Przykladowe pytania swiadectwo energetyczne, Certyfikacja energetyczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNECZĘŚCI PISEMNEJdla osób ubiegających się o uprawnienia dosporządzaniaświadectwenergetycznychbudynków i lokali mieszkalnych oraz częścibudynków stanowiących samodzielną całośćtechniczno-uŜytkowąZAGADNIENIA PRAWNE I OGÓLNEJaki dokument Unii Europejskiej wprowadzaświadectwa?aDyrektywa w sprawie efektywności końcowejbDyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynkówcZielona KsięgaJaki akty prawny wprowadzaświadectwaenergetyczne w Polsce?Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminu dla osób ubiegających się oauprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej budynkówRozporządzenie w sprawie metodologii sporządzaniaświadectwacharakterystyki energetycznejbbudynkówcPrawo budowlaneW jakich sytuacjach wymagane jest sporządzenieświadectwacharakterystyki energetycznejbudynku ?adla kaŜdego istniejącego budynkubdla kaŜdego budynku poddanego termomodernizacjicdla kaŜdego budynku nowego oraz sprzedawanego bądź wynajmowanegoSporządzenieświadectwacharakterystyki energetycznej budynku w sytuacjach przewidzianych wustawie jest :aobowiązkowebdobrowolnecwykonywane naŜyczeniejednej ze stronZa niesporządzenie wymaganegoświadectwacharakterystyki energetycznej budynku PrawoBudowlane przewiduje:aKarę pienięŜnąbUniewaŜnienie umowy sprzedaŜy lub najmucNie przewidujeŜadnychsankcjiJak długo jest waŜneświadectwo?a10 latb10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charakterystykę energetyczną budynkucbezterminowoW jakich budynkachświadectwopowinno być umieszczone w widocznym miejscu?aw szkołachburzędach państwowychcw budynkach powyŜej 1000 m2świadczącychusługi dla znacznej liczby osóbJakie obowiązkowe wykształcenie wymagane jest od osób mogących sporządzaćświadectwa?anie maŜadnychograniczeńbtytuł magistractytuł inŜynieraJaki akt prawny wprowadza pojęcie "białych certyfikatów"?aPrawo energetycznebPrawo budowlanecDyrektywa w sprawie efektywności końcowej2Co to są białe certyfikaty ?adokument poświadczający wykorzystanie energii wodnejbcdokument poświadczający prowadzenie działań zwiększających efektywność energetycznądokument poświadczający wykorzystanie energii produkowanej w skojarzeniuJaki mechanizm był wymagany aby Protokół z Kioto wszedł wŜycie?a2 x 55b2 x 25c2 x 75Co to jest zielony certyfikat?adokument poświadczający pozyskanie energii z biomasybdokument poświadczający pozyskanie energii zeźródełodnawialnychcdokument poświadczający pozyskanie energii ze słońcaDyrektywa o efektywności końcowej zakłada zmniejszenia zuŜycia energii do roku 2016 o:a7%b8%c9%Jaki organ państwowy kontroluje wypełnienie zobowiązań związanych z systemem "zielonychcertyfikatów"abcUrząd Regulacji Energetyki - UREMinisterstwo GospodarkiMinisterstwo InfrastrukturyNa mocy Protokołu z Kioto Polska ma obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku2012 o:abc4%6%10%Wskaźnik charakterystyki energetycznej wyraŜany jest:akWh/rokbkWh2ckWh/m *rokObowiązek sporządzeniaświadectwaenergetycznego powstaje z chwiląabczakończenia projektu technicznego budynkuoddania budynku do uŜytkowaniaZasiedlenia budynkuPremia termomodernizacyjne przewidziana w Ustawie o wpieraniu termomodernizacji iremontów moŜe być przyznana, jeŜeli kompleksowa termomodernizacja budynku spowodujezmniejszenie rocznych strat energii o:abc5%25%20%3Wysokość premii termomodernizacyjnej nie moŜe wynosić więcej niŜ:a16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnegob20% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoc10% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoWysokość premii termomodernizacyjnej stanowi:abc20% przyznanego kredytu25% przyznanego kredytu15% przyznanego kredytuBudynki będące przedmiotem przedsięwzięcia remontowego w rozumieniu UstawyTermomodernizacyjnej i remontowej to:abcbudynki wielorodzinne będące w uŜytkowaniu przed rokiem 1973wszystkie budynki wielorodzinnebudynki wielorodzinne będące w uŜytkowaniu przed rokiem 1961Przy korzystaniu z premii remontowej realizowane przedsięwzięcie musi prowadzić dozmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody o:abc10%w ogóle nie musi5%O przyznaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej decydujeaNarodowa Bank PolskibkaŜdy bank udzielający kredytów termomodernizacyjnychcBank Gospodarstwa KrajowegoZa politykę energetyczną kraju odpowiedzialny jestaMinister InfrastrukturybMinister GospodarkicUrząd Regulacji Energetyki - UREPrzepisy wykonawcze do której ustawy określają warunki przyłączenia budynku do siecielektrycznejaUstawa Prawo BudowlanebUstawa Prawo EnergetycznecUstawa Kodeks Cywilny4OCENA OCHRONY CIEPLNEJW jakich jednostkach oblicza się opór R?2a(m *K) / WbkWh/m2ckW/m2Jaka jest zaleŜność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepłaλ,grubością warstwymateriału d i oporem RabcR=d*λR=d/λd=R/λMaksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U(max)podane w WT 2008:auwzględniają dodatek na mostki cieplnebuwzględniają dodatek na mostki cieplne tylko od płyt balkonowychcnie uwzględniają dodatku na mostki cieplneWymagania dotyczące obrony cieplnej budynku zawarte w WT 2008 nie dotyczą:amostków cieplnychbizolacyjności cieplnej techniki instalacyjnejcizolacyjności cieplnej przegród zewnętrznychGraniczne wartości wskaźnika EP podane w WT 2008 są zaleŜne od:akonstrukcji przegród zewnętrznychbwspółczynnika kształtu budynku A/Veclokalizacji budynkuBudynek nie spełni wymagań dotyczących ochrony cieplnej zawartych w WT 2008 jeŜeli:wartość EP budynku będzie większa od wartości granicznej EP i współczynniki U przegródazewnętrznych większe od współczynników U(max)wartość EP budynku będzie większa od wartości granicznej EP i współczynniki U przegródbzewnętrznych mniejsze od współczynników U(max)wartość EP budynku będzie mniejsza od wartości granicznej EP i współczynniki U przegródczewnętrznych większe od współczynników U(max)Wymagania zawarte w WT 2008 związane z oszczędnością energii nie dotyczą:amaksymalnej powierzchni okienbszczelności na przenikanie powietrzacZapotrzebowania ciepłej wodyWspółczynnik ggszklenia określa ile energii całkowitej promieniowania słonecznego:azostanie przepuszczone przez szkleniabodbije się od szkleniaczostanie pochłonięte przez szklenieDla przegród wewnętrznych oddzielających część ogrzewaną budynku od nieogrzewanej opórprzejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rsejest równy:aoporowi przejmowania ciepła od strony wewnętrznej Rsibzerocpodwojonemu oporowi Rsedla przegród zewnętrznychWspółczynnik przenikania ciepła przegrody U nie jest zaleŜny od:agrubości poszczególnych warstw konstrukcyjnychbwspółczynników przewodzenia ciepła materiałów z których wykonane są warstwycCiepła właściwego materiałów z których wykonane są warstwy5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]