Przymierze z Maryją 11-12.2014 1x, Zachomikowane i Od Was, Od Was

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->ISSN 1643-01741PrzymierzeNr 79listopad/grudzień 2014 r. Rok XIVzMaryjąMatka BożaStudzieniczańskaNiedaleko granicy Polski z Litwąleży Studzieniczna - niegdyś niewielkawieś, dziś część Augustowa. Położonajest niezwykle malowniczo na trzechwysepkach, połączonych z lądem wąskągroblą. Na jednej znajduje się kościółparafialny Matki Bożej Szkaplerznej,plebania i kilka domów, na drugiejSanktuarium Matki Bożej Studzieni-czańskiej. Trzecia wyspato teren przeznaczonydla pielgrzymów i tury­stów.Początki sanktuariumzwiązane są z wigier­skimi kamedułami, któ­rzy od 1715 roku byliwłaścicielami tych ziem.To właśnie jeden z mni-c hów-p uste 1n ików j a kopierwszy osiadł na jednejz wysp. Wybudował tamdrewnianą kapliczkę i umieścił w niejobraz, wierną kopię cudownego wize­runku Matki Bożej Częstochowskiej,którą znalazł na jednym z rosnącychw okolicy drzew. Swą pobożnością wzbu­dzał głęboki szacunek u miejscowych,którzy licznie gromadzili się na odpra­wianych przez niego nabożeństwach.Wierni odwiedzali go, prosząc o modli­twę, wsparcie duchowe i o rady w trud­nych sprawach życiowych. Gdy ok. 1728roku opuścił wyspę, napływ pielgrzy­mów nad jezioro, nazwane potem Stu-dzienicznym, nie zmniejszył się.40 lat później na wyspie osiadł nastałe drugi pustelnik - Wincenty Mu­rawski, były oficer. Szybko zyskał sza­cunek i przychylność mieszkańców. Po%kilku latach pobytu na wyspie, z oli.uskładanych przez wiernych, zbudowałdrewnianą kaplicę.W 1782 roku udał się pieszo do Rzymui wyprosił u Papieża Piusa Yl zgodę naobchodzenie tu czterech odpustóww dni: Zesłania Ducha Świętego, św.Anny, św. Jana Nepomucena i św. Tekli.Od tego czasu sława Studzieniczuej stawała się coraz większa.Pielgrzymi przybywalido Matki Bożej Studzieniczańskiej z różnychstron - z Mazowsza,Litwy, Białorusi. Kro­nika parafialna odnolowuje wiele uzdrowieńduchowych i fizycznych.Wy r aze m wd z ięc /.n< ś c i>wiernych były wola za­wieszane przy obrazie.Datami szczególnymidla sanktuarium są: wrzesień 1095 roku,kiedy to obraz Matki Bożej został u koronowany koronami papieskimi, orazczerwiec 1999 r., gdy Papież łan Paweł IIprzypłynął tu statkiem, by pomodlićs ięprzed obrazem Matki Bożej.W Studzienicznej niezwyklepięknieobchodzone sąuroczystości: ZesłaniaDucha Świętego (z Różańcem na wocizie) i Wniebowzięcia NMP, gdy powieczornym apelu w kaplicy do brzeguprzybijają łodzie, a wierni z zapalonymipochodniami głośno śpiewają modlitwęróżańcową.DMBRedakcja dziękuje Pani Peresie Mojżuk / miejPiętki za materiały dotycząces.nikluarium w Studzienicznej.SCO woś ciDrodzy Przyjaciele,Niedługo już zaśpiewamy w kolędzie: /my czekamy na Ciebie, Pana/A skoro przyjdziesznagłos kapłana/Padniemy na twarz przed Tobą/Wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.Jak wielką moc i zarazem odpowiedzialność ma kapłan katolicki, skoro na jego głosprzychodzi Pan, a chleb i wino zamieniają się w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa!To ten kapłan, często pogardzany, wyśmiewany i oczerniany, wprowadza nas do wspól­noty Kościoła poprzez Chrzest Święty; to przecież kapłan żywi nas Komunią