przyrodnicze prace naukowe, STUDIA (ochrona), licencjat

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
'}a;ii,u',oirita!
yi]1l,.l],1{$i:;||6;9:r
,,.f
2(,
.
'Sf'
.r
r*t
T
t
*-*
l
{t
t\
l
-l"
,-a, \
t\
l-l
,ri
I"
\
/'":r{
l.J
I
'#
(i)
j\
r
idl
i
\
...&
$f
Y
,,]D'',A,,\X/.,;'N''l,
:C,
T
\}(/
o
N
A
U K,O
\X/,,8,
,
P.,,,!f,N
h,
okadk
i
strony tyhrow proieldowa
Edwin Radzikotski-Kokositski
Ilustracja
na
okadce
Maryna wlniewska
Redaktouy Anna rednicka
i
Krystyna
MostorYik
Spis treci
Redktor
techniczny
Jo|anb
cibor
Przedowa
....'......
9
1. wstp
l.l.
Cechy publikacji
naukowej
.
1.2. Strategia
i
taktyka
aurora
publikacji
naukowej
.
.
wybI
czasopisma
i
Jzyk angielBki
*
Jako
periodykw naukowych
*
wysyka
*
Recenzje
*
Przyjcie do
druku
*
odbitki
2.
Tre..
2.1.
Typy publikacji
naukowycb
2.2. Publikacja
(doniesienie)
orygilalno,
dotyczca bada
eksperymentalnych
lub
opisowych
Tytu * Abstrakt
',
wp
i.
Mate8
i
metody
*
wyniki
*
Dyskusja
*
streszczenie
',
Podiko-
13
l3
l5
copyght
o
by
wydavnictwo
Naukowe
PwN
sA
War$zawa
1998,
2003
22
wania
*
Pimiemictwo
*
Dodatki
2.3.
hlikaja
oryginabra
_ jeotetyczna
2.4. Af tyku przegldowy
2.5.
Artykul
populamonaukowy
2.6. Recenzje,
krytyU.
polemiki
2.7' Podcznik
i
slryp
.
2.8. Jat napisa
podanie
o
dotacj a badania
(,,glanf')?
3. Forma
3.1. Przygotowanie maszynopisu
do
driiku
.......
3.2. Papier
3.3. Maszyna do pisania
i
komputer
3.4. Maszynopis oa
dyskicte
.'
.
ISBN
83-01-13900-5
30
30
3t
35
Wydawnictwo
Naukowe
PWN SA
00-251 walszawa, ul.
Miodowa
l0
tel' (GPrefi
ks_22)
9-5.132l','
e'mail:
pwn@pwn.com.pl
h|//www.Pwn.pl
4t
4l
4
42
46
3.5.
Format
sronicy maszynopisu
.
.
3.6.
Ukad
maszynopisu . .:..'''..'
3.7.
Tabele
1.8.
Liczby. wzory,
symbole
wzory
i
rwnania matematyczne
*
Podawanie
dat
i
czasu zegarowego
3.9.
Obce
alfabety,
znaki diakrytyczne
i
transliteracja
. .
.
3.
10.
Nazwy
geograficzne, nomenklatura taksonomiczna
i
chemiczna
]'
l
l'
cytowanie
pimienniclwa
cytowanie
w tekcie
*
Zestawienie
bibliografii
J.12.
llustracje
Tre
rysunku
*
Forma
rysunku
*
Rysowanie
tuem
*
Grafika
komputerowa
*
Ilustracje na
dys-
kietce
,r.
hzygotowanie fotografii
*
Opisy rycin
3.13. Przygotowanie powielanej dysertacji
(praca magis-
rerska, rozprawa doklorska)
J.14.
Korekta
i
adiustacja techniczna
49
50
5
54
Dodatki i
przykady
1. Julian
Tbwim: Noc majowa
zkochaneo
pyroilnika
llo
2' znak!
diakrytyczne
i
asady
transliteracji alfabefu ro-
syjskiego (norma polska
i
norma
anglo-amerykarska),
liier
niemieckich
i
skandynawskich
.....
... lll
3.
zasady
twoenia sktw
nazw
czasopism
ll5
4.
Podstawowe
naki korektorskie
polskie
i
zagraniczle
l23
5' Technika
wykonywania
wefoczy
..,'...'.
109
58
59
l
.
Wybrane
jednos&i
ukladu
SI
i
wspczynniki
pr-ze|i_
czp
l25
l27
7.
Rachunek
sumienia
ng
Przykady
l-l4
.',.....
61
l3o
Indeks
t49
't6
79
4. Styl
4.l'
Jak
pisa
?
Rady praktyczne
4.2' lzyk,
skadnia, ortografia
4'3.
odmiana
nazwisk obcojzycznych
i
niektrych
nazwisk
polskich
.
83
83
84
8
5. Ustna
prezentacja
5'l'
Porozumienie
czy
rytua?
5.2. Przygotowanie scenariusza
5'3'
wygaszanie
referatu
5.4'
zacbowanie
si
w
dyskusji
5'5'
rodki
wizualne
Posugiwanie
si
tablic
*
Ilustracje
na
p|anszach
*
Rzutnik
pisma
i
rysunki
na
lolii
*
Przqfocza
*
Refemt z komputera
6.
