PRZYKŁADY ANALIZY STANU BHP 1, Bhp, Bhp stolarz ,pracownik biurowy, konflikty w pracy i inne prace

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
OPINIE
Rozdział 6/2.
6/2. Przyk³ad analizy stanu BHP w zak³adzie
remontuj¹cym samochody dostawcze
6/2. Przyk³ad analizy stanu bhp w zak³adzie pracy
Spis treœci
1. Opis zak³adu ............................... 1
1.1. Budynki, pomieszczenia i teren zak³adu ...... 1
1.2. Wyposa¿enie techniczne ................. 2
1.3. Opis procesu technologicznego ............ 2
1.4. Zatrudnienie ........................... 2
2. Raport z analizy stanu bhp .................... 3
2.1. Wypadki przy pracy ..................... 3
2.2. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe ......... 3
2.3. Wyniki kontroli organów zewnêtrznych...... 4
2.4. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez
s³u¿bê bhp (pracownika wykonuj¹cego
zadania s³u¿by bhp)...................... 4
2.5. Pozosta³e zagadnienia dotycz¹ce analizy stanu
bhp wraz z uwagami pracowników ......... 4
3. Wnioski z analizy stanu bhp ................... 7
3.1. Dzia³ania pracodawcy .................... 7
3.2. Polecenie s³u¿bowe ..................... 8
3.3. Plan poprawy warunków bhp.............. 10
1. Opis zak³adu
Analiza stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy zosta³a wykonana
w zak³adzie wyko-
nuj¹cym naprawy i remonty uk³adów napêdowych w samochodach dostawczych
.
W³aœcicielem zak³adu i zarazem pracodawc¹ jest osoba fizyczna.
W³aœciciel firmy zatrudnia kierownika odpowiedzialnego, miêdzy innymi za bez-
pieczeñstwo i higienê pracy w warsztacie (hali remontowej).
1.1. Budynki, pomieszczenia i teren zak³adu
Hala remontowa
z wydzielonymi pomieszczeniami:
magazynem,
oddzielnym magazynkiem na oleje i smary.
Przy hali remontowej
zlokalizowane s¹:
zaplecze socjalne z szatni¹, jadalni¹, umywalni¹ z prysznicem i sanitariaty.
Przed hal¹
znajduje siê plac manewrowy.
W hali
remontowej znajduj¹ siê:
2 stanowiska bez kana³ów oraz
2 stanowiska remontu uk³adów napêdowych.
kwiecień2005
1
Rozdzia³ 6/2.
Les³aw Zieliñski
6. Analiza stanu bhp
kwiecieñ 2005
myjni,
pomieszczenia biurowe,
3 stanowiska z kana³ami remontowymi,
OPINIE
6. Analiza stanu bhp
Rozdział 6/2.
Ogrzewanie centralne, oœwietlenie naturalne i sztuczne, wentylacja naturalna i od-
ci¹gi wentylacyjne ze stanowisk napraw.
1.2. Wyposa¿enie techniczne
W sk³ad wyposa¿enia zak³adu pracy wchodz¹:
przejezdny wci¹gnik z napêdem mechanicznym,
narzêdzia rêczne z napêdem i bez napêdu,
myjka stacjonarna do mycia podzespo³ów w nafcie,
wiertarka sto³owa,
szlifierka sto³owa,
przejezdne stanowisko ³adowania akumulatorów,
stanowisko komputerowe z monitorem ekranowym w biurze.
1.3. Opis procesu technologicznego
Samochód wje¿d¿a do pomieszczenia myjni, gdzie zostaje umyty uk³ad napêdowy
przy pomocy myjki przewoŸnej. Nastêpnie w hali remontów dokonywane jest
sprawdzenie stanu technicznego uk³adu i w zale¿noœci od stwierdzonych (lub
wskazanych przez klienta) nieprawid³owoœci, uk³ad napêdowy jest naprawiany na
pojeŸdzie – nad kana³em remontowym, lub wyjmowany z pojazdu przy pomocy
wci¹gnika i ustawiany na stanowisku napraw. Tu nastêpuje demonta¿ podze-
spo³ów, wymiana uszkodzonych elementów i próby funkcjonalne. Po naprawie
uk³ad napêdowy jest wmontowywany do pojazdu, wykonywane s¹ próby i pojazd
wyje¿d¿a na plac.
1.4. Zatrudnienie
19 pracowników na stanowiskach robotniczych,
kierownika,
2 mistrzów zmianowych,
pracownika administracyjno-finansowego.
Pracownikowi administracyjno-finansowemu pracodawca powierzy³ wykonywa-
nie zadañ s³u¿by bhp.
Praca w zak³adzie odbywa siê w systemie 2 zmianowym.
2
kwiecień2005
myjka przewoŸna z podgrzewan¹ wod¹,
Zak³ad zatrudnia:
6/2. Przykład analizy stanu bhp w zakładzie pracy
OPINIE
Rozdział 6/2.
2. Raport z analizy stanu bhp
2.1. Wypadki przy pracy
Rok
Wypadki
IloϾ
dni
choro-
bowego
Zatrud-
nienie
WskaŸniki
œmiertelne ciê¿kie pozo-
sta³e
(lekkie)
Razem
czêstotli-
woœci
ciê¿koœci
1999
0
0
1
1
15
10
100,00
15
2000
0
0
1
1
20
15
66,67
20
2001
0
0
1
1
10
15
66,67
10
2002
0
0
1
0