Świętą, bło­gosławi związek małżeński, udziela ostatniego namaszczenia i wreszcie odprowadza namiejsce spoczynku, powodując jednocześnie, że smutek pogrzebu zamienia się cudowniew podniosłą ceremonię pełną nadziei.Z tym większym bólem serca przyjmuję wiadomości o porzucaniu kapłaństwaczy o podziałach wśród duchowieństwa. Z tym większym smutkiem czytaminformacje o tym, jak na październikowym synodzie biskupów pojawiały sięgłosy podważające odwieczną naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie.Trudno nie przypomnieć w tym kontekście słów Matki Bożej, którewypowiedziała podczas objawienia w 1973 roku w japońskiej miejsco­wości Akita do zakonnicy Agnes Katsuko Sasagawy:Dzieło szatanaprzeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpiąprzeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzyMnie czczą, będą pogardzani i wystąpią przeciwko nim ich współbra­cia. Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane, Kościół będzie pełen tych,którzy akceptują kompromisy. Z powodu działania szatana wielu kapła­nów i poświęconych dusz porzuci swe powołanie. Szatan będzie występo­wał szczególnie nieubłaganie przeciw duszom poświęconym Bogu. Myśl0 utracie tak wielu dusz jest przyczyną Mojego smutku. Jeśli zwiększy sięliczba i ciężar grzechów, nie będzie już dla nich przebaczenia.Wiele wskazuje na to, że przepowiednia Matki Bożej spełnia się na na­szych oczach. Co możemy zrobić? Każdy z nas może modlić się, pokutować1 wynagradzać Bogu w intencji Kościoła katolickiego i duchowieństwa.Pamiętajmy, że Pan Jezus założył Kościół, by prowadzić nas doNieba. My mamy być solą ziemi, która nadaje jej smak. Nie dajmysię więc zwieść fałszywym prorokom, którzy nie tyle chcą nadawaćświatu smak poprzez jego ewangelizację, ale raczej chcą „uświato-wić” Ewangelię i Kościół. Wtedy sól straci smak ina nic się już nieprzyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi(Mt 5,13).Prośmy więc Niepokalaną Maryję, Matkę Kościoła, by chro­niła Swe dzieci przed podziałami i herezjami.Drodzy Przyjaciele, zbliżają się święta Bożego Narodze­nia. Na ten szczególny czas przyjmijcie od całej redakcji„Przymierza z Maryją” najlepsze życzenia dla Was i Wa­szych bliskich. Niech Najświętsza Maryja Panna i św. Józefotoczą Was swą opieką, a narodzony w Betlejem Zbawicielrozpali na nowo gorliwość chrześcijańską i obdarzy Waswszelkimi potrzebnymi łaskami w Nowym Roku 2015.WW Je z u s ie i M a r y iwwr e d a k t o r n a c z e ln yI•1I*^'■*’Ji1/■Boże NarodzenieTylko Niepokalana mogła zostaćMatki} Zbawiciela............................................Pierwszy podarunek bożonarodzeniowy. . ■ ■Polska pasterka w B etlejem ............................Blask Kościoła:Biblijne źródła naszej cywilizacji...................16Apostolat Fatimy:Maryja zaprasza s a m a .................................... 18Rodzina:W sprawie życianie ma miejsca na kompromisy......................22Nasze Kampanie................................................25Okładka:Giuseppe Angeli,Dziewica Ma r yjaw otoczeniu Świętyc hfo:, Bridąeman FotoctonnelsLektura Duchowa:Kim jest Niepokalana?....................................3°Problemy:Mam w domu hazardzistę................................32Święte Wzory:Św. Ambroży- Doktor Kościoła, duszpasterz, asceta . . . •36Listy od Przyjaciół.....................................Słowo Kapłana:Czy Kościół może zmieniać swoją naukę?Dlaczego Matka Boża płacze?.................