Przykladowy arkusz 1-ZP Chemia, arkusze maturalne, arkusze z chemii

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Autorzy: Jadwiga Berecka, Alicja Borkowska, El˝bieta
Bytniewska-Rozwód, Zofia Kloc
PRZYK¸ADOWY ARKUSZ
EGZAMINACYJNY Z CHEMII
Arkusz I
Czas pracy: 120 minut
ARKUSZ I
Instrukcja dla zdajàcego
1. Prosz´ sprawdziç, czy arkusz egzaminacyjny zawiera
8 stron. Ewentualny brak nale˝y zg∏osiç przewodniczàce-
mu zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
2. Prosz´ uwa˝nie czytaç wszystkie polecenia i informacje
do zadaƒ.
3. Rozwiàzania i odpowiedzi nale˝y zapisaç czytelnie
w miejscu na to przeznaczonym przy ka˝dym zadaniu.
4. W rozwiàzaniach zadaƒ rachunkowych trzeba przedstawiç
tok rozumowania prowadzàcy do ostatecznego wyniku
oraz pami´taç o jednostkach.
5. W trakcie obliczeƒ mo˝na korzystaç z kalkulatora.
6. Prosz´ pisaç tylko w kolorze czarnym; nie pisaç o∏ówkiem.
7. Nie wolno u˝ywaç korektora.
8. B∏´dne zapisy trzeba wyraênie przekreÊliç.
9. Brudnopis nie b´dzie oceniany.
10. Obok ka˝dego zadania podana jest maksymalna liczba punk-
tów, którà mo˝na uzyskaç za jego poprawne rozwiàzanie.
Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie
70 punktów
.
˚yczymy powodzenia!
Arkusz przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON na wzór oryginalnego arkusza maturalnego.
2
Chemia. Arkusz I
Zadanie 1. (
1 pkt
)
W przedstawionym na rysunku zestawie do otrzymywania gazów nie mo˝na zbieraç gazów:
a) bezbarwnych;
b) l˝ejszych od powietrza;
c) ci´˝szych od powietrza;
d) ∏atwo rozpuszczalnych w wodzie.
woda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 2. (
1 pkt
)
SpoÊród nast´pujàcych gazów: NH
3
, H
2
, O
2
, HCl w zestawie z poprzedniego zadania nie mo˝na
zbieraç:
a) ˝adnego;
b) O
2
iH
2
;
c)
3
i HCl;
d) wy∏àcznie HCl.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 3. (
4 pkt
)
SpoÊród zaproponowanych tlenków: P
4
O
10
, CaO, CO, K
2
O, SiO, FeO, NO
2
wybierz cztery, które
w reakcji z wodà dajà podane ni˝ej produkty. Napisz równania reakcji w formie czàsteczkowej.
a) Mocna zasada rozpuszczalna w wodzie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Kwas utleniajàcy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Trudno rozpuszczalny wodorotlenek:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Kwas trójprotonowy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 4. (
4 pkt
)
Dokoƒcz równania reakcji, wpisujàc wzory brakujàcych substancji gazowych oraz wspó∏czynniki
stechiometryczne.
enzym
$
2 C
2
H
5
OH + ..........
b) NaOH + .........
$
NaHSO
3
c) CaCO
3
+ … HCl
$
CaCl
2
+ H
2
O + ..........
d)
n
....... .
$
[—CH
2
—CH
2
—]
n
www.operon.pl
a) C
6
H
12
O
6
Chemia. Arkusz I
3
Zadanie 5. (
4 pkt
)
Do dwóch kolb zawierajàcych po 92 g H
2
O dodano: do pierwszej 8 g kwasu siarkowego(VI),
a do drugiej 8 g tlenku siarki(VI). Oblicz st´˝enia kwasu w obu kolbach.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 6. (
3 pkt
)
Jakich substratów u˝yto do reakcji, je˝eli produktami by∏y:
a) NaOH + H
2
b) MgSO
4
+ SO
2
+ H
2
O
c) Cu(NO
3
) + NO + H
2
O
Substraty:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 7. (
3 pkt
)
Wykres przedstawia zale˝noÊç masy pewnego dwuwartoÊciowego metalu Me od masy jego tlenku
MeO. Ustal stosunek masowy pierwiastków w tym tlenku oraz jego wzór.
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2345678901234567
masa tlenku [g]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.operon.pl
4
Chemia. Arkusz I
Zadanie 8. (
3 pkt
)
Rozk∏adowi termicznemu poddano 50 g CaCO
3
. Oblicz, ile gramów substancji sta∏ej pozosta∏o
po pra˝eniu i ile decymetrów szeÊciennych gazu (odmierzonego w warunkach normalnych) wydzie-
li∏o si´ w trakcie tego procesu przy jego 100-procentowej wydajnoÊci.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 9. (
3 pkt
)
Pierwiastek
X
ma konfiguracj´ 1
s
2
2
s
2
2
p
5
. Mo˝na o nim powiedzieç, ˝e:
a) Jest po∏o˝ony w uk∏adzie okresowym w . . . . . . . . grupie i w . . . . . . . . okresie.
b) Ma charakter . . . . . . . . . . . . . . . ..
c) Jego maksymalny stopieƒ utlenienia wynosi . . . . . . . ., a najni˝szy . . . . . . . ..
Zadanie 10. (
2 pkt
)
OkreÊl typ wiàzania chemicznego (kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe), wyst´pu-
jàcego w podanych zwiàzkach pomi´dzy wskazanymi pierwiastkami:
a) amoniak (N—H), wiàzanie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) metanolan sodu (O—Na), wiàzanie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) chlor (Cl—Cl), wiàzanie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 11. (
2 pkt
)
Równanie reakcji przedstawia przemian´ jàdrowà, w której jednym z produktów jest pierwiastek che-
miczny E. Podaj symbol tego pierwiastka, jego liczb´ atomowà
Z
i liczb´ masowà
A
.
2
8
Po
$
A
E+
4
He
E . . . . . . . . . . .
A
. . . . . . . . . . .
Z
. . . . . . . . . . .
www.operon.pl
1
8
4
Chemia. Arkusz I
5
Zadanie 12. (
3 pkt
)
Wykres przedstawia zmian´ energii wewn´trznej uk∏adu podczas przebiegu pewnej reakcji:
energia
E
NO
2
+ CO