20
0
2003
0
0
0
1
25
20
50
25
2004
0
0
0
0

23
0
W latach 2002 i 2004 wypadków nie odnotowano.
W ostatnich 4 latach (od roku 2001) zarejestrowano 2 wypadki lekkie.
Przyczyn¹ wypadku zaistnia³ego w 2001 r.
by³o zeœlizgniêcie siê klucza p³askiego
z odkrêcanej œruby umieszczonej w trudno dostêpnym miejscu silnika zamontowa-
nego na pojeŸdzie. Pracownik dozna³ urazu d³oni, czynnoœæ wykonywa³ w rêkawi-
cach roboczych.
Przyczyn¹ wypadku zaistnia³ego w 2003 r.
by³o powstanie odprysku metalu pod-
czas zbijania, przy pomocy m³otka, zardzewia³ej opaski rury wydechowej. Czyn-
noœæ wykonywana by³a z kana³u remontowego przez 2 pracowników. Odprysk
spowodowa³ uraz oka pracownika przytrzymuj¹cego rurê. ¯aden z pracowników
nie u¿ywa³ okularów ochronnych. Instrukcja demonta¿u uk³adu napêdowego z po-
jazdu nie przewidywa³a u¿ywania okularów ochronnych.
Zalecenia powypadkowe:
wprowadziæ obowi¹zek u¿ywania okularów ochronnych do prac, przy których
mog¹ wyst¹piæ odpryski metalu – wprowadzono odpowiedni zapis w instruk-
cji demonta¿u uk³adu napêdowego pojazdu.
Wypadki zbiorowe –
nie zaistnia³y.
Choroby zawodowe –
nie stwierdzono w ostatnich 5 latach zachorowañ ani podej-
rzeñ o chorobê zawodow¹.
Awarie –
nie wyst¹pi³y.
2.2. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe
Rejestr zdarzeñ potencjalnie wypadkowych prowadzony jest dopiero od pocz¹tku
2004 r. Zarejestrowano jedn¹ sytuacjê maj¹c¹ cechy zdarzenia potencjalnie wypad-
kowego. W czerwcu ubieg³ego roku pracownik, id¹cy wzd³u¿ kana³u remontowe-
go, potkn¹³ siê na zag³êbieniu w uszkodzonej posadzce. Stoj¹cy obok kolega przy-
trzyma³ go, zapobiegaj¹c wpadniêciu montera do kana³u.
kwiecień2005
3
wyposa¿yæ monterów w klucze specjalne do odkrêcania œrub w trudnodostêp
-
nych miejscach – wykonano,
OPINIE
6. Analiza stanu bhp
Rozdział 6/2.
Zalecenia po zdarzeniach potencjalnie wypadkowych:
Nie wprowadzono dzia³añ.
2.3. Wyniki kontroli organów zewnêtrznych
W ci¹gu ostatniego roku przeprowadzona zosta³a jedna kontrola, w wyniku której
inspektor pracy nakaza³:
Dokonaæ oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wyposa¿onym w monitor ekranowy i za-
poznaæ obs³uguj¹cych z wynikami oceny.
Nakaz zosta³ wykonany.
2.4. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez s³u¿bê bhp
(pracownika wykonuj¹cego zadania s³u¿by bhp)
Podczas kontroli s³u¿by bhp stwierdzono:
miejscowe ubytki posadzki mog¹ce powodowaæ potkniêcie i upadek praco-
wnika (protokó³ specjalisty ds. bhp z kwietnia 2004 r. – zalecenie zrealizowane
czêœciowo),
uszkodzone zabezpieczenie (zamkniêcie) wy³¹cznika g³ównego wci¹gnika, po-
woduj¹ce, ¿e uruchomienie wci¹gnika mo¿liwe jest przez osoby nieuprawnio-
ne do jego obs³ugi (protokó³ specjalisty ds. bhp z paŸdziernika 2004 r. – zalece-
nie nie zrealizowane).
2.5. Pozosta³e zagadnienia dotycz¹ce analizy stanu bhp wraz
z uwagami pracowników
Wydaje siê, ¿e najlepiej przedstawiæ te zagadnienia w tabeli.
Lp.
Temat
Ocena
Stwierdzone
nieprawid³o-
woœci
Propozycje
dzia³añ
naprawczych
+/

