Przyłączenie Podmiotów do sieci Elektroenergetycznej, Elektryka(2)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
UrzĢd Regulacji Energetyki
Strona 1 z 10
URZġD REGULACJI ENERGETYKI
Prawo
[Strona gþwna]
ROZPORZġDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 25 wrzeĻnia 2000 r.
w sprawie szczegþowych warunkw przyþĢczenia podmiotw do sieci
elektroenergetycznych,obrotu energia elektrycznĢ,Ļwiadczenia usþug przesyþowych,ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardw jakoĻciowych obsþugi odbiorcw.
(Dz.U. Nr 85, poz. 957)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr
54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48,
poz. 555) zarzĢdza siħ, co nastħpuje:
Rozdziaþ 1
Przepisy oglne
£ 1. RozporzĢdzenie okreĻla szczegþowe warunki:
1) przyþĢczenia podmiotw do sieci elektroenergetycznych,
2) obrotu energiĢ elektrycznĢ,
3) Ļwiadczenia usþug przesyþowych,
4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci elektroenergetycznych,
5) standardw jakoĻciowych obsþugi odbiorcw energii elektrycznej.
£ 2. Ilekroę w rozporzĢdzeniu jest mowa o:
1) ustawie - naleŇy przez to rozumieę ustawħ z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
2) operatorze - naleŇy przez to rozumieę operatora systemu przesyþowego lub operatora systemu
rozdzielczego,
3) operatorze systemu przesyþowego - naleŇy przez to rozumieę przedsiħbiorstwo energetyczne
posiadajĢce koncesjħ na przesyþanie i dystrybucjħ energii elektrycznej na obszarze caþego kraju, za
pomocĢ sieci przesyþowej,
4) operatorze systemu rozdzielczego naleŇy przez to rozumieę przedsiħbiorstwo energetyczne
posiadajĢce koncesjħ na przesyþanie i dystrybucjħ energii elektrycznej na okreĻlonym w koncesji
obszarze kraju, za pomocĢ sieci rozdzielczej,
5) sieci przesyþowej - naleŇy przez to rozumieę sieę sþuŇĢcĢ do przesyþania i dystrybucji energii
elektrycznej, o napiħciu znamionowym wyŇszym niŇ 110 kV,
6) sieci rozdzielczej - naleŇy przez to rozumieę sieę sþuŇĢcĢ do przesyþania i dystrybucji energii
elektrycznej, o napiħciu znamionowym nie wyŇszym niŇ 110 kV,
7) systemie elektroenergetycznym - naleŇy przez to rozumieę sieci wraz z przyþĢczonymi do nich
instalacjami do wytwarzania lub pobierania energii elektrycznej, wspþpracujĢce na zasadach
okreĻlonych w odrħbnych przepisach, zdolne do trwaþego utrzymywania okreĻlonych parametrw
niezawodnoĻciowych i jakoĻciowych dostaw energii elektrycznej oraz speþniania warunkw
obowiĢzujĢcych we wspþpracy z innymi poþĢczonymi systemami,
8) mocy przyþĢczeniowej - naleŇy przez to rozumieę moc czynnĢ planowanĢ do pobierania lub
wprowadzania do sieci, okreĻlonĢ w umowie o przyþĢczenie jako wartoĻę maksymalnĢ ze Ļrednich
wartoĻci tej mocy w okresie 15 minut, sþuŇĢcĢ do zaprojektowania przyþĢcza,
9) mocy umownej - naleŇy przez to rozumieę moc czynnĢ pobieranĢ lub wprowadzanĢ do sieci,
okreĻlonĢ w umowie o Ļwiadczenie usþug przesyþowych lub umowie sprzedaŇy energii, jako wartoĻę
maksymalnĢ ze Ļrednich wartoĻci tej mocy w okresie 15 minut lub w przypadku, gdy urzĢdzenia
pomiarowe na to pozwalajĢ - w okresie 1 godziny,
10) miejscu dostarczania - naleŇy przez to rozumieę punkt w sieci, do ktrego przedsiħbiorstwo
energetyczne zobowiĢzane jest dostarczaę energiħ elektrycznĢ, okreĻlony w umowie o przyþĢczenie, w
umowie o Ļwiadczenie usþug przesyþowych albo w umowie sprzedaŇy energii elektrycznej,
11) przyþĢczu - naleŇy przez to rozumieę odcinek sieci sþuŇĢcy do poþĢczenia instalacji lub sieci jednego
podmiotu z sieciĢ,
04-11-25
UrzĢd Regulacji Energetyki
Strona 2 z 10
12) ofercie bilansujĢcej - naleŇy przez to rozumieę ofertħ produkcyjno-cenowĢ, zwiħkszenia czħĻci
