Przygotowanie instrumentarium medycznego, Prawne i etyczne aspekty w IB

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawid∏owy sposób
przygotowanie
instrumentarium medycznego
Przygotowanie
instrumentarium medycznego
8
wydanie poprawione
 Prawidłowy sposób przygotowanie instrumentarium medycznego
Wydanie 8, poprawione 2006
Narz´dzia chirurgiczne
Instrumenty mikrochirurgiczne
Narz´dzia stomatologiczne
Systemy chirurgiczne z nap´dem
Instrumenty do chirurgii mikroinwazyjnej (MIC), endoskopy sztywne oraz narz´dzia pracujàce z wykorzystaniem
pràdów wysokiej cz´stotliwoÊci
Endoskopy gi´tkie wraz z oprzyrzàdowaniem
Respiratory, elastyczny osprz´t anestezjologiczny
Dotychczasowe wydania w j. niemieckim:
Dotychczasowe wydania obcoj´zyczne:
Wydanie 1, 1979
polski, 1997, wydanie 8, 2004
Wydanie 2, 1983
francuski, 1999, wydanie 8, 2004, wydanie 8, poprawione 2005
Wydanie 3, 1985
w∏oski, 1999, wydanie 8, 2004
Wydanie 4, 1990
angielski, 1999, wydanie 8, 2004, wydanie 8, poprawione 2005
Wydanie 5, 1993
hiszpaƒski, 1999, wydanie 8, 2004
Wydanie 6, 1997
rosyjski, 2001, wydanie 8, 2004
Wydanie 7, 1999
japoƒski, 2003
Wydanie 8, 2004
norweski wydanie 8, 2004
Wydanie 8, poprawione 2005
holenderski wydanie 8, 2004
turecki wydanie 8, 2004
w´gierski wydanie 8, poprawione 2005
chiƒski wydanie 8, poprawione 2005
rumuƒski wydanie 8, poprawione 2005
chorwacki wydanie 8, poprawione 2006
Broszury te dost´pne sà na naszej stronie internetowej: www.a-k-i.org w formacie pdf, z mo˝liwoÊcià ich
bezp∏atnego probania.
Brozury -AKI- mogà Paƒstwo zamawiaç bezpoÊrednio pod nast´pujàcym adresem e-mail: bestellung@a-k-i.org.
Tu znajdà Paƒstwo tak˝e nasze warunki sprzeda˝y.
Wszelkie prawa zastrze˝one przez Zespó∏ Roboczy ds.
Przygotowanie instrumentarium medycznego © 2006
Daimlerstraße 2
.
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Przedruk w ca∏oÊci lub cz´Êciowo zabroniony.
Prawid∏owy sposób przygotowanie instrumentarium medycznego, Wydanie 8, poprawione 2006, www.a-k-i.org
3
W skład zespołu roboczego ds.
PRZYGOTOWANIA INSTRUMENTARIUM MEDYCZNEGO
wchodzą następujący członkowie:
Grupa wyrobów: Instrumenty
Grupa wyrobów: Ârodki dezyn-
fekcyjne, myjàce
i konserwujàce
Grupa wyrobów: Urzàdzenia
do mycia i dezynfekcji oraz ste-
rylizacji
Wolfgang Fuchs
c/o Aesculap
Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen, Germany
Tel.: +49 (0) 74 61-95 27 98
Dr Holger Biering
c/o Ecolab
Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49 (0)2 11-98 93-6 34
Hans Jörg Drouin
c/o MMM
Daimlerstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf,
Germany
Tel.: +49 (0)61 05-92 40-12
Helmi Henn
c/o Wolf Endoskope
Postfach 1164/1165
D-75434 Knittlingen, Germany
Tel.: +49 (0) 70 43-35-1 44
Rudolf Glasmacher
c/o Ecolab
Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49 (0)2 11-98 93-6 68
Robert Eibl
c/o MMM
Semmelweisstraße 6
D-82152 Planegg, Germany
Tel.: +49 (0) 89-8 99 18-3 34
Karl Leibinger
c/o KLS Martin Group
Gebrüder Martin
Kolbinger Straße 10
D-78570 Mühlheim, Germany
Tel.: + 49 (0) 74 63-8 38-1 10
Verona Schmidt
c/o Chem. Fabrik Dr. Weigert
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg, Germany
Tel.: +49 (0)40-7 89 60-1 79
Dr Winfried Michels
c/o Miele
Carl-Miele-Straße 29
D-33332 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 (0)52 41-89-14 91
Ursel Oelrich
c/o Aesculap
Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen, Germany
Tel.: +49 (0)7461-95 29 32
Dr Jürgen Staffeldt
c/o Chem. Fabrik Dr. Weigert
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg, Germany
Tel.: +49 (0)40-7 89 60-1 65
Michael Sedlag
c/o Miele
Carl-Miele-Straße 29
D-33332 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 (0)52 41-89-14 61
Claudia Schwieger
c/o Heine Optotechnik
Kientalstraße 7
D-82211 Herrsching, Germany
Tel.: +49 (0)8152-3 83 40
Wszystkim dotychczasowym cz∏onkom AKI, których nazwiska nie zosta∏y wymienione, pragniemy serdecznie pod-
zi´kowaç za wk∏ad w stworzenie i sta∏e rozszerzanie broszur AKI.
