PrzyjeĹĽdĹĽa orkiestra - Bikur Ha-Tizmoret. 2007. DVDRip. XviD, PROGRAMY Z INSTRUKCJĄ JAK OTWORZYĆ DANY ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{59}{181}movie info:XVID 640x352 25.000fps 697,81 MB|T�umaczenie: Sneak; Korekta: JediAdam{1196}{1270}Film Erana Kolirina{2384}{2522}/Nie tak dawno temu, niewielka egipska|/orkiestra policyjna przyjecha�a do Izraela{2523}{2634}/Niewielu to pami�ta,|/nie by�o to takie istotne.{3737}{3803}To nie oni...{4066}{4151}Tam jest autobus, mamy adres,|nie widz� problemu.{4152}{4218}- Mamy sami sobie da� rad�?|-Tak.{4219}{4325}Czemu nie zadzwonimy do ambasady?|Niech oni si� tym zajm�.{4326}{4416}Ten zesp� daje sobie rad� sam|ju� od 25 lat.{4417}{4502}Nie mam zamiaru teraz tego zmienia�.{4503}{4628}A w szczeg�lno�ci nie teraz...|nie w takich okoliczno�ciach.{4777}{4834}Prosz� do zdj�cia,|czy mog� zrobi� zdj�cie?{4835}{4904}Robimy zdj�cie.{5604}{5674}WIZYTA ORKIESTRY{5939}{5965}/Zarz�d Miasta, dzie� dobry.{5966}{5992}Dzie� dobry.{5993}{6081}M�wi Tewfiq Zakaria, komendant|Aleksandryjskiej Orkiestry Ceremonialnej.{6082}{6129}/Co?{6130}{6209}Tu Tewfiq Zakaria, z|Aleksandryjskiej Orkiestry...{6210}{6275}/Z kim pan chcia� rozmawia�?{6276}{6343}Tak jak ju� m�wi�em,{6344}{6383}m�wi Tewfiq Zakaria{6384}{6502}z Aleksandryjskiej Orkiestry Ceremonialnej,|w�a�nie...{6975}{7003}<i>Zarz�d Miasta, dzie� dobry.{7004}{7097}M�wi pu�kownik Tewfiq Zakaria z...{7656}{7720}Widzisz go?{7934}{8054}Sprowad� Khaleda i powiedz mu,|�eby spyta� w informacji.{8451}{8538}M�g�by� spyta�, kt�ry autobus|jedzie do Bet...{8539}{8580}Bet Hatikva.{8581}{8699}Lepiej wy�lij kogo� innego.|M�j angielski nie jest za dobry.{8700}{8755}Czy chcesz by� cz�ci� si� policyjnych?{8756}{8889}To naucz si� odpowiedzialno�ci.|Id� i dowiedz si� jak tam dotrze�.{8919}{8990}Tylko uwa�aj, ok?{9028}{9055}Niby na co?{9056}{9164}Nie wiem,|po prostu miej oczy szeroko otwarte.{9750}{9815}Bet Hatikva?{9821}{9892}Tak, Bet Hatikva.{10071}{10131}Masz oczy...{10132}{10206}Bardzo pi�kne oczy.{10227}{10280}Lubisz Cheta Bakera?{10281}{10307}Co?{10308}{10374}Cheta Bakera.{10869}{10958}Gram na skrzypcach...|w orkiestrze.{10959}{11035}Ale gram na tr�bce...{11036}{11096}r�wnie�.{11669}{11761}Co do tego kawa�ka,|kt�ry jutro b�dziemy gra�,{11762}{11818}chcesz, �ebym dyrygowa�?{11819}{11947}Je�li si� zdecydujesz, to musz� popracowa�|nad instrumentacj�.{11960}{12042}I tak mamy wystarczaj�ce k�opoty,|Simon.{12043}{12108}Innym razem.{12177}{12227}Oczywi�cie.{12228}{12263}Ale...{12264}{12369}Je�li ich plan w sztabie b�dzie zaakceptowany,{12370}{12455}mo�e nie by� ju� innego razu.{12456}{12545}Ich plan nie b�dzie zaakceptowany.{12546}{12594}Dlatego tu jeste�my,{12595}{12656}czy� nie?{12778}{12844}Mieli�my trzy koncerty|w kwietniu,{12845}{12913}dwa w czerwcu.{12917}{13009}Nikt nie powinien nam gl�dzi� o kosztach i|wydajno�ci.{13010}{13170}Aleksandryjska Policyjna Orkiestra Ceremonialna|daje sobie rad� zupe�nie dobrze. Kropka.{15657}{15725}Uszereguj ich.{16073}{16137}Dzie� dobry.{16138}{16170}Dina, chod� tu.{16171}{16266}Jaki� Genera� chce z tob� rozmawia�.{16500}{16530}Dzie� dobry.{16531}{16591}Dzie� dobry nawzajem.{16592}{16697}Czy by�aby pani tak mi�a i wskaza�a mi|drog� do Centrum Kultury Arabskiej?{16698}{16737}Co prosz�?