przyrostowej lub zmniejszenia czħĻci redukcyjnej - produkcji lub poboru energii, dla zbioru miejsc
dostarczania, dla ktrych sporzĢdza siħ grafiki obciĢŇeı, skþadanĢ operatorowi systemu przesyþowego,
zawierajĢcĢ dane handlowe i techniczne,
13) usþugach systemowych - naleŇy przez to rozumieę usþugi, Ļwiadczone przedsiħbiorstwom
zajmujĢcym siħ przesyþaniem i dystrybucjĢ energii elektrycznej przez inne podmioty, niezbħdne do
prawidþowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zapewniajĢce zachowanie okreĻlonych
parametrw niezawodnoĻciowych i jakoĻciowych dostaw energii elektrycznej,
14) rezerwie mocy - naleŇy przez to rozumieę zdolnoĻę jednostek wytwrczych do podjħcia
wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do sieci, nie wykorzystywanĢ w danym okresie,
15) ukþadzie pomiarowo-rozliczeniowym - naleŇy przez to rozumieę liczniki i inne urzĢdzenia
pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a takŇe ukþady poþĢczeı miħdzy nimi, sþuŇĢce bezpoĻrednio
lub poĻrednio do pomiarw i rozliczeı,
16) jednostce wytwrczej - naleŇy przez to rozumieę wyodrħbniony zespþ urzĢdzeı naleŇĢcych do
przedsiħbiorstwa energetycznego, sþuŇĢcy do wytwarzania energii elektrycznej i opisany poprzez dane
techniczne i handlowe,
17) grafiku obciĢŇeı - naleŇy przez to rozumieę zbir danych okreĻlajĢcych wielkoĻci poboru lub
wprowadzenia energii elektrycznej dla zbioru miejsc dostarczania, dla ktrych sporzĢdza siħ ten zbir
danych, w poszczeglnych godzinach,
18) rynku bilansujĢcym - naleŇy przez to rozumieę czħĻę rynku konkurencyjnego, o ktrym mowa w
art. 49 ustawy, na ktrym dokonywane sĢ przez operatora systemu przesyþowego rozliczenia usþug,
zapewniajĢce staþe rwnowaŇenie bilansu energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym, ciĢgþoĻę, niezawodnoĻę i jakoĻę dostaw energii elektrycznej, realizowane na
podstawie zgþoszonych umw sprzedaŇy energii elektrycznej i ofert bilansujĢcych na kaŇdĢ godzinħ
doby.
Rozdziaþ 2
PrzyþĢczenie podmiotw do sieci elektroenergetycznej
£ 3. PrzyþĢczenie podmiotw do sieci elektroenergetycznej, zwanej dalej "sieciĢ", nastħpuje na
podstawie umowy o przyþĢczenie i po speþnieniu warunkw przyþĢczenia, okreĻlonych przez
przedsiħbiorstwo energetyczne zajmujĢce siħ przesyþaniem i dystrybucjĢ energii elektrycznej, zwanych
dalej "warunkami przyþĢczenia".
£ 4. 1. Podmioty przyþĢczane do sieci dzieli siħ na nastħpujĢce grupy przyþĢczeniowe:
1) grupa I - podmioty przyþĢczane bezpoĻrednio do sieci przesyþowej,
2) grupa II - podmioty przyþĢczane bezpoĻrednio do sieci rozdzielczej, o napiħciu znamionowym 110
kV, oraz podmioty przyþĢczane do sieci rozdzielczej, ktre wymagajĢ dostaw energii elektrycznej o
parametrach innych niŇ standardowe, albo podmioty posiadajĢce jednostki wytwrcze wspþpracujĢce
z sieciĢ,
3) grupa III - podmioty przyþĢczane bezpoĻrednio do sieci rozdzielczej, o napiħciu znamionowym
wyŇszym niŇ 1 kV, lecz niŇszym niŇ 110 kV,
4) grupa IV - podmioty przyþĢczane bezpoĻrednio do sieci rozdzielczej, o napiħciu znamionowym nie
wyŇszym niŇ 1 kV oraz mocy przyþĢczeniowej wiħkszej od 40 kW lub prĢdzie znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prĢdowym wiħkszym od 63 A,
5) grupa V - podmioty przyþĢczane bezpoĻrednio do sieci rozdzielczej, o napiħciu znamionowym nie
wyŇszym niŇ 1 kV oraz mocy przyþĢczeniowej nie wiħkszej niŇ 40 kW i prĢdzie znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego nie wiħkszym niŇ 63 A,
6) grupa VI - podmioty przyþĢczane do sieci poprzez tymczasowe przyþĢcze, ktre bħdzie zgodnie z
umowĢ zastĢpione przyþĢczem docelowym, lub podmioty przyþĢczone do sieci na czas okreĻlony, lecz
nie dþuŇszy niŇ 1 rok.
