Przyszlosc zydow Feldstein, Mniejszość żydowska w Polsce

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->J■ vö•'.f~'i,/i'Egx ateU m é u f ttŁHERMAN FELDSTEINPRZYSZŁOSC ZYDOWZ POWODU ROZPRAWKI WERNERA SOMBARTArwLWOW. KAROL JUFFY. KSIĘGARNIA.WARSZAWA. E. WENDE I SPÓŁKA.Se*» «eM inlyr IBŁHERMAN FELDSTEINPRZYSZŁOŚĆ ŻYDÓWZ POWODU ROZPRAWKI WERNERA SOMBARTAIM TB n i Ń Li I fc-f ') T\1^b i b l i o t e k aTel 26-68-6300-33Ü W arszawa, ul. Nowy Świ*ł WLWÓW. KAROL JUFFY. KSIĘGARNIA.WARSZAWA. E. WENDE I SPÓŁKA.£/.9srz DRUKARNI „PRASA“, LWÓW, SOKOŁA 4.I.Profesor ekonomii politycznej w Akademiihandlowej w Berlinie, Werner S o m b a r t, au­tor książki „Żydzi i życie gospodarcze“ („Die Ju­den und das Wirtschaftsleben“) nietylko napisałrozprawę o „przyszłości żydów“, ale jeździ z niąpo miastach, zamieszkałych przez żydów, ażebytę rozprawęfür Geld und gute Wortespopula­ryzować.W książce swej „Żydzi i życie gospodarcze“wykazał Sombart, jaki znaczny udział biorą żydziw życiu gospodarczem i kapitalistycznem Nie­miec. Wyrazem tego udziału jest okoliczność, żeżydzi wychrzczeni i niewychrzczeni „stanowiączwartą część wszystkich członków Rad zawia-dowczych towarzystw akcyjnych i ósmą częśćdyrektorów“, że „są trzy do czterech razy takmajętni jak chrześcianie, bo w miastach, gdzieodgrywają rolę, jak w Wrocławiu, Frankfurcie n.M.. Berlinie, płacą trzecią lub czwartą częśćwszystkich podatków osobisto-dochodowych". Żeto są zawsze c i s a mi żydzi, grupa najmajęt­niejszych, milionerów i „multimilionerów“, któ­rzy i zasiadają w radach zawiadowczych i płacąnajwiększe podatki — dla Sombarta niema wiel­kiego znaczenia; on widzi przedewszystkiem bo­gactwa nb. żydowskie, a nie ma oka dla tychtysięcy i setek tysięcy, które w pocie czoła za­rabiają na chleb i popełniają ten dla Sombartaniewątpliwy grzech, że nie zasiadając w radachzawiadowczych, ani nie płacąc wysokich podat­ków w Wrocławiu, Frankfurcie n. M., Berlinie,obciążają ogólny stosunek opłacanych podatkówprzez żydów, który ograniczony na pewne tylkokoła zarobkowe, byłby jeszcze większy.W kołach żydowskich Nien\iec książkaSombarta zrobiła wielkie wrażenie. Okrzyczanoją „jedyną encyklopedyą żydowstwa“, „książkąklasyczną", „książką epokową" i t. p., miłośćwłasna bowiem żydów niemieckich została niąniezwykle połechtana. Żydzi niemieccy upatry­wali w niej dokument swego niesłychanego wNiemczech znaczenia dla siły i rozwoju życiagospodarczego, które bez nich pozostałoby wzastoju, dokument swej w Niemczech wielkości.Ale...timeo Dañaos et dona ferentes.Sombart, zachęcony moralnem i materyal-nem powodzeniem swej książki, przedewszyst­kiem u żydów niemieckich, a po części i u ży­dów w innych państwach, przeświadczony, żemu z tej strony nie grozi nieufność, uczyniłdrugi krok na drodze opieki nad żydami i napi­sał broszurę o „Przyszłości żydów“. Co do niej,to już nawet sam nie ma pretensyi do naukowości.Jest to sobie broszura, jakich już było ty­siące, o charakterze nieśmiało politycznym, a [ Pobierz całość w formacie PDF ]