{16738}{16803}Zostali�my zaproszeni przez miejscowy|wydzia� kultury, by zagra�{16804}{16878}na ceremonii otwarcia Centrum Kultury Arabskiej.{16879}{16922}Co?{16923}{16962}Sk�d jeste�cie?{16963}{17007}Jeste�my z Egiptu.{17008}{17067}Egiptu?{17086}{17150}Jeste�my Aleksandryjsk� Orkiestr� Ceremonialn�...{17151}{17247}Tu nie ma �adnego Arabskiego Centrum.{17249}{17287}�adnego Centrum Kultury Arabskiej?{17288}{17403}�adnej kultury.|Izraelskiej, Arabskiej, w og�le �adnej.{17404}{17475}Cholerne zadupie.{17649}{17720}Kto was zaprosi�?{17905}{17971}Wydzia� Kultury Betah Tikva{17972}{18018}- Petah Tikva?|- Betah Tikva.{18019}{18088}On chyba chce do Petah Tikva.|- Pan chce do Petah Tikva?{18089}{18184}- Betah Tikva.|- Nie Betah... Petah!{19148}{19229}Jak tylko wr�cimy, masz si� zg�osi� do|komisji dyscyplinarnej.{19230}{19322}Upewni� si�, �e nie zostaniesz z nami|ani jeden dzie� d�u�ej.{19323}{19379}Czy to jasne?{19380}{19438}Jasne?{20184}{20272}Generale, potrzebujesz pomocy?{20485}{20542}Dupki!{20984}{21056}Zjemy co� dzisiaj?{21181}{21222}Co prosz�?{21223}{21283}Spyta�em, czy b�dziemy co� jedli.{21284}{21367}Nie wst�powa�em do policji,|�eby umiera� z g�odu.{21368}{21496}A tak poza tym, nie jestem do ko�ca pewien,|czy wiesz dok�d jedziemy.{21497}{21557}S�ucham?{21629}{21699}Czy kto� jeszcze my�li podobnie jak Khaled?{21700}{21788}Od rana nic nie jedli�my, sir.{21789}{21853}Nikt z nas.{21913}{21976}Sekundk�...{21996}{22067}Khaled, m�g�by�...{22197}{22259}Oni nie jedli nic od rana,{22262}{22335}to mo�e wp�yn�� na jako�� ich grania.{22336}{22412}Mo�e uda�oby si� zorganizowa�|co� u tych ludzi tam.{22414}{22502}Potem wszystko jako� si� u�o�y.{22900}{22980}Witam ponownie, Generale.{22984}{23060}Szanowna Pani, chcia�bym...{23062}{23176}W imieniu Aleksandryjskiej |Orkiestry Ceremonialnej,{23264}{23356}byliby�my bardzo wdzi�czni, je�li|zechcia�aby pani nam pom�c,{23358}{23452}w �wietle zaistnia�ych okoliczno�ci.{23460}{23527}Jak mog� pom�c?{23541}{23618}Czy mo�na tu otrzyma� jaki� posi�ek?{23619}{23681}Przecie� to restauracja, nie?{23683}{23724}Tak, ale...{23725}{23821}zosta�o nam bardzo niewiele waluty izraelskiej.|Nie potrzeba nam niczego wykwintnego,{23823}{23891}tylko troch� chleba, |co� lekkiego.{23893}{23997}Czy mogliby�my zap�aci� w walucie egipskiej?{24217}{24279}Nie bierz sobie tej dyscyplinarki do serca.{24282}{24330}To duperela.{24333}{24397}Powiesz, �e ci przykro i|sko�czy si� na upomnieniu.{24400}{24481}Mo�e mnie zwolni�, nie zale�y mi.{24482}{24569}Po co ja sp�dzi�em pi�� lat w akademii?{24571}{24656}�eby gra� marsza na pustyni?!{24694}{24781}Jak mo�ecie z nim wytrzymywa�.{24802}{24887}Zapytaj Simona, jak to jest sp�dzi� z nim 20 lat.{24889}{24978}Simon, dyrygujesz jutro czy nie?{26496}{26540}Dlaczego przerwa�e�?{26542}{26626}Jeszcze tego nie sko�czy�em.{26680}{26716}Sam to napisa�e�?{26719}{26753}Tak.{26755}{26840}To jest uwertura do koncertu,{26857}{26945}ale jeszcze jej nie sko�czy�em.{28190}{28274}Mo�e zagra pani w tryktraka?{28356}{28422}Co pan na to?{28562}{28682}Nied�ugo b�dziemy i��.|By�a pani dla nas bardzo szczodra.{28700}{28767}To nic takiego.{28771}{28827}Zdecydowali�cie co dalej?{28828}{28898}Jako� damy rad�.{28908}{28980}Nie b�dzie dzisiaj ju� �adnych autobus�w.{28982}{29013}�adnych autobus�w?