Przypadek zabójstwa przez zatrucie ergotaminą, PRAWO,KRYMINOLOGIA,KRYMINALISTYKA, Z Archiwum Medycyny ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2008, LVIII, 218-220 pRACE KAZUISTYCZNE
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt, Ewa Pufal
przypadek zabójstwa przez zatrucie ergotaminą
A case of homicide by ergotamine poisoning
Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy
Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka
w pracy przedstawiono rzadki przypadek zabójstwa.
Zmumifikowane ciało mężczyzny znaleziono zamu-
rowane w konstrukcji ceglanej w pomieszczeniu
kuchennym. Badaniami toksykologicznymi w narzą-
dach wewnętrznych oraz krwi z ociekliną stwierdzono
obecność dużych stężeń ergotaminy.
zgorzeli tkanek, czy nawet śmierci w mechani-
zmie porażenia ośrodka oddechowego.
Jak wynika z danych statystycznych, współ-
cześnie zatrucia ergotaminą mają głównie
charakter zatruć jatrogennych bądź przypad-
kowych, co dotyczy w szczególności dzieci
[4-6]. Zatrucia u osób dorosłych dotyczą czę-
sto przypadków, gdzie preparaty ergotaminy
przyjmowane są z błędnym przekonaniem
o ich profilaktycznym działaniu w napadowych
bólach głowy [5]. obserwowano również za-
trucia ergotaminą w przypadku jednoczesnego
przyjmowania leków zmieniających jej naturalny
metabolizm [7, 8]
The report presents a rare case of homicide.
A mummified body of a man was found bricked up
in the kitchen. Toxicological examination revealed
high concentration levels of ergotamine in the internal
organs and blood.
Słowa kluczowe: zabójstwo, zatrucie ergota-
miną
Key words: murder, ergot poisoning
opIS pRZYpADKU
wSTęp
w 1966 roku X zawarła związek małżeński z Y.
w 1978 roku małżonkowie przeprowadzili się
do miejscowości p., gdzie w 1994 roku zakupili
lokal, który podzielili na część mieszkalną i han-
dlową. od tego czasu wspólnie zamieszkiwali
w mieszkaniu położonym nad sklepem odzie-
żowym, który prowadził faktycznie Y.
od 1997 roku stosunki pomiędzy małżonkami
zaczęły się pogarszać, jedna z awantur zakoń-
czyła się interwencją policji. Y opisywał rodzinie
i znajomym, że żona jest wobec niego bardzo
agresywna. Zachowania tego typu były również
zauważane przez współpracowników X.
od kwietnia-maja 1999 roku Y przestał być
widziany, zarówno w prowadzonym przez siebie
sklepie, jak i w okolicach mieszkania. po długim
majowym weekendzie, 6 maja sklep odzieżowy
Ergotamina jest alkaloidem wyizolowanym ze
sporyszu o silnym działaniu kurczącym mięśnie
gładkie naczyń krwionośnych i mięśnia macicy.
podana doustnie słabo wchłania się z przewodu
pokarmowego i ulega detoksykacji w wątrobie,
jest wydalana z moczem w stanie niezmienio-
nym. w lecznictwie stosowana jest w położ-
nictwie oraz w napadowych migrenach [1-3].
Stanowi składnik wielu preparatów farmakolo-
gicznych, zarówno prostych, jak i złożonych.
Ergotamina podawana w dawkach toksycz-
nych może powodować objawy zatrucia w posta-
ci zaburzeń neurologicznych, wegetatywnych,
Nr 4 219
otworzyła X, chociaż nigdy wcześniej tego nie
robiła. w kolejnych tygodniach X zaczęła wy-
przedaż odzieży po bardzo niskich cenach. 30
czerwca 1999 roku oficjalnie zgłosiła zamknięcie
działalności gospodarczej.
od tego czasu X coraz rzadziej była widziana
w mieszkaniu w p., bowiem przebywała głównie
w nadmorskiej miejscowości, gdzie wynajęła
pokój hotelowy. w 2000 roku kupiła drugie
mieszkanie, gdzie się przeprowadziła. Człon-
kom rodziny i znajomym podawała sprzeczne
informacje na temat nieobecności męża – że
wyjechał z kochanką, jest kierowcą Tira, „roz-
kręca” interesy w innym mieście. X nie zgłosiła
nigdy zaginięcia męża.
w 2001 roku w oparciu o anonimowe do-
niesienie, Komenda Miejska policji rozpoczęła
wykonywanie czynności poszukiwawczych
dotyczących zaginięcia Y. przyjęto oficjalne
zawiadomienie od córki Y o zaginięciu jej ojca.
w dniu 19. 02. 2002 roku wszczęto postępowa-
nie przygotowawcze, zarządzając jednocześnie
przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych nale-
żących do X i Y.
w wyniku przeszukania dokonanego 06. 03.
2003 roku, w pomieszczeniu kuchennym ujaw-
niono konstrukcję ceglano-cementową, którą
zdemontowano. po zdemontowaniu, wewnątrz
konstrukcji znaleziono zawinięte w czarny worek
foliowy zwłoki mężczyzny, z cechami zaawan-
sowanych zmian pośmiertnych. w czasie prze-
szukania w mieszkaniu ujawniono również lek
o nazwie Bromokryptyna.
dzono sekcję zwłok i zabezpieczono narządy
wewnętrzne i fragment kości udowej do badań
toksykologicznych, nie ustalono jednak przy-
czyny zgonu.
