przykładowy arkusz 02, zadania z biologii, Arkusze z biologii, inne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Przykładowe zadania maturalne z biologiiZa rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać 60 punktów.Opracowała: Monika Kuczyńska I LO DębicaZadanie 1. ( 4 punkty)„Wolne rodniki, a dokładniej reaktywne formy tlenu (RFT) powstają u organizmówaerobowych podczas reakcji metabolicznych z udziałem tlenu. Do RFT zaliczamy międzyinnymi nadtlenek wodoru H2O2. W stężeniach fizjologicznych jest on niezbędny w komórcejako cząsteczka sygnałowa, natomiast jego nadmiar jest szkodliwy. Obiektem ataków RFTw komórce są głównie związki posiadające w cząsteczkach wiązania podwójne jak: kwasytłuszczowe, białka, DNA. Wszystkie te uszkodzenia w efekcie mogą doprowadzić dośmierci komórki. W toku ewolucji organizmy, wraz z adaptacją do warunków tlenowychrozwinęły różne systemy obrony przed RFT. Komórki posiadają wyspecjalizowane enzymyantyoksydacyjne, rozkładające RFT np.: dysmutazę ponadtlenkową (SOD).Dysmutazęponadtlenkową, która do swojej aktywności katalitycznej wymaga jonów miedzi i cynkuwykryto zarówno u człowieka jak i drożdży. Występuje ona w cytoplazmie, ale równieżznajdowana jest w mitochondriach.”A.Owsiak „Chronologiczne starzenie się drożdży bez aktywnej dysmutazy ponadtlenkowej w długoterminowychhodowlach stacjonarnych” Zeszyty Naukowe Południowo- Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa InżynieriiEkologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie Nr 17, Rzeszów2014a. Wyjaśnij, dlaczego miejscem występowania dysmutazy ponadtlenkowej sąmitochondria.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..b. Wyjaśnij, dlaczego komórki drożdży z nieaktywną SOD wykazują zmniejszeniedługości życia.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..c. Podaj prawdopodobną przyczynę powstania szczepów drożdży z nieaktywną SOD.………………………………………………………………………………………………………………………………..d. Określ, jaki efekt dla działania dysmutazy ponadtlenkowej przyniesie niedobór wpożywce jonów miedzi i cynku.………………………………………………………………………………………………………………………………..Zadanie 2. ( 2 punkty )str. 1Wyróżniane są dwa typy śmierci komórkowej: apoptoza i nekroza.Apoptoza to naturalna, programowana śmierć komórki. Jest zjawiskiem fizjologicznym, toproces aktywny przebiegający z udziałem metabolizmu komórkowego. Charakteryzuje jąszereg zmian morfologicznych i biochemicznych. Komórka obkurcza się, chromatyna w jądrzekomórkowym ulega kondensacji a następnie fragmentacji, dochodzi do fragmentacjicytoplazmy. Od błony komórkowej odpączkowują ciałka apoptotyczne, czyli otoczone błonąkomórkową fragmenty komórki z resztkami cytoplazmy, organelli komórkowych i chromatyny.Nekroza to bierny proces degeneracyjny, zachodzący, gdy komórki zostaną poważnieuszkodzone. Komórka pęcznieje wskutek poszerzania siateczki śródplazmatycznej imitochondriów. Błona komórkowa ulega perforacji. Woda i jony wnikają do wnętrza komórkiwywołując jej obrzęk. DNA cięte jest na fragmenty o przypadkowej długości. W ostatnimetapie dochodzi do rozpuszczenia komórki przez uwolnione enzymy lizosomalne.a. Poniższe schematy przedstawiają opisane powyżej procesy. Podpisz je, wpisującodpowiednie nazwy procesów.…………………………………………………..............................................www.samper.pldostęp 04.01.2016b. Podaj dowolny przykład procesu/zjawiska w życiu wybranego organizmu, któremutowarzyszą zjawiska apoptotyczne.………………………………………………………………………………………………………………………………..Zadanie 3. ( 4 punkty )Aparaty szparkowe występują w nadziemnych częściach roślin. Szczególnie dużo jest ich wliściach, przy czym mogą znajdować się albo na obydwu powierzchniach liścia, albo tylko najednej. Komórki aparatu szparkowego mogą leżeć na tym samym poziomie co przylegające donich komórki epidermalne, mogą być wyniesione nad powierzchnię epidermy lub teżzagłębione poniżej jej powierzchni. Umieszczenie aparatów szparkowych pozostaje w ścisłejzależności z warunkami środowiska, w jakich żyją rośliny.a. Określ warunki środowiska, w jakich żyją rośliny o zagłębionych w epidermieaparatach szparkowych. Wyjaśnij znaczenie adaptacyjne tej cechy budowy dopodanych warunków środowiska.