Poster,
czyli
plakat
Literatura
uzupeniajca
A.
Poradniki pisania, edytowania
i
ilustrowania prac
naukowych
*
B.
Slowniki
poprawnej polszczyzny
(wybor)
*
c.
wybr
wydawnictw
na temat
telmino_
logii i
mianownictwa
niektrych dziaw nauk
przy-
rodniczych
*
D. Aykuy
.
popularnonaukowe za-
wierajce rady
dla autorw publikacji pryrodczych
87
87
87
88
90
9l
100
105
Przedmowa
nieniem
przernych
kategorii
zawodowych
i
specjalizacji. Podrcznik
dla
studentw
piszcych
prace
seminaryjne
i
magisterskie,
autorstwa
K'L.
Turabian, mia
ju
podobno
5 mln czytelnikw'
a
kolejne wydania
',CBE
Style
Manual"
-
poradnika
dla
autorw prac przyrodniczych, zalecanego
jako
wzr
przez
wiele
wydawnictw wiatowych,
s
w cigej
sprzeday
od
prawie
30
lat. Publikowane w Polsce poradniki dla wydawcw
s
albo
bardzo oglnikowe,
albo
_
przeciwnie
_
bardzo
specjalistyczne
i
nie
mog
by
pomocne
pocztkujcym
autorom.
znakomity
podrcznik dla
autorw
i
redaktorw
B.
osuchowskiej
(1988)
koncentrowa si na
zagad-
nieniach technicznych,
a
jego
m
nakad
rozszed
si
bskawicznie.
Kilka
poradnikw przygotowania dysertacji dla studentw
i
doktoran-
tw, ktre si
niedawno
ukazay
w Polsce, w
niewielkim
stopniu uwzgl-
dniaj odrbnospecyfiki
prac przyrodniczych
i
humanistycznych,
bar-
dzo
pobienie traktuj przygotowanie
maszynopisu do druku
i
zupenie
pomaj
midzynarodowy
charakter
publikacji
przyrodniczej.
Rady
dla
adeptw nauk przyrodniczych publikowano czsto na amach specjalis-
tycznych czasopism naukowych
(p.
spis
literatury uzupeniajcej).
Ar-
tykuy te, bardzo
poyteczne,
mia
z natry
rzczy
ograniczony
zasig
i
-
niestety
-
krtki
,,czas
ptrwania".
Peodyki
naukowe zamieszczaj
wskazwki dla
potencjalnych
auto-
rw,
pene niezrozumiaych
nakazw,
zakazw
i
tajemniczych zakl
W
Polsce
brak podrcznikw
poprawnego
pisania przyrodniczych
prac
naukowych. Brak
ten daje
si odczu zarwno
przy prbie
samodzielnego
pisania'
jak
i
przy
czytaniu
wielu
nieporadnych tekstw.
W
jzyku
angielskim opublikowano dziesitki
poradnikw
'jak
pisa'''
z lwzgld-
w
rodzaju:
,,trans1ite(acja
cyrylicy wg
normy
ISo''
albo ,,skty
nazw
czasopi
podawa
zgodnie
z
World
List
of
Scientific Periodicals'"
Studenci
przystpujcy
do
pisania pracy
przejciowej
(seminaryjnej) lub
,nagi.t"rski"j
wysuchuj
Zawsze
tych
samych
prb
i
grb opiekuna'
t<toiym
towarzysz
bzskuteczne
poszukiwania
wymi
kaeczki
z
transliteracj
alfabetu
rosyjskiego
(ISo
czy
nie
ISo?)
i
liryczne
opowie_
ci
o
widzianym kiedy
CBE
Style
Manual,
w
wydaniu sprzed
kilku-
dziesiciu
lat.
Niniejszy
poradnik
ma uatwi
Studentom
i
ich
opiekunom
fachowe
przygotowanie
publikacji.
Ale
nie chodzi
o
to,
aby doradzi
studentom'
bdw.
Ale
kade
wydawnictwo czasopism
i
ksiek
naukowych
na
wiecie
ma
swoje wasne przepisy
i
przyzwyczajenia
i
to do
tego
wydawnictwa
na|ey
zawsze ostatnie sowo.
Wiele
zawartych
w
tym
poradniku
rad, zasad' regu
i
przepisw
ma
charakter
tak
oglny, e przez dllgi czas nie
strac
one aktualnoci.
Inne
nlog
ulec wktce
duym zmianom,
ze
wzgldll
na
szybki
postp
(echniki
wydawniczej. Przepisy dotyczce
formy
maszynopisu
mog
w
ogle
utraci
znaczenie, bo
ju
dziwiele
czasopism chtniej
przyj-
muje
dyskietki
komputerowe,
a
niedugo zwykym
trybem przekazywania
pracy naukowej do redakcji bdzie
przesyanie
pliku
z osobistego mikro-
komputera
przez
Internet.
