Przymierze(1), obrazki2

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przymierze – dwoje jednym ciałem.
Rdz 224BT„Dlategotomżcynaopucaojcawegoimatkwojąiłącyiewążonątak
cileżetająijednymciałem”
Małżeotwotworyprymierewktórymobietronyąwiąane obowiąkamiwynikającymize
wpólnego dobrajakimjetrodinaąonetakważneżełąrecąbyłobyaniedbywadobowiąki
rodzinne nawet na rzecz „spraw Pana”.
1Kor74Bp„ŻonaniemożewobodniedyponowadwłanymciałemlecjejmążPodobnieimąż
niemożewobodniedyponowadwłanymciałemlecjegożona” 1Kor 7:33-34Bp„Natomiat
mżcynażonatytrocyioprawywiataiabiegaotoabypodobadiżonie Muiwic
dielidprawyPanaiprawyiemkiePodobniekobietanieamżnaoradiewicatrocyitylko
oprawyPanaiotoabybyławitaarównociałemjakiduchemNatomiattaktórawyłaa
mążtrocyioprawywiataiotoabypodobadimżowi”
Dobrowpólnerodinyprewyżadobropartykularnepojedynczych oóbabyjeoiągnądkoniecna
jest hierarchia (ordo):
Ef 5:21-33Bp„BądciepodlegliobienawajemwbojaniChrytuowej Żonywoimmżomjak
Panu, gdyżmążjetdlażonygłowąjakChrytujetGłowądlaKociołaOnZbawicielCiała Jak
KociółpodległyChrytuowitakniechżonybdąpodległewewytkimmżom Mżowiemiłujcie
(wae)żonyjakChrytuumiłowałKociółiwydałaoamegoiebie. Mżowiepowinnimiłowad
wojeżonyjakwłaneciałoKtomiłujewojążonamiebiemiłuje Boniktnigdyniemiałw
nienawiciwojegociałaależywijeitrocyioniejakChrytuoKociół. atemkażdywa
niechmiłujewojążonjakiebieamegoażonaniechodnoiiecciądowojegomża”
Woremdlamałżeotwa jest relacja Chrystus – Kociół Obowiąkiemżonyjetpołueotwoi
szacunek dla mża:
Prz 31:10-31BT„Niewiatdielnąktóżnajdie?Jejwartodprewyżaperły Sercemałżonkajej
ufa, na zyskach mu nie zbywa; niecynimulealedobreprewytkiednijegożycia Oleni
taraiwełnpracujetarannierkami Podobniejakokrtkupieckiżywnodprowadadaleka W
bramiejejmążanowanygdywródtarynykrajuaiądie.Bada bieg spraw domowych, nie
jada chleba lenistwa. Powtająynowiebycciejejunadimążażebyjąławid Wiele niewiast
pilniepracujelectyprewyżajewytkie Kłamliwywdikimarnejetpiknochwalidnależy
niewiatcoboiiPana Zowocujejrąkjejdajcieniechwbramiechwaląjejcyny”
Mążnatomiatpowinienmiłowad żon wcymawórmamiłod Jezusa iJegoradjaknależy
sprawowadwład:
Mk935Bp„kiedyuiadławołałDwunatuimówiim- Kto chcebydpierwyniechbdie
otatnimwytkichiniechuługujewytkim”
Mk1045Bp„BoiynCłowiecyniepryedłpotoabyMułużonolecabyłużydioddadwoje
życiejakookupawielu”
Pius XI encyklika CASTI CONNUBI
Wpołecnocidomowejwmocnionejwłemmiłocipowinienkwitnądjedenjececynnik
nawanyprewugutynaporądkiemmiłociPorądektenobejmujetakpierweotwomża
predżonąidiedmijakipodporądkowanieikorechtneipołuneżonyktórepolecapotoł
tymiłowy"ŻonyniechajbdąpoddanemżomwymjakoPanulbowiemmażjetgłoważony
jakoChrytujetgłowaKocioła".
Połuzeotwo to nie zaprzecza bynajmniej i nie znoi wolnoci, która łuznie przyługuje kobiecie
na podtawie jej godnoci człowieczej
i szczytnych obowiązków małżonki, matki i towarzyzki
; nie
nakaujeteżpołueotwawobecjakichkolwiekachcianekmża
mniejgodnychmoże
roądkiemikobiecąjejgodnocią
nietawiajejwkoocunarównioobaminawanymiwprawie
małoletnim
i.
