Przykladowy arkusz 1-ZP Historia, Matura

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Autorzy: Barbara Andrzejewska,
Ewa Chorà˝y
PRZYK¸ADOWY ARKUSZ
EGZAMINACYJNY Z HISTORII
Arkusz I
ARKUSZ I
Czas pracy 120 minut
Instrukcja dla zdajàcego
1. Prosz´ sprawdziç, czy arkusz egzaminacyjny zawiera
30 stron. Ewentualny brak nale˝y zg∏osiç
przewodniczàcemu zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
2. Prosz´ uwa˝nie czytaç wszystkie polecenia.
3. Odpowiedzi nale˝y zapisaç czytelnie w miejscu na to
przeznaczonym przy ka˝dym zadaniu.
4. Prosz´ pisaç tylko w kolorze niebieskim lub czarnym;
nie pisaç o∏ówkiem.
5. Nie wolno u˝ywaç korektora.
6. B∏´dne zapisy trzeba wyraênie przekreÊliç.
7. Wszelkie notatki nale˝y sporzàdzaç tylko w brudnopisie,
który nie b´dzie oceniany.
8. Obok ka˝dego zadania podana jest maksymalna liczba
punktów, którà mo˝na uzyskaç za poprawne rozwiàzanie.
˚yczymy powodzenia!
Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie
100 punktów
Arkusz przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON na wzór oryginalnego arkusza maturalnego.
2
Historia. Arkusz I
Zadanie 1
(1 pkt)
Odpowiedz, z jakim kr´giem kultury antycznej zwiàzany jest poni˝szy zabytek. PodkreÊl w∏aÊciwà
odpowiedê.
a) Egipt
b) Indie
c) Grecja
d) Chiny
Zadanie 2
(2 pkt)
Przyporzàdkuj wybitnym twórcom kultury antycznej paƒstwo, z którego pochodzili i rodzaj uprawia-
nej przez nich twórczoÊci. Do tabeli wpisz w∏aÊciwe oznaczenia literowe.
Filozofia
Literatura
Matematyka
Rzeêba
Grecja
Rzym
a) Horacy, b) Sokrates, c) Owidiusz, d) Homer, e) Fidiasz, f) Cyceron, g) Sofokles, h) Pitagoras,
i) Myron, j) Platon
Zadanie 3
(3 pkt)
Rozstrzygnij, czy podane informacje sà prawdziwe (P), czy fa∏szywe (F), stawiajàc we w∏aÊciwej ru-
bryce odpowiednià liter´.
a) Termy rzymskie by∏y miejscem wypoczynku, spotkaƒ towarzyskich i kulturalnych oraz
dysput filozoficznych.
b) Koloseum by∏o miejscem spotkaƒ i modlitwy, znajdowa∏y si´ tam wizerunki bóstw
greckich.
c) ¸uki triumfalne budowano na czeÊç cesarzy greckich.
Historia. Arkusz I
3
Zadanie 4
(2 pkt)
WÊród wymienionych wydarzeƒ wska˝ to, które chronologicznie by∏o pierwsze i to, które by∏o ostatnie.
W tabeli obok wydarzenia pierwszego umieÊç liter´ A, obok ostatniego – B.
koronacja cesarska Karola Wielkiego
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
kodeks Justyniana Wielkiego
powstanie Paƒstwa KoÊcielnego
przyj´cie chrztu przez Chlodwiga
Zadanie 5
(1 pkt)
SpoÊród trzech map wybierz map´ pokazujàcà podzia∏ paƒstwa Franków po Êmierci Karola Wielkie-
go i traktacie w Verdun i wpisz poni˝ej oznaczenie mapy.
A
B10°
15°10°
15°
100
0
100
200 km
Hamburg
100
0
100
200 km
Króles
two
Magdeburg
Magdeburg
A
nglii


50°
Kolonia
Praga
50°
50°
Kolonia
Praga
50°
Moguncja
Ratyzbona
Moguncja
Ratyzbona
Pary˝
Pary˝
15°
a
Orlean
a
Orlean
15°
Wenecja
Wenecja
45°
Lyon
Mediolan
45°
45°
Lyon
Mediolan
45°
Tuluza
Genua
Tuluza
Genua
a
sko


10°


10°
C10°
15°
100
0
100
200 km
Króle
stwo
Magdeburg
Anglii

Kolonia
Praga
50°
50°
Moguncja
Ratyzbona
Pary˝
Orlean
15°
a
Mediolan
Wenecja
45°
Lyon
45°
Genua
Tuluza