2. Napiħcie znamionowe, o ktrym mowa w ust. 1, okreĻlane jest w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
£ 5. 1. Podmiot ubiegajĢcy siħ o przyþĢczenie do sieci, ktry posiada tytuþ prawny do
korzystania z obiektu przyþĢczanego do tej sieci, moŇe zþoŇyę wniosek o okreĻlenie warunkw
przyþĢczenia.
2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, podmiot ubiegajĢcy siħ o przyþĢczenie do sieci skþada w
przedsiħbiorstwie energetycznym zajmujĢcym siħ przesyþaniem i dystrybucjĢ energii elektrycznej, do
ktrego sieci ubiega siħ o przyþĢczenie.
3. Wzr wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, ustala przedsiħbiorstwo energetyczne zajmujĢce siħ
przesyþaniem i dystrybucjĢ energii elektrycznej.
£ 6. 1. Wniosek o okreĻlenie warunkw przyþĢczenia powinien zawieraę:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okreĻlenie mocy przyþĢczeniowej dla kaŇdego miejsca dostarczania,
3) przewidywane roczne zuŇycie energii elektrycznej,
4) przewidywany termin dostawy lub poboru energii elektrycznej.
2. Wniosek o okreĻlenie warunkw przyþĢczenia moŇe zawieraę oprcz informacji, o ktrych
mowa w ust. 1, dodatkowo:
1) charakterystykħ ruchowĢ i eksploatacyjnĢ przyþĢczanych instalacji lub sieci,
2) wymagania dotyczĢce odmiennych od standardw jakoĻciowych parametrw energii elektrycznej lub
parametrw jej dostarczania, w tym:
a) niezawodnoĻci lub ciĢgþoĻci zasilania,
b) dopuszczalnej zawartoĻci wyŇszych harmonicznych,
04-11-25
UrzĢd Regulacji Energetyki
Strona 3 z 10
c) dopuszczalnej asymetrii napiħę,
d) dopuszczalnych odchyleı i wahaı napiħcia,
3) okreĻlenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeıstwa ludzi i mienia, w
przypadku wprowadzenia ograniczeı w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
4) okreĻlenie wymagaı technicznych dla ukþadw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.
3. Wniosek o okreĻlenie warunkw przyþĢczenia dla przedsiħbiorstw zajmujĢcych siħ
wytwarzaniem energii elektrycznej powinien zawieraę oprcz informacji, o ktrych mowa w ust. 1 i 2,
dodatkowo:
1) okreĻlenie wielkoĻci:
a) planowanej rocznej produkcji energii elektrycznej i iloĻci tej energii dostarczanej do sieci,
b) mocy dyspozycyjnej, osiĢgalnej i zainstalowanej jednostek wytwrczych,
c) zakresu dopuszczalnych zmian obciĢŇeı jednostek wytwrczych i poszczeglnych elektrowni,
d) wskaŅnika emisji na 1 MWh produkcji energii elektrycznej w zakresie pyþu, SO2, NOx, CO2,
2) planowane zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb wþasnych.
4. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, naleŇy zaþĢczyę:
1) dokument potwierdzajĢcy tytuþ prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w ktrym bħdĢ
uŇywane urzĢdzenia lub instalacje elektryczne, lub oĻwiadczenie o zþoŇeniu takiego dokumentu przed
podpisaniem umowy o przyþĢczenie,
2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreĻlajĢcy usytuowanie przyþĢczanego obiektu wzglħdem
istniejĢcej sieci oraz sĢsiednich obiektw,
3) ekspertyzħ wpþywu przyþĢczanych instalacji lub sieci na krajowy system elektroenergetyczny, gdy
wniosek skþadajĢ podmioty zaliczane do I i II grupy przyþĢczeniowej.
