Przyklad rozwiazania z komentarzem zadanie czerwiec 2008 cz2, Testy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
4. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ I PRZEDSTAWIĆ DO
WGLĄDU INTERESANT UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMELDOWANIE ŻONY NA
POBYT STAŁY.
Z tym elementem pracy zdający nie mieli większych problemów. Wymieniali
prawidłowo zarówno dokumenty które należało złożyć jak również te do wglądu.
Poniżej przykład poprawnego rozwiązania :
5. OCENA POPRAWNOŚCI WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA
POBYTU STAŁEGO ORAZ KOMPLETNOŚCI ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW (W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAZAĆ JE I
WYJAŚNIĆ , NA CZYM ONE POLEGAJĄ).
Ten element pracy sprawił zdającym pewne problemy.
Zdający w załączniku nr 4 – formularz – Zgłoszenie pobytu stałego Marii Zabłockiej
(odcinek „A”)– mieli wskazać błędy i nieprawidłowości oraz wyjaśnić, na czym one
polegają. W formularzu tym wystąpiło 6 błędów lub nieprawidłowości – nie wskazanie
ich wynikało najpewniej z nieuważnego przeczytania. Zdarzały się prace w których
zdający podawali, że formularz jest poprawny!
Większość zdających wskazywała:
- błędnie wpisany numer lokalu w danych adresowych,
- błędnie podaną nazwę ulicy,
- błędnie podany organ wydający dokument tożsamości,
- błędne oznaczenie dowodu osobistego osoby meldującej.
Pewna grupa wymieniała również brak zakreślenia stanu cywilnego osoby
meldowanej oraz brak podpisu osoby meldującej się.
17
Zdarzały się prace , w których zdający wskazali błędy i nieprawidłowości ale nie
wyjaśnili na czym one polegają.
Poniżej przykład pełnej odpowiedzi .
6. WYPEŁNIONY ODCINEK „B” FORMULARZA ZGŁOSZENIE POBYTU
STAŁEGO
ORAZ WYPEŁNIONY DRUK ZAWIADOMIENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT
STAŁY.
Odcinek „B” formularza Zgłoszenie odbytu stałego Marii Zabłockiej oraz druk
Zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały były w karcie pracy egzaminacyjnej.
Dominująca większość zdających właściwie wypełniała odcinek „B”. Wskazane w
formularzu miejsca do wpisania odpowiednich danych były wypełniane poprawnie –
problemem była data zameldowania na czas stały. Zdający wpisywali datę egzaminu
lub datę wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu lub dowolna datę.
Błędy występowały w tych pozycjach gdzie należało zaznaczyć właściwą cechę.
18
Poniżej przykład poprawnie wypełnionego odcinka :
Druk Zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stanowił większy problem.
Najczęstsze błędy to:
- nieprawidłowa nazwa urzędu,
- niewłaściwa nazwa ulicy poprzedniego miejsca zameldowania (powielanie błędu z
odcinka „A”),
- problem z określeniem nazwiska rodowego Marii Zabłockiej,
- zły numer lokalu nowego miejsca zameldowania (powielenie błędu z odcinka „A”),
- niewłaściwa data zameldowania,
- brak nazwy dokumentu tożsamości,
- niewypełniona tabela dotycząca dzieci.
19
Poniżej przykład (2) prawidłowo wypełnionego druku:
20
7. WYKAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO I MATERIAŁÓW BIUROWYCH
NIEZBĘDNYCH DO OBSŁUGI INTERESANTA.
Ten element pracy nie sprawiał zdającym trudności. Tylko nieliczna grupa nie
wskazała wymaganego sprzętu. Częstym błędem było nie wymienienie pieczątek.
21
[ Pobierz całość w formacie PDF ]