Czy
zmiany
te
nastpi,
czy
nie
-
umiejtno
poprawnego opracowa-
nia tekstu
naukowego bdzie nadal wan czci
zawodowego przygoto-
wirnia przyrodnika
z
wyksztaceniem uniwersyteckim.
W
poradniku tym
wiadomie
pomijam
wiele
zagadnie pokrewnych,
jak
choby
normy
nretodologiczne
pracy badawczej przyrodnika, wyszukiwania informacji,
problemy
etyki
zawodowej
itp.
Zagadnienia
te
godne
s
opracowania
szerszego'
ni
dopuszczalyby ramy tego
poradnika.
W
roku
1992
ukazaa
si
poprzednia
wersja tej
ksieczki,
jako
skrypt
trczelniany Uniwersytetu Jagielloskiego,
przeznaczony gwnie dla
ma-
gistlantw
biologii. Nakad rozszed
si bardzo szybko,
a
poradnika
tego
poszukiwali
nie
tylko
studenci,
ale
rwnie
pracownicy
naukowi zwizani
l. t
dzled,ztn-
otrzymywaem
wiele listw
wiadczcych
o
tym'
e
poradnik
taki
jest
rzeczywicie bardzo
potrzebny,
ale co
waniejsze
zawierajcych mnstwo yczliwych uwag krytycznych
oraz
rad,
postu-
lltt(lw
co
do nastpnego wydania-
Z wielu
tych rad skorzystaem.
Czytelniczki prosz
o
wyrozumiao:
kierujc
si
duchem
jzyka
1nlskiego,
wszdzie
tam,
gdzie
pisz
o
anonimowym
przyrodniku,
auto-
po
io,
-aby
-adepci
nauk
przyrodniczych
nali
trwaych
umiejtnoci
pisania tetstw
naukowych,
a
poniewa
w
gronie pocztkujcych
naj_
wicej
jest
studentw
_
poradnik
ten
dla
nich
przede wszystkim
jest
plzeznaczony.
Zlaczl
cz
prac przyrodniczych
publikuje
si
w
jzyku
angiels-
kim. Artykuy
naukowe
i
ksiki
napisane
w
tym
jzyku
stanowi
te
lwi
czi
llktury
przyrodnikw. Dlatego
w
poradniku
tym
oprcz
polskich,
uwzgldniono
rwnie normy
przyjte
w
jzyku
angielskim
i
-idryna.odo*ych
wydawnictwach.
Przyjto
zasad'
aby
nie
odsya
czytehita
do publikowanych
norm
polskich lub
migdzynarodowych' lecz
by
poda
wsiystkie
potrzebne
regu,
co
nieraz
wymagao
dokonania
.t'ok*
i
uproszcze. Niektrych
przepisw
szczegowych
(np'
dotycz-
cych
nomenk]atury
fachowej)
nie
da si
Streci
_
tutaj
odsyacz
do
oryginau by
niezbdny.
'ioradnik
ten dotyczy
przede wszystkim
przygotowania artykuw
i
doniesie
naukowych,
przezrLaczonycl1
do
opublikowania
w
periody_
kach,
a
take
rozpraw
i
dysertacji,
nie rnicych
si
zasadniczo
od
tekstw
Zamieszczanych
w
czasopismach
naukowych'
Takie
wanie
teksty
najczciej
przygotowuj
przyrodnicy,
chocia niekiedy
prace
pr".gldo*"
iub
monografie
z
zakresu
np.
taksonomii
czy
faunistyki
mog!
przybiera
spore
rozmiary'
Jednak
przyrodnicy,
inaczej ni
humani-
sci,
uarazo rzadko
publikuj oryginalne
wyniki
swoich bada
w
formie
ksikowej.
Wielkie
monografie
przegldowe
i
podrczniki
pisz zwykle
autorzy
dowiadc
zent'
ktrzy
nie
szukaj
rad
,jak
pisa''
w
poradni
kach
la
pocztkujcych;
przygotowywanie
do
opublikowaa
ksiki
10
1l
jak'iapisa
pric
magistersk
ku
zadowoleniu
opiekuna
i
"mie
to
go*y''
_
do czego
sprowadza si
taktyka wielu
podrcznikw'- Chodzi
o
io,
by
wyjani
,
na
czym
polega
poprawne przygotowanie
publikacji'
naukowej
i
tak wymaga
Staego
kontaktu
z
redakcj wybranego wydaw-
nictwa. Jeeli
jednak
chodzi o wskazwki
techniczne
_
jak
przygotowa
rnaszynopis,
ryciny, dyskietki
z
tekstem
i
ilustracjami
-
to
rady
zawarte
w
tym
poradniku mog si przyda wszystkim' take
autorom podrcz-
nikw
i
encyklopedii.
Wskazwki
zebrane
w
tym poradniku
zaczerpnito
z
wielu
pub-
likowanych
i
niepublikowanych
rde' stanowi
one
,,urednienie''
norm
i
obyczajw obowizujcych
w
rnych krajach
i
rnych wydawnict
wach. Zmienno
nie
jest
dua
i
dlatego
mona
zagwarantowa,
e
|]ostpowanie
dokadnie wedug tych wskazwek uchroni
od powanych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]