Przykładowe rozwiązanie, Dla techników, Technik elektronik

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego dla zawodu technik elektronik
PROJEKT REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM I SPRAWDZENIEM
DZIAŁANIA ZASILACZA STABILIZOWANEGO IMPULSOWEGO MAŁEJ MOCY ORAZ
WYKONANIE PRAC OBEJMUJĄCYCH OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW
UZYSKANYCH PODCZAS JEGO BADANIA
ZAŁOŻENIA
1. Wybrane parametry zasilacza stabilizowanego impulsowego małej mocy (załącznik 1)
Wielkość Parametr katalogowy
Napięcie wejściowe
U
we
= 24 V DC ±10%
Napięcie wyjściowe przy I
wy
=1,5 A
U
wy
= 14 V ±5%
Napięcie wyjściowe przy I
wy
=0 A
U
wy
= 14 V ±5%
Maksymalny prąd wyjściowy I
wy
= 1,5 A
Zmiana napięcia wyjściowego ∆U
wy
= ±0,5 V dla I
wy
0-1,5 A
Współczynnik stabilizacji
S
u
< 2%
Maksymalne napięcie tętnień
U
t
= 200 mV
pp
Sprawność energetyczna
η = (55÷85)%
Zakres temperatur pracy
0 ÷ 40
0
C
2. Wyposażenie stanowiska do badania zasilacza:
- zasilacz laboratoryjny regulowany,
- rezystor do obciążenia,
- oscyloskop dwukanałowy,
- 3 multimetry.
3. Wyniki pomiarów (załącznik 2):
napięcia wyjściowego w funkcji napięcia wejściowego,
napięcia wyjściowego w funkcji obciążenia, sprawności energetycznej i napięcia tętnień.
I. PROJEKT REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM
ZASILACZA STABILIZOWANEGO IMPULSOWEGO MAŁEJ MOCY
1. Wykaz działań związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza
stabilizowanego impulsowego małej mocy
1.1. Określenie na podstawie parametrów katalogowych zasilacza warunków zasilania.
1.2. Narysowanie schematów układów pomiarowych z wykorzystaniem dostępnej
aparatury kontrolno -pomiarowej do pomiaru wielkości charakterystycznych dla pracy
zasilacza.
1.3. Sporządzenie wykazu aparatury kontrolno-pomiarowej.
1.4. Zmontowanie układów pomiarowych.
1.5. Wykonanie pomiarów i zapisanie wyników w tabelach.
1.6. Obliczenie wielkości elektrycznych.
1.7. Porównanie uzyskanych wyników pomiarów i obliczeń z danymi technicznymi oraz
opracowanie wniosków o prawidłowości działania zasilacza.
1.8. Opracowanie wskazań eksploatacyjnych dla użytkownika zasilacza.
1
Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego dla zawodu technik elektronik
2. Schematy układów pomiarowych do sprawdzenia działania zasilacza stabilizowanego
impulsowego małej mocy
2.1. Schemat układu pomiarowego do pomiaru napięć wejściowych i wyjściowych
zasilacza stabilizowanego impulsowego bez obciążenia
2.2. Schemat układu pomiarowego do pomiaru napięć wejściowych i wyjściowych
zasilacza stabilizowanego impulsowego z obciążeniem
3. Opis sposobu pomiarów podstawowych parametrów zasilacza stabilizowanego
impulsowego
3.1. Pomiar napięcia wyjściowego bez obciążenia
W układzie pomiarowym przedstawionym w punkcie 2.1 przy ustawionym
odpowiednio napięciu wejściowym U
we
= 24 V – 10%, 24 V, 24 V + 10% dokonuję
pomiaru napięcia wyjściowego U
wy
3.2. Pomiar napięcia wyjściowego z obciążeniem
Przed przystąpieniem do pomiarów ustawiam rezystor suwakowy na maksimum
rezystancji.
W układzie pomiarowym przedstawionym w punkcie 2.2 dla ustawionej, za pomocą
rezystora, znamionowej wartości prądu obciążenia Iwy = 1,5 A oraz dla kolejno
ustawianych wartości napięcia wejściowego Uwe = 24 V – 10%, 24 V, 24 V + 10%
mierzę wartość napięcia wyjściowego Uwy
W tym samym układzie pomiarowym ustawiamy wartość napięcia Uwe = 24 V,
a następnie odczytuję Uwy dla kolejnych wartości prądu wyjściowego Iwy = 0; 0,25;
0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5 i 1,75A
3.3. Pomiar sprawności energetycznej η
W układzie pomiarowym przedstawionym w punkcie 2.2 dokonuję pomiaru prądów
i napięć wejściowych i wyjściowych dla parametrów znamionowych.
3.4. Pomiar napięcia tętnień U
tpp
W układzie pomiarowym 2.2 dokonuję pomiaru oscyloskopem na wejściu AC
wartości międzyszczytowej tętnień napięcia wyjściowego Uwy dla ustawionych
2
Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego dla zawodu technik elektronik
znamionowych wartości: napięcia Uwe = 24 V i prądu Iwy = 1,5 A
4. Wskazania eksploatacyjne dla użytkownika zasilacza stabilizowanego impulsowego
małej mocy
1. Dopuszczalny zakres zmian napięcia wejściowego 21,6
÷
26,4 V
2. Zakres zmian napięcia wyjściowego 13,3
÷
14,7 V
3. Dopuszczalny prąd obciążenia 1,5 A
4. Zakres temperatury pracy (0
÷
40)
0
C
II. DOKUMENTACJA Z BADANIA ZASILACZA STABILIZOWANEGO
IMPULSOWEGO MAŁEJ MOCY
1. Wyniki obliczeń podstawowych parametrów zasilacza stabilizowanego impulsowego
W
yniki obliczeń zgodnie ze wzorami:
Wielkość elektryczna
Wzór
Jednostka
Zmiana napięcia wyjściowego
∆U
wy
=
U
wy/Iwy=0 A
– U
wy/Iwy=1,5 A
V
Współczynnik stabilizacji napięcia
S
=

