Przybornik z zegarkiem TC-1064, Instrukcje-Schematy el

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PRZYBORNIK Z ZEGARKIEMTC-10642Dane techniczneNr partiiModelZasilanieWaga nettoWaga bruttoPO101457TC-10641 x CR2025 3 V(bateriedołączonedozestawu)0,168 kg0,231 kgBBBHBaBBBBHBBIlBl1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowejlub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia iwiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystająz urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługioraz rozumieją zagrożenia.2. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły sięurządzeniem.(Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia)SPIS TREŚCIUżycie zgodnie z przeznaczeniem....Dane techniczneZasady bezpiecznego użytkowania..Objaśnienie symboli.BudowaZawartość zestawuUżytkowanieCzyszczenie i konserwacjaNaprawaPrzechowywanie i transportUtylizacjaDeklaracja CEGwarancja i serwis3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może byćwykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.4. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.5.6.7.8.9.10.11.12.13.Nie używać urządzenia do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych podczas kąpieli lub pod prysznicem.Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.Nie używaj i nie naprawiaj urządzenia jeśli uległo uszkodzeniu.Urządzenie nie jest zabawką.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.Nie montuj i nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności.Nie montuj i nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej temperatury lubbezpośredniego działania promieni słonecznych.14. Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.15. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.16. Należy wyjąć baterie jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.17. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe opakowanie.18. Jeśli urządzenie jest przekazywane innym osobom, instrukcja obsługi również musizostać przekazana.19. Elektronicznawersjainstrukcjiobsługidostępnajestpodadresem- • : -a@vershold.com.:238910111213334777778iUżycie zgodnie z przeznaczeniemPrzybornik z zegarkiem to doskonałe rozwiązanie dla zaoszczędzenia miejsca nabi-r<^ucznia, studenta, czy w biurze. Przybornik z zegarkiem posiada funkcje budzikawraz zfunkcją drzemki, kalendarz oraz termometr do pomiaru temperatury w pomieszczę- u.Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia.Ostrzeżenie! Podczasczyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych częściurządzenia wwodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącąwodą.iObjaśnienie symboliUwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodniedostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).Niebezpieczeństwo uduszenia!Przeczytaj instrukcję7 Użvtkowanie7.1 Założenie/wymiana bateriizwymaganiamidyrektywUniiUwaga! Baterie znajdujące się w zestawie znajdują się w komorze baterii. Przedpierwszym uruchomieniem urządzenia należy baterie wyjąć i zdjąć z nich folięzabezpieczającą.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Uwaga!•Urządzenie jest przystosowane do zasilania bateriami typu CR2025 3 V—• Bateria jestdołączona do zestawu.A ^ ^ V • Przyinstalacjinowych baterii pamiętaj ojej biegunowości +/-.Rozpakuj urządzenie.Chwyć za wysuwaną część z wyświetlaczem i wysuń z przybornika.Za pomocą śrubokrętu krzyżakowego odkręć śrubkę mocującą pokrywę baterii.Otwórz pokrywę baterii.Wyjmij zużytą baterię (jeśli jest)Włóż nowe baterie 1 x CR2025 3 Vbiegunem + na zewnątrz.Zamknij pokrywę baterii.Prykręć śrubkę mocującą.Wsuń wysuwaną część z wyświetlaczem w prowadnicę przybornika.ProduktzgodnyEuropejskiejUtylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych - patrzpunkt UTYLIZAGA w niniejszej instrukcji.Wysuwana część zwyświetlaczemTemperaturaKlawisze funkcyjneStosuj baterie takiego samego typu jakie są rekomendowane do stosowania w tymurządzeniu.• Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika lecz do specjalnych pojemników na zużyte^c""*^ baterie.CI&KJ *N i e n a , e żY stosować w urządzeniu zużytych baterii wraz z nowymi.•Zawartość zestawuElementPrzybornik z zegarkiemBaterie 1 x CR2025 3 VInstrukcja obsługiOtwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletnyi bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte. Jeślistwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktujsię ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.#IZNŁł1)^^CSNLjW\/•••••*Nie ładować bateriiakumulatorami).nie przeznaczonychdo ładowania(nie będących*N'e z w'e r ać zacisków zasilających.• Nigdy nie należy narażać baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takichjak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognialubzwierane.Gdynie używasz urządzenia przez dłuższy czas - wyjmij z niego baterie.Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z urządzenia.Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie urządzenia.W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadkudostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może34powodować podrażnienie lub oparzenie.*—>. • Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt\) domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz baterię.7.2 Ustawianie funkcji urządzeniaW trybie normalnym, po naciśnięciu przyciskuposzczególnych funkcji:6.O7.można przejść do ustawianiawciskamy trzykrotnie przycisk>Chcąc uaktywnić lub zdezaktywować funkcję drzemki, w trybie normalnymnależy wcisnąć przyciskA, pokazuje się wówczas ikonka SNOOZE (jest onaaktywna tylko, gdy jest załączony alarm).Uruchomiony alarm można wyłączyć naciskając dowolny przycisk. Alarmrozbrzmiewa przez 1 minutę. Gdy jest uaktywniona funkcja drzemki, alarmdzwoni 4 razy co 3 minuty.