Przyczyny wypadkow powodowanych przez przenosne pilarki lancuchowe, BHP, Czynniki mechaniczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
BEZPIECZEÑSTWO PRACY 2/2001
mgr in¿. ANDRZEJ D¥BROWSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Przyczyny wypadków powodowanych
przez przenoœne pilarki ³añcuchowe
Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. „Bezpieczeñ-
stwo i ochrona zdrowia cz³owieka w œro-
dowisku pracy” dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych

instrukcje obs³ugi tych maszyn.
U¿ytkownik powinien je przeczytaæ jesz-
cze przed rozpoczêciem pracy pilark¹,
a podczas pracy stosowaæ zalecenia i ra-
dy, które s¹ w niej zawarte,

punkty serwisowe producentów
i importerów pilarek maj¹cych uznan¹
powszechnie pozycjê na rynku sprzêtu
przeznaczonego do prac leœnych i ogrod-
niczych, w których klient (tak¿e ten po-
cz¹tkuj¹cy) tu¿ po ich zakupie uzyskuje
niezbêdne informacje dotycz¹ce u¿ytko-
wania, a pilarki s¹ w jego obecnoœci uru-
chamiane.
W niniejszym artykule przedstawio-
no typowe wypadki wystêpuj¹ce pod-
czas pracy przenoœnymi pilarkami ³añ-
cuchowymi do drewna, które zosta³y
zebrane na podstawie analizy danych za-
granicznych i krajowych. Omówiono
równie¿ czynniki niebezpieczne zwi¹-
zane z prac¹ przenoœnymi pilarkami
z pi³¹ ³añcuchow¹ do drewna i urazy
nimi powodowane.
Odbicie pilarki
W tych maszynach g³ówne Ÿród³o
zagro¿enia stanowi pi³a ³añcuchowa,
a zw³aszcza zjawisko jej odbicia, tzn. na-
g³ego odchylenia prowadnicy pilarki
w kierunku do operatora (rys. 1), co mo¿e
spowodowaæ nieoczekiwany kontakt pi³y
³añcuchowej z jego cia³em, prowadz¹cy
do powa¿nych wypadków – ze œmiertel-
nymi w³¹cznie.
ypadki powodowane przez
przenoœne pilarki z pi³¹ ³añcu-
chow¹ do drewna (pilarki ³añ-
cuchowe) s¹ przede wszystkim wynikiem
bezpoœredniego kontaktu operatora z pi³¹
³añcuchow¹. Wed³ug danych krajowych
i zagranicznych ok. 30% urazów wystê-
puj¹cych przy pracach leœnych powodo-
wanych jest przez pilarki ³añcuchowe do
drewna, z czego ok. 20% powstaje na sku-
tek odbicia pilarki. O skali problemu mog¹
œwiadczyæ statystyki podawane w USA,
wg których w ostatnich latach rejestruje
siê ok. 40 000 wypadków rocznie przy
pracy pilarkami ³añcuchowymi.
Bezpieczeñstwo u¿ytkowania tych
maszyn jest istotne, poniewa¿ s¹ one uwa-
¿ane za najbardziej niebezpieczne maszy-
ny rêczne sprzedawane na rynku. Ich sze-
roka dostêpnoœæ na rynku zwiêksza siê
ci¹gle, poniewa¿ wprowadzane s¹ do sie-
ci sprzeda¿y supermarketów (zw³aszcza
tanie pilarki „amatorskie” przeznaczone do
u¿ytku nieprofesjonalnego).
Nabywcy-amatorzy mog¹ wykorzy-
stywaæ tak¹ maszynê do swoich domo-
wych potrzeb bez posiadania jakichkol-
wiek uprawnieñ. Nie musz¹ oni tak¿e
przechodziæ ¿adnych obowi¹zkowych
szkoleñ z zakresu bezpieczeñstwa jej
obs³ugi.
