Przyrodniczo-krajobrazowy kompleks „Cytadela” we Lwowie (Ukr), Fortyfikacje - nowości ;)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->УДК711.4Т. М. Максим’юк, В. В. Дідик, М. М. ГрицакНаціо�½аль�½ий у�½іверситет“Львівськаполітех�½іка”,кафедра містобудува�½�½яПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНИЙ КОМПЛЕКС“ЦИТАДЕЛЬ”©Максим’юк Т. М., Дідик В. В., Грицак М. М.,2015Розгля�½уто етапи формува�½�½я території природ�½о-ла�½дшафт�½ого комплексу“Цитадель”у Львові та особливості його фу�½кціо�½аль�½ого зо�½ува�½�½я сьогод�½і.Запропо�½ова�½о ко�½цепцію його архітектур�½о-пла�½уваль�½ої орга�½ізації з влаштува�½�½яммілітар�½ого парку“Цитадель”,а також виріше�½�½я ла�½дшафт�½ими засобами йогомеморіаль�½о-пам’яткової фу�½кції.Ключові слова: Цитадель, природ�½о-ла�½дшафт�½ий комплекс, мілітар�½ий парк,меморіаль�½ий партер.Поста�½овка пита�½�½яПрирод�½о-ла�½дшафт�½ий комплекс“Цитадель”потребує архітектур�½о-просторовоїорга�½ізації як пам’ятка мілітар�½ої архітектури та меморіаль�½ої пам’яті і разом з і�½шимиісторич�½ими домі�½а�½тами. Високим Замком, Святоюрською горою, Кортумівкою–зумовлює�½еповтор�½ість од�½ого із природ�½их бельведерів та візитівок міста Львова. Для включе�½�½я йогоу систему відкритих територій міста, збереже�½�½я та розвитку �½еобхід�½а карди�½аль�½а змі�½а уфу�½кціо�½аль�½о-просторовій, архітектур�½о-пла�½уваль�½ій та управлі�½ській орга�½ізації комплексу“Цитаделі”.Мета статтіВиз�½ачити ці�½�½ість природ�½о-ла�½дшафт�½ого комплексу“Цитадель”у структурі міста тастворити ко�½цепцію архітектур�½о-пла�½уваль�½ого, фу�½кціо�½аль�½о-просторового та структур�½огорозвитку його території.Виклад ос�½ов�½ого матеріалуСучас�½е узгір’я“Цитаделі”складається з трьох гір: Калічої(Жебрацької),Шембека(Вро�½овських)та Поз�½а�½ської(Пелчи�½ської) [3].Перші дві домі�½ували �½ад містом ізпівде�½�½ого сходу. Їх �½е розріз�½яли первіс�½о �½а дві окремі, а трактували як оди�½ ціліс�½ийпагорб, що височів �½ад Сокіль�½ицьким шляхом і простягався вздовж русла Полтви, дерозташовувалось місто. Далі гора звертала біля баг�½истої пойми Сороки. Розташова�½іпліч-о-пліч, во�½и й тепер �½іби творять єди�½е ціле. Півде�½�½е під�½іжжя третьої, Поз�½а�½ськоїгори, ме�½шої за розмірами, обмивав потік із Вульки, утворюючи �½а місці сучас�½ої вул.Вітовського два ставки[4].До часу будува�½�½я військових укріпле�½ь �½а цій території містилась ла�½дшафт�½о-рекреацій�½а ікультур�½о-розважаль�½а зо�½а, що �½айбільшого розквіту досягла у першій полови�½і ХІХ ст. У ці часи�½а пагорбах Цитаделі відбувалися гуч�½і забави, а у садках пропо�½ували свої послуги“ши�½кипросто�½еба”.Революція1848р. поставила край пита�½�½ю, чи слугуватиме узгір’я �½адалі відпочи�½ковимтере�½ом. Під час“вес�½и�½ародів”2жовт�½я1848року з Жебрацької(Калічої)гори австрійськийгар�½ізо�½, за �½аказом кома�½дувача військами в Галичи�½і ге�½ерала В. Гаммерштей�½а, обстрілювавохопле�½ий зброй�½им повста�½�½ям Львів[4].133Рис.1.