Przygotowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych do montażu (23-57), ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
i NAUKI
Maria Suliga
Krzysztof Suliga
Przygotowanie elementów i podzespołów urządzeń
i systemów mechatronicznych do montażu 311[50].Z2.01
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2005
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
0
Recenzenci:
dr inż. Stanisław Derlecki
mgr inż. Marek Zalewski
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Katarzyna Maćkowska
Konsultacja:
dr inż. Janusz Figurski
Korekta:
mgr Joanna Iwanowska
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[50].Z2.01.
Przygotowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych do montażu
zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechatronik.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
3
2. Wymagania wstępne
4
3. Cele kształcenia
5
4.1. Wiadomości wstępne
6
4.1.1. Materiał nauczania
6
4.1.2. Pytania sprawdzające
14
4.1.3. Ćwiczenia
14
4.1.4. Sprawdzian postępów
16
4.2. Przygotowanie do montażu
16
4.2.1. Materiał nauczania
16
4.2.2. Pytania sprawdzające
26
4.2.3. Ćwiczenia
26
4.2.4. Sprawdzian postępów
29
4.3. Ocena stanu technicznego
29
4.3.1. Materiał nauczania
29
4.3.2. Pytania sprawdzające
34
4.3.3. Ćwiczenia
34
4.3.4. Sprawdzian postępów
37
5. Sprawdzian osiągnięć
38
6. Literatura
42
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
4. Materiał nauczania
6
1. WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu przygotowania elementów
i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych do montażu, z uwzględnieniem
stosowanych technologii oraz oceny stanu technicznego.
W poradniku zamieszczono:

wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez
problemów mógł korzystać z niego,

cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,

materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści
jednostki modułowej,

zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści,

ćwiczenia pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności
praktyczne,

sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu
potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że opanowałeś wiedzę i umiejętności
z zakresu tej jednostki modułowej,

literaturę uzupełniającą.
Gwiazdką oznaczono ćwiczenia, których rozwiązanie może sprawić Ci trudności. W razie
wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
2. WYMAGANIA WSTĘPNE
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:

czytać dokumentację techniczną,

rozróżniać symbole graficzne stosowane na schematach elektrycznych i mechanicznych,

rozróżniać połączenia rozłączne i nierozłączne,

posługiwać się programem komputerowego wspomagania projektowania,

korzystać z różnych źródeł informacji.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]