Dlatego istotne dla klienta staj¹ siê
dostêpne Ÿród³a informacji zwi¹zane
z bezpieczeñstwem u¿ytkowania pilarek.
•ród³em takich informacji s¹:
Rys.1. Odbicie pilarki
Odbicie pilarki mo¿e wyst¹piæ przy
wszystkich operacjach wykonywanych
pilarkami ³añcuchowymi (œcinaniu, prze-
cinaniu, okrzesywaniu i pielêgnacji
drzew). Na skutek odbicia pilarki opera-
tor mo¿e doznaæ powa¿nych urazów g³o-
wy, szyi, twarzy, ramion, a nawet nóg (np.
œcinanie drzew).
Przyczyny wypadków spowodowa-
nych odbiciem pilarki ³añcuchowej np.:
– zdjêcie przeciwodbiciowej os³ony
przedniej pilarki, która w przypadku wy-
st¹pienia odbicia pilarki zatrzymuje ruch
pi³y ³añcuchowej,
– wykonywanie prac niedozwolo-
nych pilark¹ ³añcuchow¹, np. próby wy-
konywania otworu w drewnie/drzewie
lub ciêcia przedmiotów wykonanych
z materia³u innego ni¿ drewno,
– praca pilark¹ trzyman¹ jedn¹ rêk¹
lub powy¿ej wysokoœci ramion,
Przyczyny wypadków
powodowanych
przez pilarki ³añcuchowe
Przyczyny wiêkszoœci wypadków po-
wodowanych przez pilarki ³añcuchowe:
– nieznajomoœæ zasad bezpieczeñ-
stwa pracy pilarkami lub brak doœwiad-
czenia operatora pilarki,
– œwiadome niestosowanie siê do za-
leceñ bezpiecznej pracy podanych w in-
strukcji obs³ugi pilarki (np. przeciwpo-
¿arowych),
– nieuwaga, zmêczenie lub inne przy-
czyny powoduj¹ce brak koncentracji ope-
ratora pilarki,
РniesprawnoϾ pilarki.
10
BEZPIECZEÑSTWO PRACY 2/2001
– wyszarpywanie pi³y ³añcuchowej
zakleszczonej w obcinanej ga³êzi lub œci-
nanym drzewie,
– ciêcie koñcówk¹ prowadnicy (rys. 2),
– zakleszczenie pi³y ³añcuchowej w
drewnie/drzewie lub ga³êzi drzewa,
– nag³e uwolnienie pi³y ³añcuchowej
uwiêzionej w drewnie/drzewie,
– popychanie lub odci¹ganie pilarki
podczas ciêcia,
– docisk pi³y ³añcuchowej podczas
ciêcia pilark¹,
– nie zwracanie uwagi na przeszko-
dy, np. ga³êzie i inne przedmioty,
– praca pilark¹ na drabinie,
wyszarpniêcia zakleszczonej pi³y ³añcu-
chowej z ga³êzi le¿¹cego drzewa,
– wspinanie siê na ga³¹Ÿ œciêtego
drzewa podczas jego okrzesywania, co
mo¿e spowodowaæ jej z³amanie,
– opadniêcie w dó³ pilarki po zakoñ-
czeniu obcinania ga³êzi.
Wypadki powodowane uszkodzeniem
zespo³ów pilarki ³añcuchowej
i innych urz¹dzeñ
Oto przyczyny wypadków:
– zerwanie pi³y ³añcuchowej,
– uszkodzenie hamulca rêcznego pi³y
³añcuchowej zwi¹zanego z os³on¹ przed-
ni¹ pilarki,
– nieszczelnoœæ zbiorników paliwa
lub oleju, która mo¿e byæ przyczyn¹ po-
¿aru lub eksplozji,
– awaria dŸwigu (podnoœnika) prze-
mieszczaj¹cego operatora pilarki w górê
w celu wykonania prac pielêgnacyjnych.