£ 7. 1. Warunki przyþĢczenia, w zaleŇnoĻci od danych zgþoszonych we wniosku, o ktrym mowa
w £ 6, powinny okreĻlaę w szczeglnoĻci:
1) miejsce przyþĢczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktrym przyþĢcze þĢczy siħ z sieciĢ,
2) miejsce dostarczania energii elektrycznej,
3) moc przyþĢczeniowĢ,
4) rodzaj poþĢczenia z sieciĢ instalacji lub innych sieci okreĻlonych we wniosku,
5) zakres niezbħdnych zmian w sieci zwiĢzanych z przyþĢczeniem,
6) obowiĢzujĢcy zakres wymagaı wynikajĢcy z instrukcji, o ktrej mowa w £ 29,
7) miejsce zainstalowania ukþadu pomiarowo-rozliczeniowego,
8) wymagania dotyczĢce ukþadu pomiarowo-rozliczeniowego,
9) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gþwnego, dane znamionowe oraz inne niezbħdne wymagania
w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej,
10) wartoĻci:
a) prĢdw zwarę wielofazowych i czasw ich wyþĢczania,
b) prĢdu zwarcia doziemnego,
11) wymagany stopieı skompensowania mocy biernej,
12) wymagania w zakresie:
a) dostosowania przyþĢczanych instalacji lub sieci do systemw sterowania dyspozytorskiego,
b) zabezpieczenia sieci przed zakþceniami elektrycznymi, powodowanymi przez instalacje lub
sieci wnioskodawcy,
c) wyposaŇenia instalacji lub sieci niezbħdnego do wspþpracy z sieciĢ, do ktrej instalacje lub
sieci sĢ przyþĢczane,
13) moŇliwoĻci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych,
14) dane i informacje dotyczĢce sieci, niezbħdne w celu doboru systemu ochrony od poraŇeı w
instalacji lub sieci przyþĢczanego podmiotu,
15) projektowany koszt wykonania przyþĢcza.
2. Warunki przyþĢczenia dla poþĢczeı sieci okreĻla umowa o przyþĢczenie.
3. Warunki, o ktrych mowa w ust. 2, w przypadku przyþĢczenia do sieci, w ktrej przepþyw
energii elektrycznej w poszczeglnych gaþħziach nie zaleŇy wyþĢcznie od operatora systemu
rozdzielczego, zwanej dalej "sieciĢ wielooczkowĢ zamkniħtĢ", wymagajĢ uzgodnienia z operatorem
systemu przesyþowego.
4. Warunki przyþĢczenia, o ktrych mowa w ust. 1, sĢ przekazywane wnioskodawcy wraz z
projektem umowy o przyþĢczenie.
5. Warunki przyþĢczenia sĢ waŇne 2 lata od dnia ich okreĻlenia.
£ 8. Przedsiħbiorstwo energetyczne zajmujĢce siħ przesyþaniem i dystrybucjĢ energii
elektrycznej okreĻla warunki przyþĢczenia w terminie:
1) 14 dni od dnia zþoŇenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcħ zaliczonego do IV, V lub VI grupy
przyþĢczeniowej,
2) 30 dni od dnia zþoŇenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcħ zaliczonego do III grupy
przyþĢczeniowej,
3) 3 miesiħcy od dnia zþoŇenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcħ zaliczonego do I lub II grupy
przyþĢczeniowej.
£ 9. Umowa o przyþĢczenie, o ktrej mowa w £ 3, powinna okreĻlaę w szczeglnoĻci:
1) strony zawierajĢce umowħ,
2) przedmiot umowy wynikajĢcy z warunkw przyþĢczenia,
3) termin realizacji przyþĢczenia,
4) wysokoĻę opþaty za przyþĢczenie oraz sposb jej regulowania,
5) zakres i sposb wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunkw przyþĢczenia oraz tryb
przyþĢczania do sieci,
6) sposb koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagaı
okreĻlonych w warunkach przyþĢczenia,
7) terminy przeprowadzania prb i odbiorw czħĻciowych oraz prb koıcowych i ostatecznego odbioru
04-11-25
UrzĢd Regulacji Energetyki
Strona 4 z 10
przyþĢcza i przyþĢczanych instalacji,
8) miejsce rozgraniczenia wþasnoĻci sieci i instalacji miħdzy przedsiħbiorstwem sieciowym a
przyþĢczanym podmiotem,
9) planowane iloĻci energii elektrycznej pobieranej oraz przewidywany termin zawarcia umowy
sprzedaŇy energii elektrycznej lub umowy o Ļwiadczenie usþug przesyþowych, zwanej dalej "umowĢ
przesyþowĢ",
10) warunki udostħpniania, przez przyþĢczany podmiot, nieruchomoĻci w celu budowy lub rozbudowy
sieci niezbħdnej do realizacji przyþĢczenia,
11) termin waŇnoĻci umowy oraz postanowienia dotyczĢce zmiany warunkw umowy i jej
wypowiedzenia,
12) odpowiedzialnoĻę stron za niedotrzymanie warunkw umowy, w tym za opŅnienie terminu
realizacji prac.