<©.CTryb normalny—► Tryb czasu 12/24-Alarmu► Urodziny—► Odliczanie czasi*■7.5 Przypomnienie o urodzinachvW trybie normalnym, po trzykrotnym naciśnięciu przyciskui Q , n azaprogramować przypomnienie o urodzinach. O wybranej godzinie i wwybranym dniu zostanie odegrana trwająca 5 minut wesoła melodia.Ustawiamy zatwierdzając przyciskiem SET i zmieniając wartości przyciskamiv7.3 Ustawianie zegara i czasu1. W trybie normalnym, po naciśnięciu przyciskuprzejść do ustawianiazegara i czasu.V i x można przejść2. Wciśnij przycisk SET, aby wejść do ustawień trybu czasu. Kolejne naciśnięciaprzycisku SET powodują przejście do kolejnego trybu, jak na poniższymschemacie.O-AaFormat 12/24► Godzina► Minuta► Rok► Miesiąc—► D;Następnie wciskamy dwukrotnie przycisk0.Gdy melodia jest odgrywana, naciśnięcie dowolnego przycisku, wyłącza ją.Chcąc zdezaktywować przypomnienie o urodzinach, postępujemy jakwp.1-2,następnie wciskamy przycisk SET, wyświetlają się wówczas pola bez godzin iminut, a następnie wciskamy dwukrotnie przyciskfKJ.Za pomocą strzałekAwartość.v\' każdym z powyższych trybów można ustawić żądaną7.6 Odliczanie czasu1.2.3.4.5.W trybie normalnym, po czterokrotnym naciśnięciu przyciskufK]możnaustawić odliczanie czasu. Wyświetli się ikonka TIMER.Ustawiamy wartość godzin i minut zatwierdzając przyciskiem SET i zmieniającwartości przyciskamiA v.Kolejne naciśnięcie przycisku SET uruchamia odliczanie.Po odliczeniu czasu, urządzenie wydaje dźwięki, które można wyłączyć wciskającdowolny klawisz.Wciśnięcie przycisku SET resetuje licznik funkcji odliczania czasu.4. Po wprowadzeniu daty, dzień tygodnia dostosuje się automatycznie.5. Aby wyjść z ustawień trybu czasu należy wcisnąć przycisk MODĘ.6. W trybie czasu, jeśli żaden klawisz nie zostanie wciśnięty w ciag-1 minuty, urządzenie automatycznie zachowa wszystkiewprowadzone dane i przejdzie do trybu normalnego.7.4Ustawienie alarmu i funkcji drzemki1. W trybie normalnym, po dwukrotnym naciśnięciu przyciskuao,„b jednokrotnym7.7 Zmiana jednostek temperaturAby zmienić wyświetlane jednostki temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza (°C) aFahrenheita (°F) należy w trybie normalnym nacisnąć przycisk SET. Zakres pracy termometruto 0 - 50 °C oraz 32 - 122 °F.można przejść do ustawiania alarmu, wyświetla się wówczas ikonka ALARM.Użyj przycisku SET-wartość godzin zacznie mrugać, używając przyciskówAmożna ustawić żądaną wartość po czym ponownie użyć przycisku SET byustawić wartość minut.Kolejne wciśnięcie SET pozwala ustawić jedną z dziewięciu melodii alarmu(należy używać przyciskówAv.Aby włączyć melodie, należy w trybie normalnym wcisnąć przyciskv. Pojawi się ikonamelodii i wówczas urządzenie będzie grało kolejno wszystkie melodie.Uwaga! Jeżeli wystąpią problemy z użytkowaniem, należy wyjąć po czym ponownie włożyćbaterie by zresetować urządzenie. Jeśli urządzenie nadal będzie funkcjonowałoniepoprawnie, należy zgłosić usterkę do sprzedawcy.Alarm zatwierdzamy przyciskiem SET i wciskamy trzykrotnie przycisk.65alarm jest ustawiony, w trybie normalnym wyświetla się ikonka ALARM.Chcąc zdezaktywować alarm, postępujemy jak w p.1-3, wciskamy dwukrotnieprzycisk SET, wyświetlają się wówczas pola bez godzin i minut, a następnieCzvszczenie i k o n s e r w a c i aPrzecierać sucha szmatką.Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.la Gwarancia i s e r w i sWszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu można kierować naponiższy adres e-mail:infolinia@vershold.comlub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903Importer:VERSHOLD POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A.ul. Łopuszańska 32,02-220 Warszawa, PolskaWyprodukowano w Chinach» NaprawaUrządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiajurządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.io P r z e c h o w y w a n i e i t r a n s o o r tZalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dladzieci.Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.Zawsze przechowuj urządzenie z wyjętymi bateriami.fTWTTTTT^^r^Materiały z opakowania nadają s ę .'. 1CC::z:.•.. < c : . s : a - a .a-.: :---:.'. a: .«.-:-- .i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacjiopakowania należy dokonać zgodniez przepisami lokalnymi.Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródłozagrożenia.Właściwa utylizacja urządzenia:1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU symbolem przekreślonegokołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzeniaelektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.■ ■ U H2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktupoprzez normalne odpady komunalne, lecz należygo oddać dopunktu zbiórki i recyklinguurządzeń elektrycznych i elektronicznych.Informuje o tym symbol kołowegokontenera,umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lubopakowaniu.3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają siędo powtórnego użyciazgodnie z ichoznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formomwykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotnywkład wochronę naszegośrodowiska.4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznychi elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane dospecjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadówspecjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego12 Deklaracja CEUrządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodniez wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE oraz kompatybilnościelektromagnetycznej 2004/108/WE i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CEoraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organomnadzorującym rynek.7 [ Pobierz całość w formacie PDF ]