Zagro¿enia powodowane
przez obalane drzewa
Przy œcinaniu drzew, niebezpiecznym
czynnikiem mechanicznym, zarówno dla
osoby obs³uguj¹cej pilarkê, jak i dla osób
Rys. 4. Zawiasa prowadz¹ca obalane drzewo,
utworzona w jego pniu po wykonaniu odpowied-
nich podciêæ
Rys. 2. Niedozwolone ciêcie koñcówk¹ prowad-
nicy pilarki ³añcuchowej
postronnych znajduj¹cych siê w strefie za-
gro¿enia mog¹ byæ tak¿e obalane drzewa.
Pieñ drzewa zamiast upadaæ w zapla-
nowanym kierunku mo¿e przechyliæ siê
do ty³u. Je¿eli „zawiasa” (rys. 4) utwo-
rzona w obalanym pniu drzewa pêknie –
drzewo mo¿e upaœæ do ty³u, na operatora
pilarki.
Je¿eli podczas obalania drzewa „za-
wiasa” pêknie lub zostanie œciêta, pieñ
drzewa mo¿e zeskoczyæ, stoczyæ siê i
przemieœciæ siê w dowolnym kierunku.
Takie zjawisko mo¿e nast¹piæ, zw³aszcza
kiedy obalane drzewo uderzy w s¹sied-
nie stoj¹ce drzewo lub upadnie na nie-
równe pod³o¿e. Pieñ drzewa mo¿e ulec
tak¿e rozszczepieniu podczas wykony-
wania w nim podciêæ. W momencie roz-
poczynania obalania drzewa, jego ciê¿ar
mo¿e spowodowaæ gwa³towne odbicie do
ty³u czêœci jego pnia (rys. 5).
Podczas obalania drzew zagro¿eniem
jest tak¿e spl¹tanie ich ga³êzi z ga³êziami
s¹siednich drzew. Kiedy operator pilarki
wykonuje tê operacjê, mo¿e nie zauwa-
¿yæ, ¿e obalane drzewo ci¹gnie i wyry-
wa z ziemi s¹siednie stoj¹ce drzewo.
Przyczyn¹ wypadków wynikaj¹cych ze
spl¹tania siê ga³êzi drzew mo¿e byæ:
– uderzenie przez œcinane drzewo,
na którym zawiesi³o siê inne obalone
drzewo,
– nie stosowanie odpowiednich d³ugo-
œci prowadnic adekwatnych do rodzaju
wykonywanych prac i typu pilarki (rys. 3),
– niew³aœciwy stan naostrzenia lub
niew³aœciwy naci¹g pi³y ³añcuchowej,
– inne stosowanie pi³y ³añcuchowej
ni¿ zaleca producent.
Okrzesywanie i przecinanie drzew
Oprócz odbicia podczas pracy pilark¹
mog¹ równie¿ powstaæ inne zagro¿enia
Inne czynniki
wystêpuj¹ce w œrodowisku pracy
operatorów pilarek ³añcuchowych,
które powoduj¹ wypadki
Poniewa¿ praca pilarkami ³añcucho-
wymi odbywa siê przede wszystkim na
otwartym powietrzu, w zwi¹zku z tym,
wp³yw na bezpieczeñstwo pracy maj¹
tak¿e warunki atmosferyczne, a wiêc tem-
peratura, wilgotnoϾ, opady oraz wiatr.
Zagro¿enia powodowane
przez sprê¿ynuj¹ce ga³êzie
i pnie drzew
Czynnikami niebezpiecznymi, zw³asz-
cza podczas operacji okrzesywania i prze-
cinania drzew, mog¹ byæ sprê¿ynuj¹ce
ga³êzie i pnie drzew. Naprê¿one przez
inne obalone drzewa lub pod w³asnym
ciê¿arem tworz¹ sprê¿ynuj¹ce belki, które
mog¹ uwolniæ swoj¹ energiê po obciê-
ciu/przeciêciu pilark¹ i spowodowaæ po-
wa¿ne urazy ca³ego cia³a operatorów tych
maszyn.
