Przyspieszanie grafiki w linuxie, Informatyka, Informatyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
SOFTWARE
Instalowanie sterowników w Linuksie Ubuntu
CD 2/2007
Grupa: UZUPEŁNIENIA
PDF z artykułem „Więcej aplikacji”
– częścią drugą cyklu artykułów
o Ubuntu, PC Format 1/2007
Przyspieszenie grafiki
Ubuntu może być w pełni multimedialnym systemem. Do niemal wszystkich kart
grafi cznych dostępne są sterowniki zapewniające sprzętowe przyspieszanie obrazu.
stalować sterowniki do kart NVIDII
i ATI, a także jak ustawić optymal-
nie ekran na laptopach ze zintegro-
waną grafi ką Intela.
Nowo zainstalowany Linux Ubun-
tu, podobnie jak Windows, nie jest
skonfi gurowany optymalnie, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o grafi kę 3D i funk-
cje multimedialne. Z powodów li-
cencyjnych do systemu nie są
dołączane oryginalne sterowniki
zapewniające pełne wsparcie funk-
cji 3D. Zobacz, jak poprawnie zain-
www.pcformat.pl/ocena
Oceń lub skomentuj na


Instalacja i konfiguracja sterowników do kart NVIDII
NVIDIA udostępnia na swojej stronie interne-
towej uniwersalne sterowniki do wszystkich
wersji Linuksa, a więc także do Ubuntu. Choć
mają swój własny instalator, jego użycie wyma-
ga jednak przejścia do trybu tekstowego, często
też konieczna jest ręczna modyfi kacja wielu pli-
ków. Łatwiej i szybciej można zainstalować ste-
rownik za pomocą dobrze znanego ci menedże-
ra aplikacji
Synaptic. Musisz go jednak
uprzednio poprawnie skonfi gurować (patrz ram-
ka „Konfi guracja repozytoriów Synaptica”).
Instalacja sterownika
1
W Synapticu wybierz z paska na-
znajdzie się na pierwszym
miejscu

.
Dodaj go do listy oczekują-
cych na instalację. Kliknij
napis
prawym
przyciskiem
myszy i wybierz .
2
Ponieważ do zainstalowania sterowników
rze potrzebne dane. Może to długo potrwać,
gdyż do pobrania będzie prawie 50 MB. Pakiety
po ściągnięciu zostaną zainstalowane, a Synap-
tic wyświetli okno:
NVIDII potrzeba dodatkowych
modułów
jądra

56>01
Linuksa, Synaptic wykryje te za-
leżności i wyświetli okno z pytaniem:
rzędzi

.
W polu wpisz i rozpocznij wy-
szukiwanie, wciskając klawisz
[Enter]
. Program
wyświetli wyniki w głównym oknie:
wyświetli wyniki w głównym oknie:
,
w którym ukażą się wymagane do poprawnej
instalacji pakiety

.
Zamknij je. Zostaniesz poproszony o zrestarto-
wanie maszyny. Ponieważ sterownik wymaga
jeszcze drobnych „poprawek”, zamknij okno:
,
Kliknij

,
aby je dodać do listy instalacyjnej.
przyciskiem

.
Zamknij Synaptica.
przy czym interesujący nas pakiet sterownika
Współpraca panoramicznych ekranów LCD z układami grafi cznymi Intela
Jeśli instalowałeś Ubuntu np. na laptopie ze zintegro-
wanym chipsetem Intela (najczęściej i915 lub i945),
akcelerację grafi ki 3D masz włączoną i nie musisz niczego
konfi gurować. Problemem są tu jednak panoramiczne
matryce w monitorach LCD. Mimo że X.org zwykle po-
prawnie wykrywa ich rozdzielczość i zapisuje te ustawienia,
sterownik może mieć problemy z ich obsługą. Efektem jest
np. wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1024x768 na
matrycy 1280x800. Na szczęście i to możesz poprawić.
1
Uruchom Synaptica i wyszukaj pakiet

natywną

56>02
dla posiadanego ekranu LCD.
W naszym przypadku jest nią (jeśli masz
wątpliwości, znajdziesz tę informację w karcie informa-
cyjnej monitora czy laptopa).
3
Otwórz plik konfiguracyjny pakietu, np. poleceniem
w linii pozostaw w cudzysłowach tylko wybraną
rozdzielczość. W naszym przykładzie

.
Odszukaj linie i . Wpisz po znaku rów-
ności odpowiednio szerokość i wysokość
ekranu dla trybu natywnego matrycy.
Zapisz plik (wciśnij klawisze
[Ctrl+S]
) i zamknij edytor.
4
Musisz jeszcze zadbać, aby w pliku konfi guracyj-
5
Zapisz plik i zamknij edytor, po czym zre-
startuj Ubuntu. Po ponownym starcie system
uruchomi ustawiony tryb. Jeśli po zalogowaniu się
przywrócona zostanie stara rozdzielczość, nie przejmuj
się. Z paska menu wybierz , ,
, wskaż nowy tryb na liście

nym X.orga ustawiana była ta sama rozdzielczość.
Otwórz go poleceniem
i odszukaj linię . Wewnątrz
niej, między liniami
a , określane są obsługiwane
rozdzielczości ekranu – w każdej sekcji osobne dla
każdej głębokości bitowej kolorów. W każdej takiej sekcji,
Zainstaluj go i wyjdź z Synaptica. Uruchom konsolę
systemową i zaloguj się jako root komendą .
2
Poleceniem sprawdź,
jakich trybów grafi cznych możesz użyć w bieżącej
konfi guracji sprzętowej. Odszukaj w niej
rozdzielczość
i kliknij

,
co defi nitywnie rozwiąże problem.
54
PC
Format
2/2007
SOFTWARE
3
Program połączy się z internetem i pobie-
[ Pobierz całość w formacie PDF ]