{29016}{29079}Nie. Koniec.{29097}{29153}Hotel?{29161}{29226}Hotel? Tutaj?{29260}{29324}Oczywi�cie.{29374}{29420}Kiedy macie wyst�p?{29423}{29491}Jutro wieczorem.{29640}{29698}Itzik...{29709}{29767}Mo�esz wzi�� tr�jk�?{29769}{29803}�e co?{29806}{29878}Muzyk�w.|Nie maj� gdzie spa�.{29881}{29930}Zabra� dok�d?{29933}{30008}Co za problem? Dw�ch w salonie,|jeden u dzieciaka,{30009}{30087}Ja wezm� trzech, czterech �pi tutaj,|ilu ich w og�le jest?{30089}{30122}Nie mam poj�cia.{30124}{30184}Co� wymy�limy.|W ko�cu tu utkn�li.{30185}{30245}Daj mi spok�j, |dzi� s� urodziny Iris.{30246}{30312}Nawet lepiej.{30420}{30462}Wiesz co, Generale?{30464}{30544}Mo�ecie zosta� tu z nami, je�li chcecie.{30547}{30589}Tu, to znaczy gdzie?{30591}{30682}Tutaj, z nami.|Mo�ecie tu nocowa�.{30688}{30731}Ja mog� kilku wzi��,|{30733}{30776}Papi zrobi tu troch� miejsca,{30778}{30845}Mam troch� miejsca w restauracji|i rozmawia�am z Itzikiem.{30847}{30916}W porz�dku, jako� si� pomie�cimy.{30918}{31009}A jutro rano wsi�dziecie w autobus.{31010}{31102}Nie, nie, dzi�kuj�.|Ju� tyle wam zawdzi�czamy.{31103}{31207}Zadzwonimy do ambasady, |oni si� tym zajm�.{31275}{31313}Ok.{31315}{31411}Ale pami�tajcie, ze je�li tylko zechcecie,|b�dziemy tu w Bet Hatikva{31413}{31532}bardzo zaszczyceni mog�c go�ci� u nas|Aleksandryjsk� Orkiestr� Policyjn�.{31534}{31594}Naprawd�.{31689}{31771}Tw�j m�� si� na to zgodzi?{31890}{31950}Spytam go jak go zobacz�.{31952}{31994}Nie jeste� m�atk�.{31997}{32040}Ja?{32042}{32096}Nie.{32130}{32212}A tak swoj� drog�,|jestem Dina.{32214}{32272}Tewfiq.{32303}{32372}To co ty na to?{32384}{32443}Prosz�.{32445}{32504}Prosz�.{32531}{32582}Sp�dzimy tu noc.{32583}{32615}Nie piernicz.{32616}{32675}Khaled!{32690}{32789}Mam nadziej�, �e nie musz� przypomina�|w jak delikatnej jeste�my sytuacji,{32790}{32884}ani o wp�ywie, jaki ta historia|b�dzie mia�a{32885}{32971}na nasze zmagania w kwestii|przysz�orocznego bud�etu.{32972}{33057}Prosz�, zawsze miejcie na wzgl�dzie to, �e|reprezentujecie tutaj Egipt{33058}{33154}i oczekuj� od was godnego zachowania.{33161}{33234}Musimy wykona� t� misj� razem,{33235}{33340}i udowodni� z jakiej gliny jeste�my ulepieni.{33341}{33472}Chro�my wszyscy dobre imi�|Aleksandryjskiej Orkiestry Policyjnej!{33482}{33531}Powodzenia!{33532}{33609}Khaled zostaje ze mn�.{33846}{33938}Sp�dzimy noc tutaj, w restauracji.{34067}{34137}To co, idziecie?{34758}{34848}Jak si� pani miewa, pani Maimon?{35296}{35335}Ja nie...|{35336}{35426}Nie otwieram zbyt cz�sto.|Nie mam zbyt wielu go�ci.{35427}{35522}Wolisz przy �cianie, czy przy oknie?{35552}{35610}Wi�c...{35611}{35655}Kawy?{35656}{35737}- Tak.|- Nie, dzi�kujemy.{36361}{36440}Na co si� tak patrzysz?{36485}{36571}Chod�cie, przynios� nam kawy.{36838}{36892}Bardzo tu cicho.{36893}{36952}Martwo.{37004}{37075}Aleksandria to du�e miasto,|prawda?{37076}{37132}Du�o ludzi i �wiate�.{37133}{37169}I ha�asu.{37170}{37291}To dobrze. Dzi�ki temu wiesz, �e �yjesz,|nie jest tak jak tutaj.{37292}{37370}Nie lubisz tego miejsca?{37371}{37435}To moje �ycie. Przywyk�am.{37436}{37504}Ale czasami...{37505}{37589}Czasami my�l�, �e mog�am...{37658}{37698}Co ci� powstrzyma�o?{37699}{37761}Pozna�am swojego pierwszego m�a.{37762}{37886}A pan,... [ Pobierz całość w formacie PDF ]