U
wy

100
%
%
u

U
we
Moc wejściowa
P

=
U
we
I
we
W
Moc wyjściowa
P

=
U
wy
I
wy
W
Sprawność energetyczna
η
=
wy
P

100
%
%
we
Zmiana napięcia wyjściowego:
∆U
wy
= 14,37 – 14,30 = 0,07 V
Współczynnik stabilizacji napięcia:
S
u
= (14,37 – 14,29)/(26,4 –21,6) x 100= 0,08/4,8 x 100 = 0,016 x 100 = 1,6%
Moc wejściowa:
P
we
= 24,0 x 1,1 = 26,40 W
Moc wyjściowa:
P
wy
= 14,3 x 1,5 = 21,45 W
Sprawność energetyczna:
η = (21,45/26,40) x 100 = 81,25%
3
we
wy
P
Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego dla zawodu technik elektronik
2. Zestawienie wyników pomiarów i obliczeń w odniesieniu do parametrów
katalogowych
L.p.
Parametr
katalogowy
Parametr zmierzony
lub obliczony
Parametr
mieści się
w zakresie
parametrów
katalogowych
TAK/NIE
1 Napięcie U
wy
przy I
wy
= 0 A
U
wy
= 14 V ±5% =
(13,3 ÷ 14,7) V
U
wy
= 14,37 V
TAK
U
wy
= 14 V ±5% =
(13,3 ÷ 14,7) V
2 Napięcie U
wy
przy I
wy
= 1,5 A
U
wy
= 14,30 V
TAK
3 Zmiana napięcia wyjściowego ∆U
wy
= ±0,5 V ∆U
wy
= 0,07 V
TAK
4 Współczynnik stabilizacji
S
u
< 2%
S
u
= 1,6%
TAK
5 Napięcie tętnień
U
tpp
= 200 mV
U
tpp
= 30 mV
TAK
6 Sprawność energetyczna η = (55÷85)% η = 81,25%
TAK
Wniosek: W zakresie sprawdzanych parametrów badany zasilacz spełnia wymagania
zawarte w dokumentacji technicznej producenta.
4
Wielkość
[ Pobierz całość w formacie PDF ]