Przygotowanie produkcji piekarskiej, piekarnictwo

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ
Joanna Kośka
Przygotowanie produkcji piekarskiej 741[02].Z1.01
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji

Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
Recenzenci:
mgr inż. Lucyna Kubicka
mgr inż. Jan Oczoś
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Danuta Bajor
Konsultacja:
mgr Małgorzata Sienna
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 741[02].Z1.01.
„Przygotowanie produkcji piekarskiej”, zawartego w modułowym programie nauczania dla
zawodu piekarz.
Wydawca:
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie
3
2.
Wymagania wstępne
5
3.
Cele kształcenia
6
4.
Materiał nauczania
7
4.1.
Charakterystyka wyrobów piekarskich
7
4.1.1. Materiał nauczania
7
4.1.2. Pytania sprawdzające
9
4.1.3. Ćwiczenia
9
4.1.4. Sprawdzian postępów
12
4.2.
Organizacja zakładu piekarskiego
13
4.2.1. Materiał nauczania
13
4.2.2. Pytania sprawdzające
16
4.2.3. Ćwiczenia
16
4.2.4. Sprawdzian postępów
18
4.3.
Planowanie produkcji wyrobów piekarskich
19
4.3.1. Materiał nauczania
19
4.3.2. Pytania sprawdzające
22
4.3.3. Ćwiczenia
23
4.3.4. Sprawdzian postępów
28
5.
Sprawdzian osiągnięć ucznia
29
6. Literatura
35
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
1. WPROWADZENIE
Poradnik dla ucznia „Przygotowanie produkcji piekarskiej” pomoże Ci w zdobyciu
wiadomości i ukształtowaniu umiejętności zgodnie z założeniami tej jednostki modułowej.
Obejmuje ona treści dotyczące klasyfikacji wyrobów piekarskich, składników chemicznych
zawartych w pieczywie, organizacji zakładu piekarskiego, norm, receptur i przepisów
prawnych dotyczących produkcji pieczywa, określania wydajności pieczywa, zdolności
produkcyjnej oraz wielkości produkcji.
Poradnik składa się z następujących elementów:
-
wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiadomości, które uczeń
powinien mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej,
-
cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie opanujesz podczas kształcenia w tej
jednostce modułowej,
-
materiał nauczania, na który składają się: podstawy teoretyczne, pytania sprawdzające
wiedzę przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia, sposób wykonania ćwiczenia,
oraz sprawdzian postępów po wykonaniu ćwiczenia,
-
sprawdzian osiągnięć – test zawierający zadania sprawdzające opanowanie treści
objętych programem jednostki modułowej,
-
wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas kształcenia w tej jednostce
modułowej.
Podczas realizacji tej jednostki modułowej zwróć szczególną uwagę na klasyfikację
pieczywa, składniki odżywcze w nim występujące, posługiwanie się recepturami, obliczenia
związane z produkcją piekarską oraz przestrzeganie zasad bhp.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
741[02].Z1
Organizacja produkcji
741[02].Z1.01
Przygotowanie
produkcji piekarskiej
741[02].Z1.02
Przygotowanie surowców
do produkcji pieczywa
Schemat układu jednostek modułowych
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]