Połuzeotwo to przeciwtawia i raczej tylko rozwydrzonej wolnoci, nie dbającej o
dobro rodziny, zabrania w ciele rodziny erce odrywad od głowy
kodąniepowetowanądlaciała
iżniebepieceotwemblikiejjegoagłady
Gdy bowiem mąż jet głową, żona jet ercem
i jak
mążpoiadapierweotworądówtakżonamożeipowinnakierowadiwewytkim
prywilejemmiłoci
topieoipoóbpodporądkowaniaiżonywobecmżamożebydróżnyależnieodokolicnociw
tounkudooóbmiejcicau
Jeżelimążaniedbujeobowiąkiwojejetnawetobowiąkiem
żonyatąpidgowrądierodiny
Nigdy jednak i nigdzie nie wolno obalid lub naruzyd budowy
zasadniczej rodziny i prawa jej podstawowego, od Boga postanowionego i zatwierdzonego
.
Nauczycieleału wielkąpewnociąiebieobwiecają
emancypacjniewiat
poccijuż
dokonanąpoccinadokonaniecekającą
Emancypacja ta jet potrójna i odnoi i do
arądania domem arądania majątkiem i apobiegania i pdenia płodu naywają ją
emancypacją połecna gopodarca i ijologicna
Emancypacja fizjologiczna poleganatymże
niewiatygdyobietegożycą
wolnebydmająodobowiąkówmałżonkiawicmałżeokichi
macieryokich
(awykaalimyjużdotatecnieżetegoniemożnawademancypacjąlecbrodnią
prewrotną)Gopodarcaaemancypacjadążydotegobyżonabewiedyiwbrewwolimża
wobodniemogławoimiajądiintereamiprowadidjeiniemiarądad
z uszczerbkiem
ocywiciedladiecimżaicałejrodiny
połecnaemancypacjanatymiaadażebyżona
wolnaodajddomowychjużtookołodiecijużteżokołorodinywoimwłanymmogłażyd
życiem
irównieżpublicnymiurdomiobowiąkompowicad
Przez nią traci mąż żon, dzieci matk, dom i rodzina cała czujnego zawze tróża
. Doprawdy
aływetowywolenieinienaturalnerównaniemżemjetracejgubąniewiatytąpiwy
bowiemiciekrólewkiegotronuwobrbiedomunaktóryEwangeliakobietwynioła
, popadnie
owa kobieta rychło powrotem w dawną niewol (może mało widocną niemniej jednak
recywitą) i bdie nowu tym cym była w pogaotwie abawką mżcyny
Równouprawnieniaoktórymitakąpreadąmówiioktóreitakgłonowołagdieindiej
ukadnależytanowijeunaniewartocioobyigodnociludkiejitakżeprawaitoty
małżeotwawynikające
Tu bowiem oboje małżonkowie równym ciezą i prawem, jako też równe
mają obowiązki
.
Poatymapowinnapanowadnierównodpewnaipodporądkowanieijednej
strony wobec drugiej
Tegodomagaidobrorodinyorakoniecnajednoditałodoraład
połecnocirodinnej
Nowożytniniepryjacielemałżeotwapouwająijecedalej
Wajemną trwałą miłod
podtaw ccia małżeokiego i ródło najgłbej radoci atpują jaką prypadkową
harmonią upoobienia i równocią charakteru naywają to ympatią
.
Z zanikaniem sympatii
roluniairopadaijednocenietotadłoktóretylkotałoympatią
Cyżtakiewiąkibdą
cyminnymjakwnoeniemdomunapiaku?Kiedynadejdieburaniecdachwieje idom
iruniewedługłówChrytua"Ipowiaływichryiuderyłynaówdomiupadłibyłupadekjego
wielki"Domnatomiatnaopocewnieionytjnawajemnejmiłocimałżonkówinaroważneji
trwałejjednomylnocidunieporuyipodnawałnicąatymmniejnierunie
KTPOWIĘCENIIĘNJWIĘTZEJRODZINIE
(ModlitwaPapieżaLeonaXIII)
Jezu
ZbawicielunaNajdrożypryedłenawiatabygoowietlidwojąnaukąiwłanym
prykłademWikodwegożyciaiemkiegopdiłewubogimDomkuNaaretaokimw
pokornympoddaniuiMaryiiJóeowiapretouwiciłetRodinktóramiałabydworem
dla wszystkichchrecijaokichrodin
PryjmijłakawienaąrodinktóraiTobiediiajoddajeipowicaBrootreżiutwierdajna
wTwejwitejbojanipokojugodieimiłocichrecijaokiejabymytaliipodobnido
BokiegoWoruTwojejwitejRodinyiwtenpoóbwycyraembewyjątkuoiągnli
wiecneccie
Maryjo
NajmilaMatkoJeuainaaMatkopreTwojepełnemiłociwtawiennictwoucyoto
naepowicenieimiłymJeuowiiwyjednajnamJegołakiibłogoławieotwo
wity
Józeie
NajtrokliwyOpiekunieJeuaiMaryiwpierajnawojąmodlitwąwewytkich
naychduchowychidocenychpotrebachabymymogliwraMaryjąiTobąchwalidJeua
naegoBokiegoZbawicielaprecałąwiecnod
Amen.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]