Przyjdź Duchu Święty., dla organistów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przyjdź Duchu Święty.

.

.
.
.
.
.
.
.
Przyjdź
Du
chu
Świę
ty,
ja
o


pra
gnę
.
to
dziś
bła
.
gam
Cię.

.

doś
Przyjdź
w.swo
jej
mo
cy
i
si
le,
.
ra
cią


1.2.


na
peł
nij
mnie.
.
mnie!
.

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko co moje jest! 2x.
3. Przyjdź jako źródło pustyni, mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie juŜ! 2x. 

Duchu Mądrości.
Du
chu
Mąd
roś
ci,
roz
świeć
myśl,
nad
przy
ro
dzo
ny
daj
nam
smak,
byś
my
u
mie
li
do
strzec
dziś
Twej
o
bec
noś
ci
w.świe
cie
znak.
2. Wprowadź w tajniki BoŜych prawd, bo Ty je sam najlepiej znasz,
Rozjaśnij umysł nasz i spraw, by poznał Boga rozum nasz.
3. Ucz nas tak patrzeć na ten świat, by widzieć Pana, Stwórcę w nim,
Odkrywać w świecie Boga ślad, i dziękczynienia śpiewać hymn.
4. W trudnościach dobrą radą słuŜ, w zwątpieniach błogim światłem świeć,
Dozwól nam pośród walk i burz, WspomoŜyciela w Tobie mieć.
5. Przez poboŜności święty dar, naucz nas dobrze modlić się,
Synowskiej daj miłości Ŝar, i przed obrazą Boga lęk.
6. Daj męstwo na czas trudnych chwil, gdy trzeba walczyć, cierpieć, trwać,
Nad naszą nędzą dziś się zchyl, racz nowe siły w serca wlać.
7. W bojaźni BoŜej ucz nas Ŝyć, przed grzechem duszy naszej strzeŜ,
[ Pobierz całość w formacie PDF ]