC powinny być oznaczone dwubarwnie,
barwą zielono-żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:
Û
barwa zielono-żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających
udział w ochronie przeciwporażeniowej,
Û
zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się
stosowanie oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we
wszystkich dostępnych i widocznych miejscach.
Û
przewód ochronno-neutralny powinien być oznaczony barwą zielono-żółtą, a na końcach
barwą jasnoniebieską. Dopuszcza się aby wyżej wymieniony przewód był oznaczony
barwą jasnoniebieską, a na końcach barwą zielono-żółtą.
Przewód neutralny i środkowy powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską w
sposób taki jak opisany dla przewodów ochronnych. Bardzo ważne jest rozróżnienie połączeń
wyrównawczych głównych od uziemień. Aby określone elementy mogły być wykorzystane
jako uziomy muszą one spełniać określone wymagania i musi być zgoda właściwej jednostki
na ich wykorzystanie. Dotyczy to na przykład rur wodociągowych, kabli itp.
Niektóre elementy jak np. rury gazu, palnych cieczy itp. nie mogą być
wykorzystywane jako uziomy. Natomiast wszystkie wyżej wymienione elementy powinny
być w danym budynku połączone ze sobą poprzez główną szynę uziemiającą, celem
stworzenia ekwipotencjalizacji.
W związku z powyższym, celem wykonania połączeń wyrównawczych, za
wystarczające uważa się zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu rury gazowej
do budynku jak to przedstawiono na rysunku nr 9.
Oznaczenia: CC - przewód wyrównawczy; E - przewód uziemiający
Rys. 9.
Połączenia wyrównawcze w budynku mieszkalnym - główne w piwnicy,
oraz dodatkowe (miejscowe) w łazience
[ Pobierz całość w formacie PDF ]