Środowiska - Zwyczaje - Cywilizacje:Moje Niepokalane Serce zatriumfuje! . .Strony Maryjne:Matka Boża Studzieniczańska.................BTylko Niepokalana mogła zostaćMatką ZbawicielaWszechmogący Bóg mógł stworzyćNajświętszą Dziewicę wolną odgrzechu. Z pewnością chciał tego.ponieważ najwyższa godność Tej,która miała być Matką Zbawiciela,wymagała, aby była Ona bez skazy.Dlatego Bóg przyzna! lej przywilejNiepokalanego Poczęcia. » str. 4M Mam w domu hazardzistę...We współczesnym święcie mo­żemy się spotkać z wieloma zagro­żeniami, które wpływają na nasząkondycję duchową i fizyczną orazpsychiczną. Jednym z nich jest ha­zard. Jest on obecnie popularnąrozrywką oraz ekscytującą formąpodejmowania ryzyka. I właśniez tych powodów może też uzależ­niać człowieka, który się mu bezopamiętania poddaje. »str. 32j p Czy Kościół może zmieniaćswoją naukę?Kościół nie jest państwem, w któ­rym rządzi parlament, ani nawetnie jest państwem z władcą absolut­nym, który wszystko może. Kościółjest żywym Ciałem Chrystusa i dla­tego nie może sprzeciwiać się nauceSwojego Założyciela,str. 42Nie p o k a l a n aM O GŁA ZO STAĆZbawicielabawienie rodzaju ludzkiego możliwe było poprzez jego Odkupienie.W jaki sposób? Poprzez Wcielenie Syna Bożego, drugiej Osoby TrójcyPrzenajświętszej. Przyjście Boga na świat ponad dwa tysiące lat temu jestsamo w sobie cudem niezwykłym i trudnym do ogarnięcia ludzkim umysłem,poprzedzonym niesamowitymi zdarzeniami, których tajemnicę możemyzgłębić tylko dzięki wierze, że było tak, jak w sposób nieprzerwany od tam­tych wydarzeń przekazuje nam Tradycja.MatkąZW okresie Adwentu, który jest przy­gotowaniem do świąt Bożego Naro­dzenia, obchodzimy uroczystość Nie­pokalanego Poczęcia NajświętszejM aryi Panny. Nieprzypadkowo tonajważniejsze maryjne święto obcho­dzimy wiaśnie na początku grudnia -szesnaście dni przez Bożym Narodze­niem.W zamyśle Bożej Opatrzności przyj­ście na świat Maryi było bezpośred­nim przygotowaniem do Wcielenia,czyli przyjścia Boga na nasz ziemskipadół. Bóg nie jest niczym ograni­czony i mógł wybrać dowrolnv sposóbSwego przyjścia. Mógł na przykładprzybyć od razu jako dorosły mężczy­zna i pojawić się nagle pośród naroduwybranego, ale spodobało się Bogu,aby wcielenie Syna Bożego, czyli przy­branie przez drugą osobę Trójcy Świę­tej naszej ludzkiej natury, odbyło sięw sposób, wr jaki na świat przychodząwszyscy synowie ludzcy, czyli poprzezzrodzenie z kobiecego łona. Siedemwieków wcześniej obwieścił to prorokIzajasz:Oto Dziewica pocznie i porodziSyna, któremu nadadzą imię Emma-nuel, to znaczy Bóg z nami(Mt 1,220).Na jc z y s t sz e m uBoguNA LEŻY SIĘM ATKA WOLNAOD JAKIEJKOLWIEK WINYBóg jest absolutną doskonałością,nie ma w Nim najmniejszej niedosko­nałości ani tym bardziej nawet cieniazła czy jakiegokolwiek grzechu. Bó-stwo zamierzało przyjąć ludzką na­turę, czyli także ciało, które musiałobyć doskonałe, jak ciało Adama w Rajuzanim zgrzeszył. Tylko takie dosko­nałe ciało „odpowiadało” Boskiej na- [ Pobierz całość w formacie PDF ]