przypadki testowe, Prywatne, WAT, SEMESTR IV, IO, io, dokumentacja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Spisprzypadk
ó
wtestowych
dlaSystemuzarz¡dzania
Wypo»yczalni¡Video
WyszukiwanieFilm
ó
w
1.Wej–cie:tytu“:
CzasApokalipsy
WyszukajFilm(
CzasApokalipsy
)
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni
,
CzasApoka-
lipsy
;
Wyj–cie:Pokazanieoknazjedn¡pozycj¡
CzasApokalipsy
2.Wej–cie:tytu“:
W“adcaPier–cieni
WyszukajFilm(
W“adcaPier–cieni
)
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Wyj–cie:Pokazanieoknaztrzemapozycjami:
W“adcaPier–cieni:Dru-
»ynaPier–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:
Powr
ó
tKr
ó
la
.
3.Wej–cie:tytu“:
Kr
ó
lLew
WyszukajFilm(
W“adcaPier–cieni
)
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Wyj–cie:Pokazaniekomunikatuobrakupozycjiwwypo»yczalni.
Wypo»yczanieFilm
ó
w
4.Wej–cie:Wybrany
lmzoknazwr
ó
conegozwyszukiwania,
lm:
W“adca
Pier–cieniDru»ynaPier–cienia
WypozyczFilm(
W“adcaPier–cieniDru-
»ynaPier–cienia
);
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Filmywypo»yczone:
Zorro
,
Batman
Wyjscie:Wyswietleniekomunikatuoudanymwypo»yczeniu,oznaczenie
lmujako
Wypo»yczony
1
5.Wej–cie:Wybrany
lmzoknazwr
ó
conegozwyszukiwania,
lm:
Bat-
man
WypozyczFilm(
Batman
);
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Filmywypo»yczone:
Zorro
,
Batman
Wyjscie:Wyswietleniekomunikatuotym,»e
lmjestaktualniewypo-
»yczony,zapytanieu»ytkownikaczychcezarezerwowa¢
lm,je–litakto
doda¢
lmdorezerwacjitegou»ytkownika.
Dodawanienowego
lmu
6.Wej–cie:
Spiderman
DodajFilm(
Spiderman
);
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Wyjscie:Wyswietleniekomunikatuododaniu
lmu
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
,
Spiderman
;
7.Wej–cie:
Zorro
DodajFilm(
Zorro
);
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Wyjscie:Poinformowanieoistnieniu
lmuwbazie,zapytanieoaktuali-
zacjepozosta“ychp
ó
l,je–lijestzgodau»ytkownikatoaktualizacjadanych
lmu.
Dodawanienowegoegzemplarza
lmu
8.Wej–cie:
Spiderman
DodajEgzemplarzFilmu(
Spiderman
);
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Kopiedla
Spiderman
:3
Wyjscie:Wyswietleniekomunikatuododaniuegzemplarza
lmu
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
2
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
,
Spiderman
;
Kopiedla
Spiderman
:4
9.Wej–cie:
OjciecChrzestny
DodajEgzemplarzFilmu(
OjciecChrzestny
);
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Kopiedla
OjciecChrzestn
:0
Wyjscie:Wyswietleniekomunikatuobrakutakiejpozycjiipoinformowa-
nieokonieczno–cidodanianowego
lmu.
Usuwanie
lmu
10.Wej–cie:
Spiderman
UsunFilm(
Spiderman
);
Stanbazy:Filmy:
Spiderman
,
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:
Dru»ynaPier–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier-
–cieni:Powr
ó
tKr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Wyjscie:Wyswietleniekomunikatuopoprawnymusuniƒciu
lmu.
