Przykładowe testy, ITS pytania, ITS CERTYFIKAT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Certyfikacja
kompetencji zawodowych
przewoźników drogowych
w zakresie przewozów rzeczy
Struktura wiedzy wymaganej na egzaminie państwowym
Warszawa, lipiec 2003
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Certyfikacja kompetencji zawodowych przewoźników drogowych wynika z niżej wymie-
nionych aktów prawnych:

Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 96/26/EC z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie za-
wodu przewoźnika drogowego transportu towarowego i przewoźnika drogowego
transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych
dowodów kwalifikacji formalnych, mających na celu umożliwienie im korzystania z
prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu
krajowego i międzynarodowego (OJ.L Nr 124 z 1996 r., poz.1),

Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/76/EC z dnia 1 października 1998 r. o zmianie
Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 96/26/EC z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie za-
wodu przewoźnika drogowego transportu towarowego i przewoźnika drogowego
transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych
dowodów kwalifikacji formalnych, mających na celu umożliwienie im korzystania z
prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu
krajowego i międzynarodowego (Official Journal L 277, 14/10/1998 p. 0017 - 0025),

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371),

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwa-
nia certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz.U. nr 5,
poz.51).
Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą o sprecyzowaniu zakresu wiedzy, jaką
przewoźnicy muszą się wykazać przystępując do egzaminu na certyfikat kompetencji zawo-
dowych w Instytucie Transportu Samochodowego, a także, aby ukierunkować ośrodki szko-
lenia przewoźników w zakresie nauczania tych przewoźników. Umieszczono w nim zakres
wymaganej wiedzy, przykładowe pytania oraz dostępne przepisy prawne z zakresie dwóch
rodzajów certyfikatów:

krajowego przewozu rzeczy,

międzynarodowego przewozu rzeczy.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie okaże się przydatnym dla zainteresowanych
ośrodków szkolenia i przewoźników drogowych.
ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM
W ZAKRESIE WYKONYWANIA
KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY
1.
W zakresie prawa cywilnego:
1.1.
Umowy cywilno-prawne
- wymagana jest znajomość podstawowych umów cywilno-
prawnych opisanych w prawie cywilnym i obejmujących:
a)
umowy o przeniesienia praw (
kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny, dostawy
i pożyczki
),
b)
umowy o usługi (
zlecenia, o dzieło, agencyjnej, przechowania, składu, komisu,
przewozu, spedycji
),
c)
umowy o korzystanie z cudzych praw (
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu
),
d)
inne umowy (
rachunku bankowego, ubezpieczenia, pożyczki, depozytu, poręcze-
nia, gwarancji bankowej
).
Należy znać zagadnienia związane z pojęciem zdolności prawnej, zdolności do za-
wierania czynności prawnych, zawieraniem umów, uprawnień i odpowiedzialności
z tego wynikającej.
Przykład pytania egzaminacyjnego:
Umowa leasingu to oddanie drugiej osobie rzeczy do:
Odpowiedzi
(
odpowiedź prawidłowa drukiem pochylonym
)
:

bezpłatnego użytkowania przez określony lub nieokreślony okres czasu,

żytkowania i pobierania pożytków przez określony lub nieokreślony okres czasu
w zamian za określoną opłatę,

użytkowania na oznaczony czas w zamian za opłatę pobieraną w ratach i prowizję
,

żytkowania przez określony lub nieokreślony okres czasu w zamian za określoną opła-
tę.
Źródło:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. wraz
z późniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. „Prawo przewozowe” (Dz.U. Nr 119, poz. 575 wraz z
późniejszymi zmianami).
1.2.
Umowy przewozowe
– wymagana jest znajomość prawa przewozowego w zakresie
zawierania umów przewozowych, praw i obowiązków zleceniodawcy (płatnika), or-
ganizatora przewozu (spedytora), przewoźnika oraz nadawcy i odbiorcy przesyłki
wynikających z podpisanej umowy przewozowej. Wymagana jest także znajomość
przepisów o odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przewozu rzeczy.
Przykład pytania egzaminacyjnego:
Umowa na przewóz to zobowiązanie uprawnionego przewoźnika do:
Odpowiedzi
(
odpowiedź prawidłowa drukiem pochylonym
)
:

płatnego lub nieodpłatnego przewozu rzeczy
,

udostępnienia zamawiającemu pojazdu ciężarowego do jego dyspozycji,

zawierania umów lub pośredniczenie przy ich zawieraniu,

zlecenia dokonania przewidzianej w umowie czynności prawnej osobie trzeciej.
Źródło:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. wraz
z późniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. „Prawo przewozowe” (Dz.U. Nr 119, poz. 575 wraz
z późniejszymi zmianami).
1.3.
Roszczenia i odszkodowania
– wymagana jest znajomość kodeksu cywilnego i prawa
przewozowego w zakresie roszczeń i odszkodowań w przewozach rzeczy, roszczeń
i odszkodowań wynikających z tytułu ubezpieczenia przesyłki, roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej (wykonanie lub niewykonanie kontraktu),
a także terminów przedawnienia roszczeń.
Przykład pytania egzaminacyjnego:
Roszczenia nadawcy lub odbiorcy z tytułu zawartej umowy w stosunku do przewoźnika, który
z nadawcą lub odbiorcą zawarł umowę przewozu ulegają przedawnieniu:
Odpowiedzi
(
odpowiedź prawidłowa drukiem pochylonym
)
:

po upływie 1 roku
,

po upływie 2 lat,

po upływie 3 lat,

po upływie 5 lat.
Źródło:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z 1971 r. wraz z późniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. „Prawo przewozowe” (Dz.U. Nr 50 z 2000 r.,
poz. 601 wraz z późniejszymi zmianami).
1.4.
Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i osobowe
– wymagana jest ogólna zna-
jomość przepisów ubezpieczeniowych; rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych (OC,
AC, NW), majątkowych i osobowych (
na życie
); praw i obowiązków ubezpieczonego
i ubezpieczyciela wynikających z zawarcia umowy ubezpieczeniowej, a także zasad
wypłat odszkodowań za poniesione szkody wynikających z zawarcia umowy ubez-
pieczeniowej (wysokości oraz
procedury wypłacania
).
Przykład pytania egzaminacyjnego:
Obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest:
Odpowiedzi
(
odpowiedź prawidłowa drukiem pochylonym
)
:

AC (ubezpieczenie autocasco),

OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)
,

NW (ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków osób trzecich),

ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu.
Źródło:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z 1971 r. wraz z późniejszymi zmianami),

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych
warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiada-
czy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych po-
jazdów (Dz.U. Nr 26, poz.310),

strony internetowe PZU.SA – Przewodnik po ubezpieczeniach
1.5.
Ubezpieczenia przewozowe
– wymagana jest znajomość zasad ubezpieczeń związa-
nych z transportem drogowym oraz zobowiązań wynikających z umowy na ubezpie-
czenie wykonania kontraktu (zabezpieczenia finansowe, odpowiedzialność).
Przykład pytania egzaminacyjnego:
Która z niżej wymienionych przyczyn nie może być podstawą odmowy zakładu ubezpiecze-
niowego wypłaty odszkodowania za straty powstałe w przewożonym ładunku:
Odpowiedzi
(
odpowiedź prawidłowa drukiem pochylonym
)
:

niewłaściwe opakowanie lub niewłaściwy załadunek towaru na pojazd przez nadawcę,

prowadzenie pojazdu przez osobę nieuprawnioną,

awaria pojazdu w czasie transportu powodująca uszkodzenie ładunku
,

wina umyślna lub rażące niedbalstwo w zakresie dbałości o przewożony ładunek.
Źródło:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z 1971 r. wraz z późniejszymi zmianami),

strony internetowe PZU.SA – Przewodnik po ubezpieczeniach
1.6.
Negocjowanie i zawieranie umów w krajowym transporcie drogowym rzeczy
- wy-
magana jest znajomość następujących pojęć:

elementów i stron procesu negocjacji (konsultacja, konfrontacja, uzgodnienia),

przetargów publicznych i ofert (kiedy, jak, w jakiej formie i przez kogo są skła-
dane).
Przykład pytania egzaminacyjnego:
Oferta to:
Odpowiedzi
(
odpowiedź prawidłowa drukiem pochylonym
)
:

stopniowe uzgadnianie przez strony treści umowy przez wzajemne wymienianie między
sobą chwilowo niewiążących propozycji,

dwa zgodne i wzajemnie sobie odpowiadające pod względem treści oświadczenia woli
dwóch stron, mające na celu wywołanie skutków prawnych,

jednostronna czynność prawna, polegająca na oświadczeniu drugiej stronie woli zawar-
cia umowy i określająca jej istotne postanowienia
,

podwójna umowa sprzedaży.
Źródło:

ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 72
z 2002 r., poz.664),

dowolna literatura na temat zasad prowadzenia negocjacji.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]