Ryc. 2. widok zwłok mężczyzny.
Fig. 2. The view of the man’s body.
w dniu 19. 03. 2003 roku w Zakładzie Me-
dycyny Sądowej w Bydgoszczy dokonano
ponownie oględzin zewnętrznych i otwarcia
zwłok NN mężczyzny stwierdzając: stan po
przeprowadzonej sekcji zwłok i pobraniu do
badań narządów wewnętrznych oraz fragmentu
kości udowej, cechy mumifikacji zwłok znaczne-
go stopnia, zmiany miażdżycowe w naczyniach
oraz brak zmian pourazowych w obrębie tkanek
miękkich i kości mogących mieć związek ze
zgonem.
w oparciu o wyniki badań genetycznych
stwierdzono z bardzo wysokim prawdopodo-
bieństwem, że sekcjonowane zwłoki NN męż-
czyzny były zwłokami Y.
w próbach biologicznych pobranych w cza-
sie sekcji zwłok z jamy opłucnowej, wątroby
i powłoki żołądka stwierdzono obecność er-
gotaminy. Stężenia ergotaminy zawierały się
w granicach 10,1 µg/g w powłoce żołądka do
22,6 µg/ml w próbie pobranej z jamy opłucno-
wej. Analizę toksykologiczną przeprowadzono
metodą chromatografii gazowej z detektorem
płomieniowo-jonizacyjnym i metodą chroma-
tografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem
masowym.
Na podstawie wyników badań toksykologicz-
nych oraz danych literaturowych [9] przyjęto, że
bezpośrednią przyczyną zgonu Y było zatrucie
ergotaminą.
oskarżona X nigdy nie przyznała się do za-
bójstwa męża. proces sądowy miał charakter
poszlakowy. X została skazana na 15 lat pozba-
wienia wolności.
Ryc. 1. widok murowanej konstrukcji w pomieszcze-
niu kuchennym.
Fig. 1. The view of bricked up construction in the
kitchen.
Zwłoki mężczyzny przetransportowano do
prosektorium szpitala w p., gdzie przeprowa-
ZABóJSTwo pRZEZ ZATRUCIE ERgoTAMINĄ
220 Nr 4
Elżbieta Bloch-Bogusławska
oMówIENIE
7. Vila A., Mykietnik A., Bonvehi p., Temporiti
E., Urena A., Herrera E.: Clinical ergotism indu-
ced by Ritonavir, Scand I Infect Dis, 2001, 33,
788-789.
8. Rosenthal E., Sala F., Chichamnion R. M.,
Balt M., Cassuto J. p.: Ergotism related to con-
current administration of ergotamine tartrate and
indinavir, JAMA, 1999, 284-287.
9. Yorker B. C., Kizer K. w., Lampe p., Forrest
A. R., Lannan J. M., Russell D. A.: Serial murders
by healthcare professionals, J Forensic Sci,
2006, 51, 1362-71;
10. Moore D., House I., Dixon A.: Thallium po-
isoning. Diagnosis may be elusive but alopecia
is the clue, BMJ (Clinical Research Ed.), 1993,
306, 1527-1529.
11. Vahidria A., van der Voet g. B., de wolff
F. A.: Arsenic neurotoxicity – a review, Hum Exp
Tox, 2007, 26, 823-32.
12. Ferguson M. B., Vance M. A.: payment
deferred: strychnine poisoning in Nicaragua
65 years ago, J Toxicol Clin Toxicol, 2000, 38,
71-77.
Zabójstwa przez zatrucie współcześnie
występują stosunkowo rzadko i dotyczą głów-
nie zatruć środkami farmakologicznymi [10],
ewentualnie tradycyjnymi truciznami takimi jak
tal [11], arszenik [12] czy strychnina [13]. w do-
stępnej literaturze nie znaleziono przypadku
zbrodniczego zatrucia ergotaminą.
pIŚMIENNICTwo
1. Meyler w. J.: Side effects of ergotamine,
Cephalgia, 1996, 16, 5-10.
2. Silberstein S. D., McCrory D. C.: Ergotami-
ne and dihydroergotamine: history, pharmacolo-
gy and efficacy, Headache, 2003, 43, 144-166.
3. Banhidy F., Acs N., puho E., Czeizel A. E.:
Ergotamine treatment during pregnancy and
higher rate of low birthweight and preterm birth,
British j Clin pharm, 2007, 64, 4, 510-516.
4. Evans p. J., Lloyd J. w., peet K. M.: Auto-
nomic dysaesthesia due to ergot toxicity, British
Med J, 281, 1621.
5. Hokkamen E., waltimo o., Kallanharta T.:
Toxic effects of ergotamine used for migraine,
Headache, 1978, 18, 95-98.
6. Aeby A., Johansson A. B., De Schuterreer
B., Blum D.: Methylergometrine poisoning in
children: Review of 34 cases, J Tox, 2003, 41,
3, 249-253.
Adres do korespondencji:
Dr med. Elżbieta Bloch-Bogusławska
Katedra Medycyny Sądowej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Tel. (52) 585-35 52
[ Pobierz całość w formacie PDF ]