£ 10. 1. Umowa o przyþĢczenie stanowi podstawħ do rozpoczħcia realizacji prac projektowych i
budowlano-montaŇowych, na zasadach okreĻlonych w tej umowie.
2. OkreĻlone w umowie o przyþĢczenie prby i odbiory czħĻciowe oraz prby koıcowe i
ostateczny odbir przyþĢcza i przyþĢczonych instalacji lub sieci sĢ przeprowadzane przy udziale
upowaŇnionych przedstawicieli stron, ktre zawarþy tħ umowħ.
3. Wyniki prb i odbiorw, o ktrych mowa w ust. 2, sĢ potwierdzane przez strony w
protokoþach przeprowadzenia tych prb i odbiorcw. Wzory protokoþw ustala przedsiħbiorstwo
energetyczne zajmujĢce siħ przesyþaniem i dystrybucjĢ energii elektrycznej.
£ 11. 1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla przedsiħbiorstw zajmujĢcych siħ
wytwarzaniem energii elektrycznej oraz podmiotw zaliczanych do grup przyþĢczeniowych I-III i VI
okreĻla umowa o przyþĢczenie, umowa sprzedaŇy energii lub umowa przesyþowa.
2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej dla podmiotw zaliczanych do grup
przyþĢczeniowych IV i V, zaleŇnie od rodzaju przyþĢcza, sĢ:
1) przy zasilaniu z elektroenergetycznej linii napowietrznej przyþĢczem wykonanym pojedynczymi
przewodami fazowymi - zaciski prĢdowe przewodw przy izolatorach stojaka dachowego lub
konstrukcji wsporczej w Ļcianie budynku, na wyjĻciu w kierunku instalacji odbiorcy,
2) przy zasilaniu kablem ziemnym lub przyþĢczem kablowym z linii napowietrznej - zaciski prĢdowe na
wyjĻciu przewodw od zabezpieczenia w zþĢczu, w kierunku instalacji odbiorcy,
3) przy zasilaniu przyþĢczem napowietrznym, wykonanym wieloŇyþowym przewodem izolowanym -
zaciski prĢdowe, o ktrych mowa w pkt 1, lub zaciski prĢdowe na wyjĻciu przewodw od
zabezpieczenia w zþĢczu w kierunku instalacji odbiorcy, w zaleŇnoĻci od przyjħtego rozwiĢzania
technicznego,
4) w budynkach wielolokalowych - zaciski prĢdowe na wyjĻciu od zabezpieczeı gþwnych w zþĢczu, w
kierunku instalacji odbiorcw.
Rozdziaþ 3
Obrt energiĢ elektrycznĢ
£ 12. Przedsiħbiorstwo energetyczne prowadzi obrt energiĢ elektrycznĢ na warunkach
okreĻlonych w koncesji, umowach sprzedaŇy energii elektrycznej, z uwzglħdnieniem instrukcji, o ktrej
mowa w £ 29.