Stanbazy:Filmy:
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:Dru»ynaPier-
–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier–cieni:Powr
ó
t
Kr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
11.Wej–cie:
300
UsunFilm(
300
);
Stanbazy:Filmy:
Spiderman
,
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:
Dru»ynaPier–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier-
–cieni:Powr
ó
tKr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Wyjscie:Wyswietleniekomunikatuobraku
lmuwbazieiprzeniesienie
doformularzausuwanie
lmu
Usuwanieegzemplarza
lmu
12.Wej–cie:
Spiderman
UsunEgzemplarzFilmu(
Spiderman
);
Stanbazy:Filmy:
Spiderman
,
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:
Dru»ynaPier–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier-
–cieni:Powr
ó
tKr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
3
Kopiedla
Spiderman
:3
Wyjscie:Wyswietleniekomunikatuopoprawnymusuniƒciuegzemplarza
lmu.
Stanbazy:Filmy:
Spiderman
,
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:
Dru»ynaPier–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier-
–cieni:Powr
ó
tKr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Kopiedla
Spiderman
:2
13.Wej–cie:
Spiderman
UsunEgzemplarzFilmu(
Spiderman
);
Stanbazy:Filmy:
Spiderman
,
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:
Dru»ynaPier–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier-
–cieni:Powr
ó
tKr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Kopiedla
Spiderman
:1
Wyjscie:Wyswietleniekomunikatuopoprawnymusuniƒciuegzemplarza
lmu.Pozostawieniewbazieinformacjinatemat
lmu
Stanbazy:Filmy:
Spiderman
,
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:
Dru»ynaPier–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier-
–cieni:Powr
ó
tKr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Kopiedla
Spiderman
:0
14.Wej–cie:
Psy
UsunEgzemplarzFilmu(
Psy
);
Stanbazy:Filmy:
Spiderman
,
Zorro
,
Batman
,
W“adcaPier–cieni:
Dru»ynaPier–cienia
,
W“adcaPier–cieni:DwieWie»e
,
W“adcaPier-
–cieni:Powr
ó
tKr
ó
la
,
CzasApokalipsy
;
Kopiedla
Spiderman
:0
Wyjscie:Wy–wietleniekomunikatuobrakudanegotytu“uwbazieiprze-
niesieniedoformularzausuwania
lmu
DodawanieU»ytkownika
15.Wej–cie:login:
lukasz
DodajUzytkownika(
lukasz
);
Stanbazy:Uzytkownicy:
tomek
,
konrad
,
ala
;
Wyj–cie:Wy–wietleniekomunikatuododaniunowegou»ytkownika,do-
danienowegou»ytkownikadobazy.
16.Wej–cie:login:
lukasz
DodajUzytkownika(
lukasz
);
Stanbazy:Uzytkownicy:
lukasz
,
tomek
,
konrad
,
ala
;
4
Wyj–cie:Wy–wietleniekomunikatuoistnieniutakiegou»ytkownika,prze-
“¡czeniedostronyrejestracji
17.Wej–cie:login:
lukasz$$
DodajUzytkownika(
lukasz$$
);
Stanbazy:Uzytkownicy:
lukasz
,
tomek
,
konrad
,
ala
;
Wyj–cie:Wy–wietleniekomunikatuob“ƒdnymidenty
katorzeu»ytkow-
nika,prze“¡czeniedostronyrejestracji
Zmianadanychu»ytkownika
18.Wej–cie:formularzznowymidanymizalogowanegou»ytkownika
ZmienDaneUzytkownika(nowe_dane_uzytkownika);
Stanbazy:Poprzedniedaneu»ytkownika
Wyj–cie:Zmianadanychu»ytkownikaiwy–wietlenieodpowiedniegoko-
munikatu
Stanbazy:Aktualnedaneu»ytkownika
19.Wej–cie:formularzzb“ednymidanymizalogowanegou»ytkownika
ZmienDaneUzytkownika(nowe_dane_uzytkownika);
Stanbazy:Poprzedniedaneu»ytkownika
Wyj–cie:Wy–wietleniekomunikatuob“ƒdnychdanychipowr
ó
tdofor-
mularzazmianydanych
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]