…………………………………………………………………………………………………………………………………str. 2…………………………………………………………………………………………………………………………………b. Określ warunki środowiska, w jakich żyją rośliny o wyniesionych aparatachszparkowych. Wyjaśnij znaczenie adaptacyjne tej cech budowy do podanychwarunków środowiska.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………c. Podaj dwie funkcje, jakie pełnią aparaty szparkowe.…………………………………………………………………………………………………………………………………d.Skórka części nadziemnych może być pokryta dodatkowymi strukturami np. włoskami.Komórki budujące włoski mogą być żywe lub martwe.Określ, jaki rodzaj włosków (żywe/martwe) często pokrywa powierzchnię liści roślinżyjących w warunkach o małej zasobności w wodę. …………………………………………………Wyjaśnij adaptacyjne znaczenie posiadania tego rodzaju włosków.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Zadanie 4. ( 5 punktów )Barwinek różowy zawiera winkrystynę i winblastynę- substancje hamujące podziałymitotyczne. Substancje te stosuje się w leczeniu nowotworów piersi, jajników i jąder. Mechanizmdziałania Winkrystyna polega na łączeniu się z białkiem tubuliną, które jest niezbędne do tworzeniawrzeciona kariokinetycznego – prowadzi zatem do zatrzymania podziałów komórkowych na etapiemetafazy. Winkrystyna powoduje również zahamowanie wbudowywania tymidyny do nici DNA iurydyny do nici RNA.a. Wyjaśnij, dlaczego substancje pozyskiwane z barwinka mogą być wykorzystywane wleczeniu chorób nowotworowych...................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………..b. Nazwij inne niż podziały komórkowe, wymienione w tekście procesy, które możezahamować winkrystyna………………………………………………………………………………………………………………………………..c. Na poniższych rysunkach przedstawiono w dowolnej kolejności etapy podziałumitotycznego. Zakreśl etap, który blokuje podanie alkaloidu winkrystyna.d. Uszereguj we właściwej kolejności etapy podziału mitotycznego………………………………………………………………………………………………………………………………..str. 3www.epodręczniki.pl(dostęp 06.01.2016)e. Określ, czy przedstawiony rysunek obrazuje podział komórki diploidalnej, czyhaploidalnej. Podaj argument uzasadniający odpowiedź.………………………………………………………………………………………………………………………………..Zadanie 5. ( 3 punkty )Naukowcy przeprowadzili pewne doświadczenie, którego wyniki przedstawiono na poniższymwykresiewww.ibe.edu.pl(dostęp 06.01.2016)a. Sformułuj problem badawczy, jaki postawili przed sobą naukowcy………………………………………………………………………………………………………………………………..b. Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionych na wykresie.………………………………………………………………………………………………………………………………..c. Na podstawie analizy przedstawionych wyników przewidź, jak wpłynęłoby naliczebność badanego gatunku rośliny wyginięcie żółwia.………………………………………………………………………………………………………………………………..Zadanie 6. ( 3 punkty )Naukowcy przygotowali do przeprowadzenia doświadczenia obrazującego wpływ natężeniaświatła na intensywność fotosyntezy następujący zestaw doświadczalny.str. 4www.dydaktyka.fizyka.amu.edu.pl (dostęp 6.01.2016)Wyniki doświadczenia przedstawiono na poniższym wykresie:www.dydaktyka.fizyka.amu.edu.pl (dostęp 6.01.2016)a. Wyjaśnij, dlaczego miarą intensywności fotosyntezy wykorzystaną w tymdoświadczeniu są zmiany stężenia tlenu.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b. Określ, jak zmienia się intensywność fotosyntezy po zwiększeniu natężenia światła……………………………………………………………………………………………………………………………….c. Podaj z uzasadnieniem, czy powyższy model doświadczenia mógłby byćwykorzystany do oceny tempa fotosyntezy przez bakterie purpurowe i zielonesiarkowe?………………………………………………………………………………………………………………………………..Zadanie 7. ( 4 punkty )str. 5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]