Przyszlosc Boga Praktyczne rozwazania o wspolczesnej duchowosci pbogap, Psychologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Tytuł oryginału: The Future of God: A Practical Approach to Spirituality for Our TimesTłumaczenie: Joanna SugieroISBN: 978-83-283-2157-1Copyright © 2014 by Deepak ChoraThis translation published by arrangement with Harmony Books, an imprint of the CrownPublishing Group, a division of Penguin Random House LLC.Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A.All rights reserved.Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentuniniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodąkserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądźtowarowymi ich właścicieli.Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książceinformacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani zaich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lubautorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialnościza ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.Wydawnictwo HELIONul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICEtel. 32 231 22 19, 32 230 98 63e-mail:editio@editio.plWWW:(księgarnia internetowa, katalog książek)Printed in Poland.•Kup książkę•Poleć książkę•Oceń książkę•Księgarnia internetowa•Lubię to! » Nasza społecznośćSpis treściProlog1523291. DLACZEGOBÓG MA PRZYSZŁOŚĆ?2. BÓG JEST CZASOWNIKIEM,A NIE RZECZOWNIKIEMŚcieżkado Boga. Etap 1. Niewiara3. DAWKINS I JEGO UROJENIA4759654. ODPOWIEDŹ DLA WOJUJĄCYCH ATEISTÓW5. DOWÓD Z DZIOBAKA AUSTRALIJSKIEGOŚcieżkado Boga. Etap 2. Wiara6. POZA PUNKTEM ZEROWYM7. ZŁAWIARA11385Kup książkęPoleć książkę14Spis treści8. PROGRAM MĄDROŚCI1351619. CZY CUDA SĄ MOŻLIWE?Ścieżkado Boga. Etap 3. Wiedza10. BÓG BEZ GRANIC18720511. CZYŚWIATMATERIALNY ISTNIEJE?12.ŚWIAT SUBTELNY22313.ŚWIAT TRANSCENDENTALNY:POJAWIA SIĘBÓG14. NAJTRUDNIEJSZE PYTANIEEpilog. Bóg w skróciePodziękowania313307277255Kup książkęPoleć książkę2Bóg jestczasownikiem,a nie rzeczownikiem1iara stała się praktycznie niemożliwa do wymuszenia — zwłasz-cza na samym sobie. Stary model Boga został rozmontowanyna naszych oczach. Zamiast jednak próbować na nowopołączyć te kawałki, powinniśmy przejść głębszą przemianę. Rozum,doświadczenie i mądrość wielu kultur zostały połączone w jedną ca-łość.Powstało nowe połączenie — swoisty Bóg 2.0 — w którym ewolucjaczłowieka dokonała ważnego zwrotu w kierunku duchowości.W1Ang.God is a verb, not a noun.Cytat przypisywany amerykańskiemu kon-struktorowi, wynalazcy i filozofowi Richardowi Buckminsterowi Fullerowi.Istotą Boga jest działanie, nie zaś samo istnienie —przyp. red.Kup książkęPoleć książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]