Uwolnienie tej energii mo¿e nast¹piæ
tak¿e podczas z³amania ga³êzi i pni drzew
np. na skutek uderzenia przez inne oba-
lane drzewo lub prób przemieszczania
obalonych drzew przez pracowników.
Rys. 3. Odbicie na skutek dotkniêcia pi³¹ ³añcu-
chow¹ pilarki dna szczeliny w nie przeciêtym ca³-
kowicie drzewie
dla operatorów pilarek, np. podczas o-
krzesywania i przecinania drzew najbar-
dziej zagro¿one s¹ dolne koñczyny.
Przyczyn¹ wypadków przy tych ope-
racjach s¹ m.in.:
– opadniêcie w dó³ pilarki na skutek
11
 BEZPIECZEÑSTWO PRACY 2/2001
– uderzenie przez obalane drzewo,
które zawiesi³o siê na stoj¹cym drzewie,
a nastêpnie z³ama³o siê i obluzowa³o spa-
daj¹c na ziemiê,
– uderzenie przez obalane drzewo za-
wieszone na stoj¹cym drzewie, które za-
dzia³a³o jak katapulta, odrzucaj¹c œciête
drzewo w kierunku operatora pilarki,
– uderzenie przez œcinane, wygiête do
ziemi drzewo, na którym siê zawiesi³o
obalane drzewo,
– uderzenie przez obalone drzewo za-
wieszone na ga³êziach s¹siedniego drze-
wa, które spad³o nagle w wyniku podmu-
chu wiatru,
– uderzenie przez „uwalniane” pilark¹
drzewo zawieszone w ga³êziach innego
drzewa, które z³ama³o siê i upad³o na zie-
miê,
– uderzenie przez obalane drzewo
w operatora pilarki. Droga ewakuacji zo-
sta³a zablokowana przez zawieszony w s¹-
siednim drzewie œciêty wczeœniej wierz-
cho³ek innego drzewa, który po uderze-
niu w niego przez obalane drzewo spad³
na ziemiê.
Podczas obalania drzew przyczyn¹
wypadków mog¹ byæ tak¿e:
– uderzenie w pracownika znajduj¹-
cego siê w jego zasiêgu,
– uderzenie przez obalane drzewo,
które zmieni³o kierunek upadku z powo-
du powiewu wiatru,
– uderzenie przez martwe drzewo
w pracownika, który usuwa³ siê ze strefy
zagro¿enia po rozpoczêciu obalania in-
nego drzewa,
– uderzenie przez martwe drzewo,
które z³ama³o siê i z opóŸnieniem upad³o
na ziemiê po uderzeniu go przez inne
obalane drzewo,
– uderzenie przez górny kawa³ek mar-
twego drzewa, które w czasie obalania
uderzy³o w inne stoj¹ce drzewo i uleg³o
z³amaniu,
– uderzenie przez œcinane drzewo w
operatora pilarki, który nie wykona³ na
tym drzewie odpowiednich podciêæ ukie-
runkowuj¹cych jego upadek,
– uderzenie przez upadaj¹ce podcina-
ne drzewo podczas próby uwolnienia
przez pracownika pi³y ³añcuchowej uwiê-
zionej w œcinanym drzewie.
Opisane wypadki, wystêpuj¹ce pod-
czas obalania drzew s¹ przyczyn¹ powa¿-
Rys. 5. Rozszczepienie pnia obalanego drzewa
Zagro¿enia powodowane
przez le¿¹ce pnie/k³ody drzew
Obalone lub powalone przez wiatr
drzewa mog¹ przemieszczaæ siê podczas
obcinania ich ga³êzi lub usuniêcia innych
przeszkód powoduj¹cych ich unierucho-
mienie w danym po³o¿eniu. Uwolnienie
le¿¹cego pnia/k³ody drzewa mo¿e tak¿e
spowodowaæ uderzenie obalanego drze-
wa lub spadaj¹cej ga³êzi drzewa. Przesu-
waj¹ce siê lub tocz¹ce pnie/k³ody drzew
mog¹ pochwyciæ nogi pracownika, prze-
wróciæ go i spowodowaæ jego przygnie-
cenie.