4
Prawid∏owy sposób przygotowanie instrumentarium medycznego, Wydanie 8, poprawione 2006, www.a-k-i.org
Wspó∏praca naukowa:
Zakres: Instrumenty gi´tkie
Prof Dr med. Marianne Borneff-Lipp
c/o Institut für Hygiene der
Martin-Luther-UNI Halle-Wittenberg
J.-A.-Segner-Straße 12
D-06097 Halle/Saale, Germany
Tel.: +49 (0)3445-557-1095
Roland Maichel
c/o Willy Rüsch
D-71394 Kernen, Germany
Zakres: Systemy chirurgiczne z nap´dem
Sigrid Krüger
c/o Hygiene Consulting
Minneweg 22
D-21720 Grünendeich, Germany
Tel.: +49 (0)41 42-29 43
Rainer Häusler
c/o Aesculap
D-78532 Tuttlingen, Germany
Marcus Schäfer
c/o Aesculap
D-78532 Tuttlingen, Germany
Prof. Dr. Ulrich Junhannß
c/o Hochschule Anhalt (FH)
Bernburger Straße 55
D-06366 Köthen, Germany
Tel.: +49 (0)34 96-6 72 53
Angelika Kracke
c/o Synthes
D-79224 Freiburg-Umkirch, Germany
Oprócz sta∏ych cz∏onków zespo∏u roboczego
przy 8 wydaniu wspó∏pracowali:
Zakres: Urzàdzenia ultradêwi´kowe
Zakres: Endoskopy i instrumenty mikrochirurgii
ma∏oinwazyjnej /MIC/
Stefan Bandelin
c/o Bandelin
D-12207 Berlin, Germany
Annette Stellke
c/o Pentax Europe
D- 22527 Hamburg, Germany
Zakres: Uzdatnianie wody
Dr Herbert Bendlin
c/o Technisches Sachverständigenbüro
D-56235 Ransbach-Baumbach, Germany
Klaus Hebestreit
c/o Aesculap
D-78532 Tuttlingen, Germany
Thomas Brümmer
c/o Olympus Deutschland
D-20097 Hamburg, Germany
Horst Weiss
c/o Karl Storz
D-78532 Tuttlingen, Germany
Prawid∏owy sposób przygotowanie instrumentarium medycznego, Wydanie 8, poprawione 2006, www.a-k-i.org
5
Prawidłowy sposób przygotowanie
instrumentarium medycznego
Spis treÊci
Adresy autorów
4
Przedmowa
7
Wst´p
8
Ikony
9
1.
Materia∏y
11
2.
Parametry wody stosowanej w cyklu przygotowania
instrumentarium medycznego
14
3.
Sposób post´powania z instrumentami fabrycznie nowymi
i wracajàcymi z naprawy
17
4.
Zalecenia odnoÊnie post´powania ze zwracanymi instrumentami
18
5.
Przygotowanie do mycia i dezynfekcji
19
6.
Mycie i dezynfekcja r´czna i maszynowa
22
6.1
Mycie r´czne/mycie dezynfekcyjne
22
6.2
Mycie i dezynfekcja maszynowa
25
6.2.1 Mycie maszynowe i dezynfekcja termiczna
26
6.2.2 Mycie maszynowe oraz dezynfekcja chemiczno-termiczna
28
6.2.3 Wskazania specjalne odnoÊnie wybranych grup instrumentów
30
6.3
Mycie i dezynfekcja przy u˝yciu ultradêwi´ków
32
7.
Dezynfekcja koƒcowa
35
8.
Kontrola i konserwacja
36
9.
Pakowanie
43
10.
Sterylizacja
44
10.1 Sterylizacja parowa
45
10.2
Sterylizacja goràcym powietrzem
47
10.3
Sterylizacja niskotemperaturowa
47
11.
Przechowywanie
49
11.1 Przechowywanie instrumentów niesterylnych
49
11.2 Przechowywanie instrumentów sterylnych
49
12.
Zmiany zewn´trzne na powierzchni instrumentarium, naloty,
korozje, starzenie si´, sp´cznienia i p´kni´cia napr´˝eniowe
50
Metal/Nalot – pozosta∏oÊci i zabrudzenia organiczne
50
Metal/Nalot – zaplamienia na skutek soli wapnia
pochodzàcych z wody
51
Metal/Nalot – krzemiany oraz inne zwiàzki mineralne
52
Metal/Nalot – przebarwienie na skutek utleniania
54
Metal/Korozja – korozja w˝erowa
55
Metal/Korozja – korozja cierna
56
Metal/Korozja – korozja napr´˝eniowa
57
Metal/Korozja – korozja powierzchniowa
58
Metal/Korozja – korozja stykowa
60
Metal/Korozja – rdza obca oraz rdza nalotowa/rdza wtórna
62
Metal/Korozja – korozja szczelinowa
63
Tworzywo sztuczne – guma/Starzenie si´
64
Tworzywo sztuczne – guma/P´cznienie
64
Tworzywa sztuczne – P´kni´cia napr´˝eniowe
65
13.
Wskazówki bibliograficzne
66
Zasady sprzeda˝y broszur
67
6
Prawid∏owy sposób przygotowanie instrumentarium medycznego, Wydanie 8, poprawione 2006, www.a-k-i.org
[ Pobierz całość w formacie PDF ]