Модель просторового каркаса Львівської улогови�½и:1 –Високий Замок;2 –гора Лева;3 –гора Скалка;4 –гора С�½опківська;5 –гора Цитадель;6 –Святоюрська гора;7 –Кортумівка[Джерело: архів Т. Максим’юк]Тому для забезпече�½�½я стабіль�½ості �½а захопле�½их територіях та для запобіга�½�½я можливійросійській окупації австрійський уряд24жовт�½я1848року видав указL6096: “з�½айтийорга�½ізувати відповід�½і споруди під артилерію та воє�½�½і запаси, які малими силами могли бстримати �½арод”[5].Того ж року була створе�½а спеціаль�½а комісія для вибору місця під будів�½ицтвоцитаделі. Очолив комісію В. Гаммерштей�½, до її складу увійшли окруж�½ий директор фортифікацій–і�½же�½ер-підполков�½ик артилерії Шварцлейтер та підполков�½ик артилерії фо�½ Ельбе�½штей�½.Перевагу �½адали горі Шембека з огляду �½а �½ижче тактич�½их і стратегіч�½их причи�½[4].134Хто був автором комплексу укріпле�½ь Цитаделі–�½евідомо. Згід�½о з дослідже�½�½ямиВ. Вуйцика, в архів�½их джерелах, датова�½их1852роком, у зв’язку з викупом територій підбудів�½ицтво оборо�½�½ого комплексу“Цитаделі”згадуються прізвища двох архітекторів–службовців Будівель�½ої Директорії Наміс�½ицтва Х. Реззі�½га та Й. Ва�½друшки, які, займаючисьоці�½кою експропрійова�½их буди�½ків, виз�½ачали місця під розташува�½�½я споруд Цитаделі[6].Рис.2.Львівська Цитадельз ша�½цями системи Ф. Шолля.Фрагме�½т пла�½у м. Львова з1853р.[Оригі�½ал –в Архітектур�½ому музеїм. Від�½я. Копія–у приват�½ій збірціТ. Пі�½яжка]Цитадель складалася з двох великих круглих фортів, або бастіо�½ів, як їх �½азивали офіцій�½о,двох малих і це�½траль�½ого укріпле�½�½я. Форти були розташова�½і по кутах чотирикут�½ика,це�½траль�½е укріпле�½�½я–між �½ими. Все це було підсиле�½е системою ровів з переки�½утими через�½их дерев’я�½ими мостами. Згід�½о з проектом, протягом1852–1854років �½а території узгір’яспорудже�½о такі об’єкти: голов�½ий корпус казарм(V-подіб�½ийу пла�½і); дві квадрат�½их у пла�½івежі, розміще�½і �½а деякій віддалі від торців казарми; чотири вежі Максиміліа�½а(двібільших ізв�½утріш�½ім діаметром36м розміще�½і �½а пів�½іч від казарм, а дві ме�½ших із в�½утріш�½ім діаметром18м розміще�½і від казарм �½а півде�½ь).Кому�½ікацій�½і ходи між вежами, під’їзди тощо влаштова�½о під захистом земля�½их укріпле�½ь,у півде�½�½ій лі�½ії яких вста�½овле�½о потуж�½у в’їз�½у браму. З метою маскува�½�½я вог�½евих точок–оборо�½�½ий периметр засадже�½о кашта�½ами й акаціями. Деякий час �½а території“Цитаделі”булакри�½иця завглибшки47м, піз�½іше–викопа�½о ще од�½у, глиби�½ою по�½ад30м, обидві кри�½иці такимали воду, але згодом висохли. Для запасу води у вежах уста�½овили цистер�½и. У схід�½ій части�½іузгір’я було закладе�½о город для офіцерської кух�½і.135Пла�½увалось, що у випадку �½арод�½их заворуше�½ь та і�½ших �½егараздів, �½а території укріпле�½ьЦитаделі могли переховуватись австрійські урядовці, військовослужбовці і роди�½и офіцерів. У1931році �½а цій території були додатково спорудже�½і �½ові бараки за проектом і�½же�½ера В. Лімбергера[7].У Першій світовій вій�½і львівська Цитадель та пояси фортів, що її оточують, �½е відіграваливажливої мілітар�½ої ролі. У1914році, �½е демо�½тувавши укріпле�½�½я, австрійські війська без опорузалишили місто. У1914–1915роках у Цитаделі розміщувався російський гар�½ізо�½.Рис.3.Композицій�½ий а�½алізсистеми фортифікацій Цитаделі.