1
2
3
4
5
1. Wyniki badañ œrodowiska
pracy:
• zapylenia,
• ha³asu,
Nie wystêpuje.

Brak pomiarów.
Przeprowadziæ
pomiary.
• drgañ (wibracji),
• substancji niebezpiecz-
nych,
• substancji szkodliwych,
• promieniowania joniza-
cyjnego, elektromagne-
tycznego,
• oœwietlenia,
Nie wystêpuj¹
Nie wystêpuj¹.
Nie wystêpuj¹.
Nie wystêpuje.

Brak pomiarów
na stanowisku
myjni.
Przeprowadziæ
pomiary.
• inne.

4
kwiecień2005
6/2. Przykład analizy stanu bhp w zakładzie pracy
OPINIE
Rozdział 6/2.
1
2
3
4
5
2. Szkolenia bhp pracowni-
ków:
• wstêpne,
• okresowe,
• specjalistyczne.
W zakresie:
• tematyki,
• czêstotliwoœci,
• skutecznoœci.
Szkolenie wstêp-
ne nie obejmuje
zagadnienia ryzy-
ka zawodowego.
Uzupe³niæ tema-
tykê.

+
+
+
+
+
3. Instrukta¿ stanowiskowy.
Brak instrukta¿y
przed rozpoczy-
naniem prac
zwi¹zanych ze
znacznymi za-
gro¿eniami.
Przypomnieæ
wszystkim oso-
bom nadzoru
zasady przepro-
wadzania i re-
jestrowania
instrukta¿y.

4. Badania lekarskie.
+


5. Stosowania siê do zaleceñ
lekarza przy wykonywa-
niu konkretnej
pracy.

Nie wszyscy pra-
cownicy stosuj¹
siê do zaleceñ le-
karza (nie u¿ywa-
j¹, a nadzór nie
wie, ¿e musz¹
u¿ywaæ szkie³ ko-
rekcyjnych).

6. Kwalifikacje pracowników
do wykonywania powie-
rzonej im pracy.


+
7. Œrodki ochrony zbiorowej
w zakresie ich stosowa-
nia, skutecznoœci i stanu
technicznego.

Odprowadzenia
spalin z silników
pojazdów na hali
u¿ywane spora-
dycznie.
Przeanalizowaæ
przyczyny,
podj¹æ niezbêdne
dzia³ania, egze-
kwowaæ stosowa-
nie.
8. Œrodki ochrony indywi-
dualnej.

Pracownicy nie
stosuj¹ dostêp-
nych okularów
ochronnych ze
wzglêdu na ich
zaparowywanie.
Wprowadziæ
inny typu okula-
rów.
9. Odzie¿ robocza
i ochronna.

Ubrania spawa-
czy s¹ ma³o od-
porne na iskry.
Skróciæ okres
u¿ytkowania.
Przeanalizowaæ
wprowadzenie
ubrañ spe³nia-
j¹cych wymagania
PN-EN 470-1:1999/
/A1:2002.
kwiecień2005
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]