Przykładowe zadania-areny nazewnictwo, Nazewnictwo związków organicznych - przykłady

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ARENY
1. Podaj wzory związków o następujących nazwach:
p
-chlorotoluen
o
-dibromobenzen
3,5-dibromonitrobenzen
p
-nitrofenol
bifenyl
m
-ksylen
o
-nitroanilina
p-
nitroacetofenon
kwas 2
-
amino-5-bromo-3-
nitrobenzoesowy
m
-bromoanizol
kwas benzenosulfonowy
kumen
styren
cykloheksylobenzen
3-bromo-4-chlorotoluen
kwas 3-bromobenzenosulfonowy
kwas
p
-toluenosulfonowy
kwas
m
-metylobenzoesowy
2. Wyjaśnij powstawanie odczynnika elektrofilowego w reakcjach:
HNO
3
+ H
2
SO
4
Cl
2
+ AlCl
3
H
2
SO
4
CH
2
=CH
2
+ H
3
PO
4
cyklopentanol + HI
chlorek acetylu + AlCl
3
chlorek
n
-propylu + AlCl
3
Br
2
+ Fe
3. Podaj mechanizm powstawania głównych produktów w reakcji:
sulfonowania nitrobenzenu
nitrowania toluenu
chlorowania chlorobenzenu
bromowania
m
-dinitrobenzenu
bromowania fenolu
bromowanie kwasu benzoesowego
acetylowania toluenu
metylowania etylobenzenu
4. Jak z toluenu otrzymać:
chlorek benzylu
kwas benzoesowy
p
-chlorotoluen
5. Które z wymienionych związków ulegają reakcji nitrowania szybciej niż benzen:
nitrobenzen, fenol, anilina, chlorobenzen, toluen, anizol, acetofenon, kwas
benzoesowy, kwas benzenosulfonowy, octan fenylu, benzaldehyd?
6. W reakcji benzenu z 1-chloropropanem w obecności AlCl
3
powstaje głównie
izopropylobenzen (kumen). Wyjaśnij dlaczego?
7. Ile jest izomerów konstytucyjnych trimetylobenzenu? Który z nich daje tylko jedną
mononitropochodną?
8. Przedstaw propozycje syntezy:
p-
bromonitrobenzenu z benzenu
m
-bromonitrobenzenu z benzenu
1-chloro-2,4-dinitrobenzenu z benzenu
chlorku benzylu z benzenu
2,4,6-trinitrotoluenu z benzenu
kwas benzoesowego z etylobenzenu
p
-cykloheksylotoluenu z benzenu
m
-etylonitrobenzenu z benzenu
m
-nitroacetofenonu z benzenu
2,4,6-tribromoaniliny z aniliny
kwasu ftalowego z
o
-ksylenu
p
-bromostyrenu z etylobenzenu
Br
CBr
3
Br
CBr
3
oraz
z toluenu
[ Pobierz całość w formacie PDF ]