[Автори:Т. М. Максим’юк,В. В. Дідик, М. М. Грицак,2013р.]У1918–1939роках �½а Цитаделі був розташова�½ий полк польської піхоти. Під час Другоїсвітової вій�½и �½а території Цитаделі діяв табір для радя�½ських військовополо�½е�½ихStalag-328“Tsutadell” [8].Для підсиле�½�½я охоро�½и гітлерівці спорудили систему �½евеликих бето�½�½их дотів,розташова�½их по колу �½а схилах гори. Через ко�½цтабір“Tsutadell”пройшло280тисяч осіб, з �½их140тисяч вмерло від голоду і хвороб[4].Після вій�½и споруди Цитаделі використовувались як казарми, піз�½іше–як склади.А�½аліз сучас�½ого ста�½у території ЦитаделіА�½самбль оборо�½�½их споруд“Цитадель”є ці�½�½им архітектур�½им об’єктом, єди�½имзбереже�½им �½а території Украї�½и прикладом австрійської оборо�½�½ої архітектури середи�½иXIXст.Цитадель�½а гора є пам’яткою археології, садово-паркового мистецтва, архітектур�½о-ла�½дшафт�½огокомплексу м. Львова.У радя�½ський час територія Цитаделі була у військовому відомстві, з початку90-хрр. ВО“Електро�½”.Тепер споруди комплексу з прилеглими територіями �½алежать різ�½им, здебільшогоприват�½им, влас�½икам.136Відповід�½о до ос�½ов�½ого кресле�½�½я Ге�½ераль�½ого пла�½у Львова до2025року територіяЦитаделі фу�½кціо�½аль�½о запрограмова�½а як міський парк загаль�½ого користува�½�½я. Також зада�½офу�½кціо�½аль�½е приз�½аче�½�½я для великої максиміліа�½ської вежі з боку вул. Копер�½ика, щозалишилось �½езмі�½�½им–споруда і �½адалі служитиме приміще�½�½ям бібліотеки НАН Украї�½иім. В. Стефа�½ика.Територія Цитаделі оточе�½а, переваж�½о, забудовою серед�½ьої поверховості, що має житлову,громадську, адмі�½істратив�½у, релігій�½у та освіт�½ю фу�½кції. На території об’єкта також розташова�½іспоруди кому�½аль�½о-складського приз�½аче�½�½я, гаражі, спортив�½і майда�½чики. Тобто в сучас�½омуста�½і територія є поліфу�½кціо�½аль�½ою, проте �½аяв�½і фу�½кції �½е відповідають сучас�½им потребамтакого об’єкта.абвгРис.4.Сучас�½ий вигляд плато Цитаделі:а–півде�½�½о-захід�½а мала вежа; б–вигляд ескарпова�½их фосів біля схід�½оїартилерійської квадрат�½ої вежі; в–пів�½іч�½о-схід�½а велика вежа.Готель“Citadel Inn”;г–пів�½іч�½о-захід�½а велика вежа. К�½игосховище бібліотекиім. В. Стефа�½ика[джерело:фото М. Грицака,2013рік]Територія об’єкта перебуває у за�½едба�½ому ста�½і, відбувається її безсистем�½а приватизація тазабудова. Мережа пішохід�½их зв’язків �½а території Цитаделі потребує вдоско�½але�½�½я, дляпоєд�½а�½�½я всіх споруд та зо�½ в єди�½ий комплекс. Пішки дістатись території комплексу мож�½а звулиць: Грабовського, Коцюби�½ського, Вітовського та Калічої Гори.Споруди безпосеред�½ьо �½а Цитаделі являють собою фортифікацій�½і укріпле�½�½я австрійськогозразка ХІХ ст. і �½и�½і ста�½овлять і�½терес як пам’ятка військової оборо�½�½ої архітектури. Відрадя�½ської епохи тут залишились складські приміще�½�½я та гаражі. Вежа-бастіо�½, яка �½алежить“Електро�½-ба�½ку” (схід�½а),відремо�½това�½а з застосува�½�½ям сучас�½их оздоблюваль�½их матеріалів(підвіс�½істелі, кераміч�½і підлоги, металопластикові вік�½а). В підвалах є підлога, сті�½и і стеліоштукатуре�½і, побіле�½і; сходи з кам’я�½ими сучас�½ими сходи�½ками.137 [ Pobierz całość w formacie PDF ]