10°
Litera oznaczajàca map´: …………….
4
Historia. Arkusz I
Zadanie 6
(2 pkt)
Podane ludy wpisz we w∏aÊciwe miejsce w tabeli.
Frankowie, L´dzianie, Anglowie, Jutowie, Litwini, Sasi, Obodrzyci, Wieleci, Serbowie, Bawarowie
Ludy germaƒskie
Ludy s∏owiaƒskie
Zadanie 7
(2 pkt)
Poni˝sze rysunki przedstawiajà Êredniowiecznà budowl´. OkreÊl styl architektoniczny i wymieƒ
dwie cechy charakterystyczne tego stylu.
a) Styl architektoniczny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Cechy stylu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Historia. Arkusz I
5
Zadanie 8
(4 pkt)
Podaj nazwy wydarzeƒ historycznych z okresu wczesnopiastowskiego, do których odnoszà si´ frag-
menty opisów zamieszczonych w tabeli.
Fragment tekstu êród∏owego
Wydarzenie
a) [...] zosta∏ zabity podczas odprawiania mszy Êwi´tej. Ocaleli towarzysze
jego podró˝y misyjnej, brat Gaudenty iich wspólny wspó∏towarzysz, Bogu-
sza. Ci natychmiast udali si´ na dwór ksi´cia Boles∏awa, który wykupi∏ cia∏o
m´czennika i umieÊci∏ je w bazylice gnieênieƒskiej, zbudowanej jeszcze
za czasów ksi´cia Mieszka.
b) Gdy Otto ujrza∏ [...], zbli˝y∏ si´ doƒ boso ze s∏owami modlitwy na ustach.
[...] biskup Unger przyjà∏ go z wielkà czcià [...], gdzie cesarz zalany ∏zami
prosi∏ Êwi´tego m´czennika owstawiennictwo[...]. Nast´pnie utworzy∏ ar-
cybiskupstwo, zgodnie z prawem, [...]. Arcybiskupstwo to powierzy∏ bratu
wspomnianego m´czennika, Radzimowi i podporzàdkowa∏ mu z wyjàtkiem
biskupa poznaƒskiego Ungera nast´pujàcych biskupów: ko∏obrzeskiego
Reinberna, krakowskiego Poppona, i wroc∏awskiego Jana.
c) Itak po15 latach skoƒczy∏a si´ ta wojna, nie majàca sobie równej wd∏u-
goletnich stosunkach polsko-niemieckich. [...] Zawarty pokój nie odbiega∏
zapewne zbytnio od tego, jaki ustalono przed pi´ciu laty w Merseburgu:
Boles∏aw utrzyma∏ si´ w posiadaniu ¸u˝yc i Milska.
d) Wyprawa na RuÊ ruszy∏a zapewne po ˝niwach [...]. Polski kronikarz Gall
Anonim potrafi∏ po stu latach z wielu anegdotycznymi szczegó∏ami odtwo-
rzyç jej przebieg. Pokonany Jaros∏aw ratowa∏ si´ ucieczkà dodalekiego No-
wogrodu. [...] Najwi´kszym wydarzeniem tej wojny by∏o oderwanie od Ru-
si ziem l´dziaƒskich (z Czerwieniem i PrzemyÊlem na czele), które zosta∏y
przy∏àczone do Polski.
èród∏o: G. Labuda, Pierwsze paƒstwo polskie, [w:] Dzieje narodu i paƒstwa polskiego, Kraków 1989, s. 25, 26, 50, 51.
Zadanie 9
(5 pkt)
SpoÊród podanych poni˝ej wydarzeƒ wybierz i podkreÊl te, które majà zwiàzek z politykà polsko-nie-
mieckà trzech w∏adców: Boles∏awa Chrobrego, Boles∏awa Âmia∏ego i Boles∏awa Krzywoustego.
Obok wybranych wydarzeƒ wpisz przydomek w∏aÊciwego w∏adcy.
a) pokój w Budziszynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) obrona G∏ogowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) bitwa pod Cedynià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) zjazd gnieênieƒski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) utrata ¸u˝yc i Milska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) zjazd w Kwedlinburgu – sàd cesarski dotyczàcy Âlàska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) konflikt mi´dzy papie˝em Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ Pobierz całość w formacie PDF ]