Zagro¿enia zwi¹zane z prac¹
na wysokoœci
Charakterystyczn¹ grup¹ wypadków
zwi¹zan¹ z pracami przy œcinaniu i po-
zyskiwaniu drzew s¹ upadki z wysoko-
œci, poniewa¿ czêœæ prac operatorzy pi-
larek wykonuj¹ na drzewach (np. œcina-
nie wierzcho³ków, obcinanie suchych
ga³êzi itd.). Upadki z drzew natomiast
powodowane s¹ na skutek prób popycha-
nia œcinanych wierzcho³ków drzew, w
celu uwolnienia zakleszczonej pi³y ³añ-
cuchowej. Wierzcho³ek drzewa upada
uderzaj¹c i zwalniaj¹c linê mocuj¹c¹
uprz¹¿ pracownika oraz powoduj¹c jed-
noczeœnie upadek i pot³uczenia operato-
ra pilarki. Przyczyn¹ upadku jest równie¿
przeciêcie pilark¹ lin mocuj¹cych uprz¹¿
(przypadkowym lub po potkniêciu siê/
poœlizgniêciu siê) oraz pêkniêcie ga³êzi
lub pnia mocuj¹cych linê uprzê¿y opera-
tora pilarki.
Wypadki powodowane
przez napowietrzne linie
wysokiego napiêcia
Liczn¹ grupê wypadków wystêpuj¹-
cych podczas prac wykonywanych przy
œcinaniu i pozyskiwaniu drzew powo-
duj¹ napowietrzne linie wysokiego na-
piêcia. Operatorzy pilarek mog¹ ulec
pora¿eniu pr¹dem elektrycznym m.in.:
podczas obcinania mokrych ga³êzi
drzew; wskutek trzymania przez opera-
tora w rêku nie izolowanych elementów
(np. prêtu metalowego u¿ywanego do
opuszczenia pilarki ³añcuchowej na zie-
miê); wskutek bezpoœredniego dotkniê-
cia przewodu wysokiego napiêcia znaj-
nych urazów g³owy, krêgos³upa, klatki
piersiowej, organów wewnêtrznych. Po-
woduj¹ w wielu przypadkach œmieræ po-
szkodowanych osób.
Zagro¿enia powodowane
przez suche lub z³amane ga³êzie
Zagro¿enia pracowników zatrudnio-
nych przy pozyskiwaniu i œcinaniu drzew
powoduj¹ tak¿e spadaj¹ce suche lub z³a-
mane ga³êzie. Mog¹ one z³amaæ siê i spaœæ
na skutek drgañ pilarki ³añcuchowej pod-
czas œcinania drzew lub w wyniku ude-
rzeñ w pieñ drzewa przy wbijaniu klinów
w rzaz œcinaj¹cy. Zagro¿eniem s¹ tak¿e le-
c¹ce ga³êzie obalanego drzewa, z³amane
podczas jego upadku na ziemiê lub po-
chwycone przez to drzewo i z³amane ga-
³êzie s¹siednich drzew.
