Przykladowy arkusz PR Chemia, arkusze maturalne, arkusze z chemii

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRZYK¸ADOWY ARKUSZ
EGZAMINACYJNY
CHEMIA
POZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 150 minut
Instrukcja dla zdajàcego
1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron
(zadania 1–26). Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàce-
mu zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
2. Rozwiàzania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to prze-
znaczonym przy ka˝dym zadaniu.
3. W rozwiàzaniach zadaƒ rachunkowych przedstaw tok ro-
zumowania prowadzàcy do ostatecznego wyniku oraz
pami´taj o jednostkach.
4. Pisz czytelnie; u˝ywaj d∏ugopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
5. Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy wyraênie prze-
kreÊl.
Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie
60 punktów
.
6.
Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.
7.
Podczas egzaminu mo˝na korzystaç z karty wybranych
wzorów i sta∏ych fizycznych, linijki oraz kalkulatora.
˚yczymy powodzenia
Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
na wzór oryginalnego arkusza maturalnego
2
Chemia. Poziom rozszerzony
Informacja do zadaƒ 1. i 2.
Reakcja chemiczna zachodzi wed∏ug podanego równania.
ClO

+ H
2
O
2
D
O
2
+ Cl

+ H
2
O
Standardowe potencja∏y utleniania i redukcji wynoszà odpowiednio:
E
222
=+
068
,
V
E
=+
094
,
V
,
ClO /Cl
_
_
O/HO
Zadanie 1. (
2 pkt
)
Porównujàc standardowe potencja∏y utleniania i redukcji uk∏adów redox, okreÊl, w którym kie-
runku proces zachodzi samorzutnie.
Podaj krótkie uzasadnienie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 2. (
2 pkt
)
Napisz po∏ówkowe równania reakcji utleniania i redukcji dla procesu opisanego powy˝szym
równaniem.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 3. (
2 pkt
)
Kauczuk naturalny jest polimerem 2-metylo-1,3-butadienu.
Narysuj wzór strukturalny tego zwiàzku i zapisz równanie reakcji polimeryzacji prowadzàcej
do otrzymania kauczuku.
3
Chemia. Poziom rozszerzony
Informacja do zadaƒ 4., 5. i 6.
Wiele zwiàzków organicznych wykazuje czynnoÊç optycznà. Na przyk∏ad kwas 2-chloro-2-fenylo-
propanowy nale˝y do zwiàzków optycznie czynnych.
Zadanie 4. (
1 pkt
)
Narysuj wzór pó∏strukturalny tego kwasu.
Zadanie 5. (
2 pkt
)
Wymieƒ dwa elementy budowy czàsteczki, które decydujà o czynnoÊci optycznej zwiàzku orga-
nicznego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 6. (
2 pkt
)
Napisz wzór pó∏strukturalny oraz podaj nazw´ jednego izomeru kwasu wymienionego w infor-
macji wst´pnej, który tak˝e wykazuje czynnoÊç optycznà.
Wzór pó∏strukturalny izomeru
Nazwa systematyczna izomeru
Informacja do zadaƒ 7. i 8.
W metodzie Kuczerowa otrzymywania aldehydu octowego z acetylenu, acetylen (etin) poddaje si´
katalitycznemu uwodnieniu. Przebiegajàca reakcja jest procesem utleniania i redukcji.
Zadanie 7. (
1 pkt
)
Napisz, stosujàc wzory pó∏strukturalne zwiàzków organicznych, równanie reakcji otrzymywa-
nia etanalu metodà opisanà w informacji.
4
 Chemia. Poziom rozszerzony
Zadanie 8. (
3 pkt
)
Zapisujàc odpowiednie po∏ówkowe równania reakcji utleniania i redukcji, udowodnij, ˝e proces
ten zachodzi z wymianà elektronów.
Zadanie 9. (
2 pkt
)
Uk∏ad opisany poni˝szym równaniem znajduje si´ w stanie równowagi.
kJ
C
2
H
5
OH
(c)
E
C
2
H
4(g)
+ H
2
O
(g)
Δ
H
=
46
mol
Wypisz dwa czynniki zewn´trzne, które spowodujà wzrost liczby moli etenu w uk∏adzie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja do zadaƒ 10., 11. i 12.
Do zlewek zawierajàcych równe iloÊci wody destylowanej dodano po 0,1 mola substancji.
CaH
2
CrO
3
SiO
2
1
2
3
H
2
O
Zadanie 10. (
1 pkt
)
Wypisz numery probówek, w których zajdà reakcje.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]