£ 13. Umowa sprzedaŇy energii elektrycznej zawierana przez przedsiħbiorstwo energetyczne
zajmujĢce siħ przesyþaniem i dystrybucjĢ energii elektrycznej z odbiorcĢ, ktry nie nabyþ prawa do
korzystania z usþug przesyþowych lub prawo to nabyþ, ale z niego nie korzysta, powinna okreĻlaę w
szczeglnoĻci:
1) strony umowy,
2) przedmiot umowy,
3) miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsca pomiaru,
4) moc umownĢ oraz warunki jej zmiany,
5) charakterystykħ energetycznĢ odbioru, rozumianĢ jako zbir danych okreĻlajĢcych zmiany poboru
energii elektrycznej w ciĢgu doby i roku,
6) standardy jakoĻciowe obsþugi odbiorcw,
7) grupħ taryfowĢ, wedþug ktrej bħdĢ dokonywane rozliczenia z tytuþu sprzedaŇy energii elektrycznej i
Ļwiadczonych usþug przesyþowych, oraz warunki zmiany grupy taryfowej, a takŇe warunki
wprowadzania zmian cen i stawek opþat, sposoby prowadzenia rozliczeı i obliczania naleŇnoĻci oraz
terminy regulowania naleŇnoĻci,
8) obowiĢzki i prawa stron w zakresie:
a) dokonywania pomiaru i kontroli poboru energii elektrycznej,
b) przekazywania danych i informacji niezbħdnych do prowadzenia ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci, o ktrych mowa w £ 19,
9) warunki eksploatacyjno-ruchowe inne niŇ okreĻlone w instrukcji, o ktrej mowa w £ 29,
10) odpowiedzialnoĻę stron za niedotrzymanie warunkw umowy, a w szczeglnoĻci standardw
jakoĻciowych obsþugi odbiorcw,
11) termin waŇnoĻci umowy oraz postanowienia dotyczĢce zmiany warunkw umowy i jej
wypowiedzenia.
£ 14. 1. Przedsiħbiorstwo energetyczne zajmujĢce siħ obrotem energiĢ elektrycznĢ jest
obowiĢzane do:
1) zawarcia umowy przesyþowej z przedsiħbiorstwem zajmujĢcym siħ przesyþaniem i dystrybucjĢ
energii elektrycznej, ktre bħdzie realizowaþo dostawy tej energii na podstawie zawartych przez
przedsiħbiorstwo obrotu umw sprzedaŇy,
04-11-25
UrzĢd Regulacji Energetyki
Strona 5 z 10
2) zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w celu zapewnienia ciĢgþoĻci, niezawodnoĻci i jakoĻci
dostaw tej energii oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepþa, do ktrej stosuje siħ
obowiĢzek zakupu, o ktrym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy.
2. Zakup, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, jest realizowany na rynku bilansujĢcym w iloĻci
wynikajĢcej z iloczynu þĢcznej iloĻci energii elektrycznej objħtej tym zakupem w sieci danego operatora
i ilorazu iloĻci energii elektrycznej okreĻlonej w zgþaszanych do operatora umowach sprzedaŇy przez
dane przedsiħbiorstwo zajmujĢce siħ obrotem do þĢcznej iloĻci energii elektrycznej okreĻlonej w
zgþaszanych do operatora umowach sprzedaŇy, o ktrych mowa w £ 18 ust. 1.
£ 15. Przedsiħbiorstwo energetyczne zajmujĢce siħ przesyþaniem i dystrybucjĢ energii
elektrycznej jest obowiĢzane do:
1) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z obowiĢzujĢcymi standardami i na warunkach
okreĻlonych w umowie sprzedaŇy energii elektrycznej lub w umowie przesyþowej,
2) instalowania na wþasny koszt ukþadw pomiarowo-rozliczeniowych, w przypadku podmiotw
zaliczonych do grup przyþĢczeniowych IV-VI, zasilanych z sieci o napiħciu nie wyŇszym niŇ 1 kV,
3) informowania odbiorcw o terminach planowanych przerw i ograniczeı w dostarczaniu energii
elektrycznej z wyprzedzeniem umoŇliwiajĢcym przygotowanie siħ odbiorcy do przerw lub ograniczeı,
4) niezwþocznego likwidowania przerw i zakþceı w dostarczaniu energii elektrycznej,
5) umoŇliwiania odbiorcy dostħpu do ukþadu pomiarowo-rozliczeniowego, wglĢdu do materiaþw
stanowiĢcych podstawħ do rozliczeı za dostarczonĢ energiħ elektrycznĢ oraz kontroli prawidþowoĻci
wskazaı tych ukþadw.