Wypadki powoduj¹ tak¿e spadaj¹ce
ga³êzie drzew na skutek:
– uderzenia operatora pilarki œcinaj¹-
cego drzewo z³aman¹ spadaj¹c¹ ga³êzi¹
innego drzewa, które poprzednio mia³o
œcinany wierzcho³ek,
– uderzenia przez z³aman¹ spadaj¹c¹
ga³¹Ÿ drzewa, wokó³ którego operator
pilarki œcina krzaki lub wykonuje inne
prace,
– uderzenie przez such¹ ga³¹Ÿ drze-
wa w operatora pilarki œcinaj¹cego s¹-
siednie drzewo lub wykonuj¹cego inne
prace,
– uderzenie operatora pilarki przez
ga³¹Ÿ drzewa, która z³ama³a siê i upad³a
po uderzeniu w ni¹ przez œcinane drzewo.
Spadaj¹ce ga³êzie drzew powoduj¹
przewa¿nie urazy pleców i g³owy szyi
operatorów pilarek lub ich wspó³pracow-
ników.
12
 BEZPIECZEÑSTWO PRACY 2/2001
duj¹cego siê na ziemi (np. po wciœniê-
ciu go w ziemiê przez obalone drzewo)
oraz dotkniêcia przewodu wysokiego
napiêcia g³ow¹ lub rêk¹ podczas obci-
nania ga³êzi drzewa, które wros³y w li-
niê wysokiego napiêcia.
Podczas prac wykonywanych w lesie
operator pilarki korzysta te¿ z innego,
oprócz pilarek, sprzêtu pomocniczego.
Ich obecnoϾ na stanowiskach pracy lub
w ich s¹siedztwie mo¿e byæ tak¿e przy-
czyn¹ wypadków, takich jak:
– przygniecenie operatora pilarki do
samochodu ciê¿arowego przez prze-
mieszczaj¹cy siê nagle podajnik/³adowar-
kê na skutek zwolnienia hamulca bloku-
j¹cego tê maszynê,
– uderzenie przez ga³¹Ÿ rozszczepio-
nego drzewa obalanego/œci¹ganego za
pomoc¹ maszyny do zrywki, które zosta-
³o wypuszczone przez tê maszynê,
– uderzenie operatora pilarki przez
spadaj¹ca k³odê z ³adowarki/podnoœnika,
która by³a podnoszona i obluzowa³a siê
podczas obcinania w niej sêków lub po-
zostaj¹cych ga³êzi,
– rozjechanie operatora pilarki ³añcu-
chowej przez kierowcê pojazdu z napê-
dem mechanicznym.
Zagro¿enia powodowane przez
ha³as, drgania i czynniki chemiczne
Ha³as powoduje pogorszenie s³uchu
podczas d³ugotrwa³ego u¿ytkowania pi-
larek ³añcuchowych. Pomimo stosowa-
nia przez producentów ró¿nych rozwi¹-
zañ konstrukcyjnych ograniczaj¹cych
jego emisjê (np. t³umików w pilarkach
spalinowych) przeciêtna wartoœæ pozio-
mu dŸwiêku (A) podawana przez produ-
centów w instrukcji obs³ugi dla pilarek
wynosi ok. 100 dB. Dlatego podczas pra-
cy pilarkami ³añcuchowymi nale¿y sto-
sowaæ ochronniki s³uchu.
Drgania generowane przez pilarki
i przenoszone do organizmu operatorów
przez koñczyny górne s¹ przyczyn¹ po-
wstawania zespo³u wibracyjnego uzna-
nego za chorobê zawodow¹. Przyspiesze-
nie drgañ mierzonych na rêkojeœciach
pilarek najnowszych typów zosta³y
w znacznym stopniu ograniczone. Sta-
³o siê tak dziêki zastosowaniu uk³adów
t³umi¹cych drgania. Sk³adaj¹ siê one
z zespo³ów amortyzatorów gumowych
lub sprê¿ynowych zamocowanych miê-
dzy uchwytami pilarek a korpusem pi-
larki lub na zamocowaniach silnika.