H
NO + CO
2
czas
Napisz równanie tej reakcji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Energia aktywacji tej reakcji oznaczona jest literà: . . . . . . . . . . ..
Energia produktów tej reakcji jest . . . . . . . . . . . od energii substratów.
Energia wydzielana podczas tej reakcji oznaczona jest jako: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Zadanie 13. (
3 pkt
)
Jednym z produktów ka˝dej z podanych ni˝ej reakcji jest woda. Uzupe∏nij równania tych reakcji:
a) … NaOH + H
2
SO
4
$
. . . . . . . . . . + … H
2
O
b) CH
3
OH + CH
3
COOH
$
. . . . . . . . . . + H
2
O
c) CH
3
OH + HBr
$
. . . . . . . . . . + H
2
O
d) RbOH + HBr
$
. . . . . . . . . . + H
2
O
Wska˝ te reakcje, dla których skrócona forma jonowa równania ma postaç:
H
+
+ OH

H
2
O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja do zadaƒ 14–15
Podczas badania wody stwierdzono obecnoÊç nast´pujàcych kationów: K
+
, Mg
2+
, Pb
2+
, Ag
+
, Cu
2+
,
NH
+
, Fe
3+
. Do tej wody dodano siarczek sodu.
Zadanie 14. (
2 pkt
)
Wypisz kationy, które utworzy∏y osady.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.operon.pl
$
[ Pobierz całość w formacie PDF ]