£ 16. Odbiorca energii elektrycznej jest obowiĢzany do:
1) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiĢzujĢcymi przepisami i warunkami umowy,
2) utrzymywania naleŇĢcej do niego sieci, wewnħtrznej instalacji zasilajĢcej i odbiorczej w stanie
technicznym zgodnym z wymaganiami okreĻlonymi w odrħbnych przepisach,
3) terminowego regulowania naleŇnoĻci za energiħ elektrycznĢ oraz innych naleŇnoĻci zwiĢzanych z
dostarczaniem tej energii,
4) utrzymywania uŇytkowanej nieruchomoĻci w sposb nie powodujĢcy utrudnieı w prawidþowym
funkcjonowaniu sieci, a w szczeglnoĻci do zachowania wymaganych odlegþoĻci od istniejĢcych
urzĢdzeı, w przypadku stawiania obiektw budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami
okreĻlonymi w odrħbnych przepisach,
5) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadajĢcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
6) umoŇliwienia upowaŇnionym przedstawicielom przedsiħbiorstwa energetycznego dostħpu, wraz z
niezbħdnym sprzħtem, do naleŇĢcych do niego elementw sieci i urzĢdzeı znajdujĢcych siħ na terenie
lub w obiekcie odbiorcy w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuniħcia awarii w sieci lub
do ukþadu pomiarowo-rozliczeniowego,
7) zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb, a w szczeglnoĻci plomb zabezpieczeı gþwnych i w
ukþadzie pomiarowo-rozliczeniowym,
8) niezwþocznego poinformowania przedsiħbiorstwa energetycznego o zauwaŇonych wadach lub
usterkach w ukþadzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznoĻciach majĢcych wpþyw na
moŇliwoĻę niewþaĻciwego rozliczenia za energiħ elektrycznĢ oraz o powstaþych przerwach w
dostarczaniu energii elektrycznej lub niewþaĻciwych jej parametrach,
9) dostosowania swoich urzĢdzeı do zmienionych warunkw funkcjonowania sieci, o ktrych zostaþ
uprzednio powiadomiony.
£ 17. Przepis £ 13 stosuje siħ odpowiednio do umowy sprzedaŇy energii elektrycznej zawieranej
przez przedsiħbiorstwo energetyczne z odbiorcĢ, ktry nabyþ prawo do korzystania z usþug
przesyþowych i korzysta z tego prawa.
£ 18. 1. Podmioty, po zawarciu umowy sprzedaŇy energii, o ktrej mowa w £ 17, oraz umowy
przesyþowej, zgþaszajĢ tħ umowħ sprzedaŇy do realizacji operatorowi wþaĻciwemu ze wzglħdu na
miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz przekazujĢ dane i informacje niezbħdne do planowania
produkcji i prowadzenia ruchu sieciowego, o ktrym mowa w £ 25.
2. W szczeglnoĻci jeŇeli dane i informacje, o ktrych mowa w ust. 1, okreĻlajĢ:
1) roczne dostawy energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym - prognozowane dane i
informacje naleŇy przekazaę nie pŅniej niŇ do koıca trzeciego kwartaþu roku poprzedzajĢcego dany
rok,
2) miesiħczne dostawy energii elektrycznej w danym miesiĢcu roku kalendarzowego - prognozowane
dane i informacje naleŇy przekazaę nie pŅniej niŇ na 7 dni roboczych przed rozpoczħciem miesiĢca,
3) wielkoĻci dostaw energii elektrycznej na kaŇdĢ godzinħ nastħpnej doby - dane i informacje naleŇy
przekazywaę do:
a) operatorw systemw rozdzielczych - nie pŅniej niŇ do godziny 900 dnia poprzedzajĢcego
dzieı, w ktrym dostarczona bħdzie energia elektryczna,
b) operatora systemu przesyþowego - nie pŅniej niŇ do godziny 1000 dnia poprzedzajĢcego
dzieı, w ktrym dostarczona bħdzie energia elektryczna.
3. Dane i informacje, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, operatorzy uwzglħdniajĢ w planach
koordynacyjnych sporzĢdzanych na okres roku i miesiĢca, w celu ustalania planw postojw
poszczeglnych jednostek wytwrczych i wyþĢczeı elementw sieci oraz opracowania informacji
handlowej dla uczestnikw rynku bilansujĢcego.
4. Dane i informacje, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 3, zwane dalej "zgþoszeniami
realizacyjnymi", zawierajĢ w szczeglnoĻci:
1) zestawienie iloĻci energii elektrycznej pobieranej lub oddawanej w miejscach jej dostarczania,
2) ofertħ bilansujĢcĢ dla kaŇdego miejsca dostarczania jednostki wytwrczej i odbiorczej przyþĢczonej
do sieci przesyþowej.
5. Operator systemu rozdzielczego przekazuje operatorowi systemu przesyþowego zgþoszenia
realizacyjne:
04-11-25
[ Pobierz całość w formacie PDF ]