Zgodnie z danymi podawanymi przez
producentów, wartoœci przyspieszenia
drgañ rejestrowane na uchwytach pila-
rek wynosz¹ obecnie od kilku do kilku-
nastu m/s
2
. Zdarzaj¹ siê te¿ wy¿sze war-
toœci, zw³aszcza dla pilarek nieprofesjo-
nalnych przeznaczonych do sporadycz-
nego u¿ytku. Dlatego podczas pracy pi-
larkami ³añcuchowymi nale¿y stosowaæ
rêkawice antywibracyjne ograniczaj¹ce
transmisjê drgañ do r¹k operatorów.
Czynniki chemiczne
Zagro¿enie mog¹ stwarzaæ oleje do
smarowania pi³y ³añcuchowej oraz w pi-
larkach spalinowych gazy spalinowe
i samo paliwo. Poza szkodliwym dzia-
³aniem na organizm cz³owieka, mog¹
one powodowaæ zagro¿enie po¿arem
i wybuchem.
Rys. 6. Œrodki ochrony indywidualnej stosowane
przez operatorów pilarek ³añcuchowych
Œrodki ochrony indywidualnej
stosowane przez operatorów
pilarek ³añcuchowych
PIŒMIENNICTWO
[1] D¹browski A.: Program wieloletni pn.
Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka
w œrodowisku pracy. Zadanie 03.8.22. Wytycz-
ne ochrony przed urazami przy u¿ytkowaniu
przenoœnych pilarek z pi³¹ ³añcuchow¹ do drew-
na. Etap 1: Okreœlenie zagro¿eñ i analiza wy-
padków przy pracy elektrycznymi i spalinowy-
mi przenoœnymi pilarkami z pi³¹ ³añcuchow¹ do
drewna
Œrodki ochrony indywidualnej stoso-
wane przez operatorów pilarek ³añcu-
chowych zapobiegaj¹ wielu urazom,
które powsta³yby w wyniku wystêpowa-
nia ró¿nych czynników niebezpiecznych
podczas œcinania, okrzesywania i prze-
cinania drzew, a tak¿e chroni¹ ich przed
oddzia³ywaniem czynników szkodli-
wych.
Oprócz przedstawionych na rys. 6 œrod-
ków ochrony indywidualnej, operator pi-
larki pracuj¹cy na drzewie powinien u¿y-
waæ œrodków ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokoœci.
Analizuj¹c przebieg przedstawio-
nych w artykule wypadków, mo¿emy
stwierdziæ, ¿e w wielu przypadkach,
gdyby cz³owiek postêpowa³ inaczej –
unikn¹³by zagro¿eñ i urazów.
Niezwykle istotne dla bezpieczeñ-
stwa u¿ytkowania przenoœnych pilarek
³añcuchowych s¹ dzia³ania profilak-
tyczne, maj¹ce na celu informowanie
obecnych i przysz³ych u¿ytkowników
maszyn o istniej¹cych zagro¿eniach,
wystêpuj¹cych przy pracy tymi maszy-
nami.
[2] Jasnos P.: Znowelizowany projekt instrukcji
bezpieczeñstwa i higieny pracy w podstawowych
operacjach produkcji drewna i przy ¿ywicowa-
niu. Zadanie 14-U-1/90. Instytut Badawczy Le-
œnictwa, Warszawa
[3] Baker D., Bay D.: Chain saw safety. Uni-
wersity Extension. The University of Misouri-
Columbia, Columbia, USA. Dokument GO1959.
The National Agency Safety Database. PaŸ-
dziernik 1993
[4] Baker D.: Basic chain saw and safety. Uni-
wersity Extension. The University of Misouri-
Columbia, Columbia, USA Dokument G1959.
The National Agency Safety Database. 1999
[5] Nelson G. S.: Safe chain saw operation. The
Texas A&M Uniwersity System. Maj 2000
[6] Health & Safety Executive: Tree Work acci-
dents. An analisys of fatal and serious injuries.
INDG278. C100. PaŸdziernik 1998
[7] Stover D.: Chain saws-safer than ever. Po-
pular Science nr 11/1986
13
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]